ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مذمت مغرضان و حسودان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
کـژ خـاطـران که عـین خـطـا شـد صـوابـشـانمـخــراق اهـل مـخــرقـه مـالـک رقـابــشــان
خـلـقـنـد پـر خـلـاف و شـیـاطـیـن مـر انـس رانـنـگـنـد و هم ز نـنـگ نـسـوزد شـهـابـشـان
بـر بـاطـلـنـد از آنـکـه پـدرشـان پـدید نـیسـتوز حق نه آدم است و نه عیسی خطابشان
رهــبـــان رهــبـــرنــد در ایــن عــالــم و در آننـه آبــشـان بـه کـار و نـه کـاری بـه آبـشـان
همـچـون خـزینـه خـانـه زنـبـور خـشـک سـالاز بــاد چـشـمـه چـشـمـه دمـاغ خـرابـشـان
جان شان گران چو خاک و سر باد سنجشانبـی سـنـگ چـون تـرازوی یـوالـحـسـابـشـان
چــون قـوم نـوح خـشـک نـهـالـان بــی بــرنـدبــاد از تــنــود پــیــرزنــی فــتــح بــابــشــان
ابــلــیـس وار پــیـر و جــوانـنــد از آنـکــه کــردابـلـیس هم بـه پـیرو مـصـحـف خـطـابـشـان
در مسـجـدند و سـاخـتـه چـون مهد کـودکـانهم آب خـانـه در وی و هم جـای خـوابـشـان
هــم لــوح و هــم طـــویــلــه و ارواح مــرده رااجــســام دیــو و چــهــره آدم نــقــابــشــان
دلشـان گسـسـتـه نور چـو شمع و ثـاقشـاندینشان شکسـتـه نام چـو اهل حـجـابـشان
ایـشـان ز رشـک در تـب سـرد آن گـهـی مـراکـردنـد پــوســتــیـن و نـکـردم عـتــابــشــان
هـســتــنـد از قـیـاس چــو فـرسـوده هـاونـیسـر نی و بـن همیشه ز سـودن خـرابـشان
ایـن شـیـشـه گـردنـان در ایـن خـیـمـه کـبـودبـیـنـام چـون قـرابــه بــه گـردن طـنـابــشـان
زنــبـــور نــحـــل و کــرم قـــزنــد از نــیــاز و آزرنـج و وبــال حــاصـل تــاب و شــتــابــشــان
چــون دهـر کــس فــروبــر و نـاکـس بــرآورنـدز آن در وفــا چــو دهـر بــود انــقــلــابــشــان
بـیش از بـروتـشـان نگـذشـتـه اسـت و نگذرداشـعـارشـان چـو دعـوت نـامـسـتـجـابـشـان
از آب نطـقـشـان که گشـاید فـقع که هسـتافـسـرده تــر ز بــرف دل چــون سـدابــشـان
از طـبـع خـشـکـشـان نـتـوان یافـت شـعـر تـرنــیــلــوفــر آرزو کــه کــنــد از ســرابـــشــان
سـحـر حـلـال مـن چــو خـرافـات خـود نـهـنـدآری یـکـی اسـت بــولـهـب و بــوتــرابــشـان
کــورنــد زیــر طــشــت فــلــک لــاجــرم ز دوربـــنــمــایــد آفـــتـــابـــه زر آفـــتـــابـــشـــان
سـرسـام جــهـل دارنـد ایـن خــر جــبــلـتــانوز مــطــبــخ مــســیـح نـیـایـد جــوابــشــان
جـــایــم فــرود خـــویــش کــنــنــد و روا بـــودنـفـطـنـد و هـم بـه زیـر نـشـینـد گـلـابـشـان
چـون مـاهـی ارچـه کـنـده زبـانـنـد پـیش مـنچـون مـار در قـفـا همـه زهر اسـت نابـشـان
تـــا خــاطــرم خــزیــنــه گــوگــر ســرخ شــدچـون زیبـق اسـت در تـب سرد اضطرابـشان
ایـشـان ز رشـک در تــب ســرد آنـگـهـی مـراکـردنـد پــوســتــیـن و نـکـردم عـتــابــشــان
ایـمـه جــوابــشـان چـه دهـم کـز زبــان چـرخمـوتـوا بـغـیـظـکـم نـه بــس آیـد جـوابــشـان
تــیــغ زبـــانــشــان نــتــوانــد بــبــریــد مــویگـر من فـسـن نسـازم ازین سـحـر نابـشـان
ویــن نــاوک ضـــمــیــر مــرا پـــر جـــبـــرئیــلکــرد اســت بــی نــیـاز ز پــر عــقــابــشــان
دلــشــان ز مــیـوه دار حــدیـثــم خــورد غــذاانـجــیـر خــور غـریـب نـبــاشــد غـرابــشــان
گــر نـان طــلــب کــنـنـد در مـن زنـنـد از آنـکبــی دانـه مـن آب زده اســت آسـیـابــشـان
روبـــاه وار بـــر پـــی شــیــران نــهــنــد پــیتــا آیــد از کــفــلــگــه گــوران کــبــابــشــان
گــر کــرده انــد بـــیــژن جـــاه مــرا بـــه چــاههـم مـن بـه آه صـبــح بــسـوزم جـنـابـشـان
مـن رسـتـم کـمـان کـشـم اندر کـمـین شـبخـوش بــاد خـواب غـفـلـت افـراسـیـابـشـان
خــاقـانـیـا ز غــرش بــیـهـوده شــان مـتــرسجــز آب و نــار هــیـچ نــدارد ســحــابــشــان
بــر چــهـره عــروس مـعــانـی مـشــاطــه وارزلـف سـخـن بــتـاب و ز حـسـرت بـتـابـشـان
ای مـالـک ســعــیـر بــر ایـن رانـدگــان خــلـدزحـمت مکن که زحـمت من بـس عذابـشان
در هـفـت دوزخ از چـه کـنـی چـار مـیخـشـانویـل لـهـم عـقـیـلـه مـن بــس عـقـابــشــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.