ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»خاقانی درجواب ابوالفضایل احمد سیمگر گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
الــامــان ای دل کــه وحــشــت زحــمـت آورد الــامـانبــر کـران شـو زیـن مـغـیـلـانـگـاه غـولـان بـر کـران
بــرگــذر زیـن ســردســیـر ظــلــمـت ایـنـک روشــنـیدرگـذر زیـن خـشـک سـال آفـت ایـنـک گـلـسـتـان
جـــان یــوســـف زاد را کــازاد کــرد حـــضــرت اســـتوارهــان زیـن چــار مــیـخ هــفــت زنــدان وارهــان
ابــلـقــی را کــاســمـان کــمـتــر چــراگــاه وی اســتچـند خـواهی بـسـت بـر خـشـک آخـور آخـر زمان
تــــا نـــگـــارســـتــــان نـــخــــوانـــی طـــارم ایـــام راکـز بـرون سـو زرنگـار اسـت از درون سـو خـاکـدان
جــای نـزهـت نـیـســت گــیـتــی را کــه انــدر بــاغ اونـیـشـکـر چـون بــرگ سـنـبـل زهـر دارد در مـیـان
روز و شــب جــان ســوزی و آنـگــاه از نــاپــخــتــگــیروز چـون نیلوفـری چـالـاک و شـب چـون زعـفـران
تــا کـی ایـن روز و شـب و چـنـدیـن مـغـاک و تـیـرگـیآن درخــت آبــنــوس ایـن صــورت هــنــدوســتــان
از نـسـیـم انـس بــی بــهـره اســت سـروسـتــان دلوز تـرنـج عـافـیت خـالـی اسـت نخـلـسـتـان جـان
انـدر ایـن خــطـه کـه دل خــطــبــه بــه نـام غـم کـنـدسـکـه گـیـتــی نـخـواهـد داشـت نـقـش جــاودان
دل مـنـه بــر عـشـوه هـای آسـمـان زیـرا کـه هـسـتبــی سـر و بــن کـارهـای آسـمـان چـون آسـمـان
زود بـیـنـی چـون نـبـات الـنـعـش گـشـتـی سـرنـگـونتــا روی بــر بـــاد ایــن پــیــروزه پــیــکــر بـــادبــان
بـا امـل همـراه وحـدت چـون شـاه عـزلـت ران گـشـادمـرد چـوبـیـن اسـب بـا بـهـرام چـوبـین هـمـعـنـان
در بــبــنـد آمــال را چــون شــاه عــزلــت ران گــشــادجــان بــهـای نـهـل را در پــای اســب او فــشــان
بــی نـیـازی را کـه هـم دل تــفـتـه بــیـنـی هـم جـگـرشـرب عـزلـت هـم تـبـاشـیـرش دهـد هـم نـاردان
جــهـد کـن تــا ریـزه خــوار خــوان دل بــاشـی از آنـکنـسـر طـائر را مـگـس بـینی چـو دل بـنـهاد خـوان
آن زمـــــان کـــــز در درآیـــــد آفـــــتــــــاب دل تـــــو راگــر تـــوانــی ســایــه خــود را بـــرون در نــشــان
چـون تـو مـهـر نـیـسـتـی را بــر گـریـبــان بــسـتـه ایهـیـچ دامـانـت نـگـیـرد هـســتــی کــون و مـکــان
چــهـره خــورشــیـد وانـگــه زحــمــت مــشــاطــگــیمـرکـب جـمـشـیـد وانـگـه حـاجــب بــرگـسـتــوان
در دبـــیــرســـتـــان خـــرســنــدی نــوآمــوزی هــنــوزکـودکـی کـن دم مـزن چــون مـهـر داری بــر زبــان
نـــیـــســـت انـــدر گـــوهـــر آدم خـــواص مـــردمـــیبــر ولـیـعـهـدان شـیـطـان حــرف کـرمـنـا مـخــوان
خــلـوتــی کـز فـقـر سـازی خــیـمـه مـهـدی شـنـاسزحــمـتــی کـز خــلـق بــیـنـی مـوکـب دجــال دان
شـش جـهـت یـاجـوج بــگـرفـت ای سـکـنـدر الـغـیـاثهـفـت کـشـور دیو بـسـتـد ای سـلـیـمـان الـامـان
تـــخــت نــرد پـــاک بـــازان در عــدم گــســتــرده انــدگـر سـرش داری بــرانـداز ایـن بــسـاط بــاسـتــان
مـــرد هـــمـــدم آنـــگـــه انـــدوزد کـــه آیــد در عـــدممـوم از آتــش آنـگــه افــروزد کــه دارد ریـســمــان
دل رمــیــده کــی تــوانــد ســاخــت بـــا ســاز وجــودســـگ گـــزیـــده کـــی تـــوانـــد دیـــد در آب روان
تــا بــه نـااهـلـان نـگـوئی سـر وحـودت هـیـن و هـیـنتـا ز نـاجـنسـان نجـوئی بـرگ سـلـوت هان و هان
عــیـســی از گــفــتــار نــااهـلــی بــرآمــد بــر فــلــکآدم از وسـواس نـاجـنـسـی بــرون رفـت از جـنـان
چــنـد چــون هـدهـد تــهـدد بــیـنـی از رنــج و عــذابتـــو بـــرای رهــنــمــای مــلــک پـــیــک رایــگـــان
ایـن گـره بــادنـد از ایـشــان کــار ســازی کــم طــلـبکآتـــشــی بـــالــای ســر دارنــد و آبـــی زیــر ران
تــا جــدائی زیـن و آن بــر ســر نـشـیـنـی چــون الـفچـون بـپـیوسـتـی بـه پـایان اوفـتـی هـم در زمـان
عـقـل چـون گـربــه سـری در تـو هـمـی مـالـد ز مـهـرتــا نـبــرد رشـتــه جـان تــو چـون مـوش ایـن و آن
گـر تــو هـسـتــی خــسـتــه زخــم پــلـنـگ حــادثــاتپـس تـو را از خـاصـیت هم گـربـه بـهـتـر پـاسـبـان
چـــار تـــکــبـــیــری بـــکــن بـــر چــار قــصــل روزگــارچـار بـالـش های چـار ارکـان را بـه دو نـان بـازمـان
چــنـد بــر گــوســالــه زریـن شــوی صــورت پــرســتچــنـد بــر بــزغــالـه پــر زهـر بــاشــی مـیـهـمـان
نـــاقـــه هـــمـــت بــــه راه فـــاقـــه ران تـــا گـــرددتتـوشـه خـوشـه چـرخ و مـنزل گـاه راه کـهکـشـان
هم چـنـین بـازی درویشـان همـی زی زانـکـه هسـتجـبـرئیـل اجـری کـش این قـوم و رضـوان مـیـزبـان
جـان مـده در عـشـق زور و زر کـه نـدهـد هـیچ طـفـللـعـبــت چـشـم از بــرای لـعـبــتـی از اسـتــخـوان
اولـیـن بــرج از فـلـک صـفـر اسـت چـون تـو بـهـر فـقـراولـیـن پــایـه گـرفـتــی صـفـر بــهـتــر خـان و مـان
چــون ســرافـیـل قـنـاعــت تــا ابــد جــانـدار تــوســتگــو مــکــن دیــوان مــیــکــائیــل روزی را ضــمــان
خــیـز خــاقــانـی ز گــنـج فــقــر خــلـوت خــانـه ســازکــز چــنــیـن تــوان انــدوخــت گــنــج شــایــگــان
آتـــش انــدر جـــاه زن گــو بـــاد در دســـت تـــکــیــنآب رخ در چــاه کــن گــو خــاک بــر فــرق طــغــان
تـخـت سـاز از حـرص تـا فـرمـان دهـی بـر تـاج بـخـشپــشــت کــن بــر آز تــا پــهـلـو زنـی بــا پــهـلـوان
نـی صـفـی الـمـلـک را بــیـنـی صـفـائی بــر جــبــیـننـی رضــی الــدولــه را یـابــی رضــائی در جــنـان
گـر بـه رنـگ جـامـه عـیبـت کـرد جـاهـل بـاک نـیسـتتــابــش مـه را ز بــانـگ ســگ کـجــا خــیـزد زیـان
چـون تــو یـک رنـگـی بــدل گـر رنـگ رنـگ آیـد لـبــاسکی عـجـب چـون عـیسـی دل بـر درت دارد دکـان
گرچـه رنگین کسـوتـی صاحـب خـبـر هسـتـی ز عقلکلک رنگین جـامه هم صاحـب بـرید اسـت از روان
چـون کـتـاب الـله بـه سـرخ و زرد می شـاید نگـاشـتگر تـو سـرخ و زرد پـوشـی هم بـشـاید بـی گمان
نــی کــم از مــور اســت زنــبــور مــنــقــش در هــنــرنی کم از زاغ اسـت طاووس بـهشـتـی ز امتـحـان
بــاش بــا عــشــاق چــون گــل در جــوانــی پــیــر دلچـنـد ازین ز هـاد هـمـچـون سـرو در پـیـری جـوان
بــر زمــیــن زن صــحــبـــت ایــن زاهــدان جــاه جــویمـشــتــری صـورت ولـی مـریـخ ســیـرت در نـهـان
چــون تـــنــور از نــار نــخــوت هــرزه خــوار و تـــیــزدمچـون فـطـیـر از روی فـطـرت بـد گـوار و جـان گـزان
اربــعــیـن شــان را ز خــمــســیـن نـصــاری دان مــددطـیلـسـان شـان را ز زنـار مـجـوسـی دان نـشـان
نــیــســـت انــدر جـــامــه ازرق حـــفـــاظ و مــردمــیچـرخ ازرق پــوش ایـنـک عـمـر کـاه و جـان سـتـان
چــنـد نـالــی چــنـد ازیـن مـحــنـت ســرای زاد و بــودکـــز بـــرای رای تـــو شـــروان نــگــردد خـــیــروان
بــچــه بـــازی بــرو بــر ســاعــد شــاهــان نــشــیــنبــر مـگـس خــواران قـولـنـجــی رهـا کـن آشـیـان
ای عــــزیـــز مـــادر و جــــان پــــدر تــــا کـــی تــــو راایـن بــه زیـر تـیـشـه دارد و آن بـه سـایـه دوکـدان
ای دریـن گـهـواره وحـشـت چـو طـفـلـان پـای بــسـتغــم تــو را گــهـواره جــنــبــان و حــوادث دایـگــان
شــیـر مـردی خــیـز و خــوی شــیـر خــوردن کـن رهـاتــا کــی ایـن پــســتــان زهـر آلـود داری در دهـان
گر حـوادث پـشـت امیدت شـکـسـت اندیشـه نیسـتمـومـیـائی هـسـت مـدح صـاحــب صـاحــب قـران
حـجــت الـاسـلـام نـجــم الـدیـن کـه گـردون بــر درشچــون زمـیـن بــوسـد نـگـارد عـبــده بــر آســتــان
جـاه او در یـک دو سـاعـت بــر سـه بـعـد و چـار طـبـعپنج نوبت می زند د رشش سوی این هفت خوان
تــا بــت بــدعـت شـکـســت اقـبــال نـجــم سـیـمـگـرســکـه نـقـش بــت بــه زر دادن نـیـارد در جــهـان
چــارپــای مــنــبـــرش را هــشــت حــمــالــان عــرشبـــر کــتــف دارنــد کــایــن مــرکــز نــدارد قــدر آن
ای وصـــــی آدم و کـــــارم ز گـــــردون نــــاتـــــمــــاموی مـســیـح عــلـام و جــانـم ز گــیـتــی نـاتــوان
گــر نــداری هــیــچ فــرزنــدی شــرف داری کــه حــقهـم شـرف زین دارد اینـک لـم یـلـد خـوان از قـران
بــیـضـه بــشـکـن بــچــه بــیـرون آر چــون طـاووس نـربـیـضـه پـروردن بـه گـنـجـشـکـان گـذار و مـاکـیـان
کــایــن نــتــایــج هــای فــکــر تــو تــو را بــس ذریــتویـن مـعـانـی هـای بــکـر تــو تـو را خـانـدان بــس
چون خود و چون من نبینی هیچ کس در شرع و شعرقــاف تــا قــاف ار بــجــویـی قــیـروان تــا قــیـروان
زاده طــبــع مــنــنــد ایـنــان کــه خــصــمــان مــنــنــدآری آری گـربــه هـســت از عـطـســه شـیـر ژیـان
دشـمـن جـاه مـنـنـد ایـن قـوم کـی بــاشـنـد دوسـتجـون من از بـسـطـام بـاشـم این گـروه از دامغـان
ز آن کــرامـت هـا کــه حــق بــا ایـن دروگــر زاده کــردمی کـشـند از کـینه چـون نمرود بـر گـردون کـمان
پـا شکسـتـم زین خـران، گرچـه درسـت از من شـدندخـوانده ای تـا عـیسـی از مقعـد چـه دیدآخـر زیان
جــان کــنـنــد از ژاژخــائی تــا بــه گــرد مــن رســنــدکـی رسـد سـیـر الـسـوافـی در نـجـیـب سـاربـان
صـد هـزاران پــوســت از شـخــص بــهـائم بــرکـشـنـدتــا یـکــی زانــهـا کــنــد گــردون درفــش کــاویـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.