ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
تـــا نــفــخـــات ربـــیــع صـــور دمــیــد از دهــانکــــالــــبــــد خــــاک را نـــزل رســــیـــد از روان
غــاشــیــه دار اســت ابـــر بــر کــتــف آفــتــابغـالـیـه سـای اسـت بــاد بــر صـدف بــوسـتـان
کــرد قــبــاهــای گــل خــشــتــک زریـن پــدیــدکــرد عــلــم هـای روز پــرچــم شــب را نــهـان
روز بــه پــروار بــود فــربــه از آن شــد چــنــیــنشـب تـن بـیمـار داشـت لـاغـر ازین شـد چـنان
عــکـس شــکـوفـه ز شــاخ بــر لـب آب اوفـتــادراســت چــو قــوس قــزح بــرگـذر کـهـکــشــان
مــریـم دوشــیـزه بــاغ، نـخــل رطــب بــیـد بــنعـیـسـی یک روزه گـل، مـهـد طـرب گـلـسـتـان
نی عجب ار جای برف گرد بنفشه است از آنکمـعـدن کـافـور هـســت خــطــه هـنـدوســتــان
شـاخ چــو آدم ز بــاد زنـده شـد و عـطـسـه دادفـاخـتـه الـحـمـد خـوانـد گـفـت کـه جـاوید مـان
دوش کـه بـود از قـیاس شـکـل شـب از مـاه نـوهـنـدوی حـلـقـه بـه گـوش گـرد افـق پـاسـبـان
داد نــقـــیــب صـــبـــا عـــرض ســـپـــاه بـــهــارکـــز دو گـــروهــی بـــدیــد یــاوگـــیــان خـــزان
خــیـل بــنـفــشــه رســیـد بــا کــلــه دیـلــمـیســوســن کآن دیـد کــرد آلــت زوبــیـن عــیــان
شـاه ریـاحـین بـسـاخـت لـشـکـر گـاه از چـمـننـیـســان کـان دیـد کـرد لـشـکـری از ضـیـمـران
بــیـد بــرآورد بــرگ آخــتــه چــون گـوش اســبســبــزه چــو آن دیـد گـرد چــاره بــرگـســتــوان
از پــی ســور بــهـار یـاســمـن آذیـن بــبــســتبــســتــان کــان دیـد کـرد قــبــه ای از ارغــوان
لــالــه چـــو جـــام شـــراب پـــاره افــیــون در اونـــرگـــس کـــان دیـــد از زر تــــر جـــرعـــه دان
بـــود ســر کــوکــنــار حــقــه ســیــمــاب رنــگغـنـچـه کـه آن دید کـرد مـهره شـنـگـرف سـان
مـجـلـس گـلـزار داشـت مـنـبـری از شـاخ سـروبـــلــبـــل کــان دیــد کــرد زمــزمــه بـــیــکــران
قـمـری درویـش حــال بــود ز غـم خـشـک مـغـزنــســریـن کــان دیـد کــرد لــخــلــخــه رایـگــان
فــاخــتــه گـفــت از ســخــن نـایـب خــاقـانـیـمگـلـبــن کآن دیـد کـرد مـدحـت شـاه امـتــحــان
شـاه سـلاطـین فـروز خـسـرو شـروان که چـرخخـــوانـــد بــــه دوران او شـــروان را خـــیـــروان
زهــره و دهــره بـــســوخـــت کــوکــبـــه رزم اوزهــره زهــره بــه تــیـغ دهــره دهـر از ســنــان
گـوشـه و خـوشـه بـسـاخـت از پـی مجـد و ثـناگـوشـه عـرش از سـریر، خـوشـه چـرخ از بـنـان
دولــت و صــولــت نـمـود شــیـر عــلــم هـای اودولــت مــلــک عــجــم، صــولــت تــیــغ یـمــان
پــایـه و مـایـه گـرفــت هـم کــف و هـم جــام اوپــایــه بــحــر مــحــیــط، مــایـه حــوض جــنــان
راحــت و ســاحــت نــگــر از در او مــســتـــعــارراحــت جــان از خــرد، سـاحــت کـون از مـکـان
غــایــت و آیــت شــنــاس نــامــزد حــضــرتــشغــایــت نــصــر از غــزا، آیــت وحـــی از بـــیــان
یـافـتــه و بــافـتــه اسـت شـاه چـو داود و جــمیــافــتـــه مــهــر کــمــال، بـــافــتـــه درع امــان
سـاخـتـه و تـاخـتـه اسـت بـخـت جـهـان گـیر اوسـاخــتــه شـعـرا بــراق تــاخــتــه بــر فـرقـدان
ســوده و بــوده شــمـار اشـهـب مـیـمـونـش راســوده قــضــا در رکــاب، بــوده قــدر در عــنـان
بــسـتــه و خـسـتــه رونـد تــیـغ وران پــیـش اوبـستـه بـه شست کمند، خـستـه بـه گرز گران
ای بـه شـبـسـتـان ملک بـا تـو ظـفـر خـاصـگـیوای بـه دبـستـان شرع بـا تـو خـرد درس خـوان
کـعـبـه جـان صـدر تـوسـت، چـار ملک چـار رکنرستـم دین قدر تـوست هفت فلک هفت خـوان
قــدر تــو کـی دل نـهـد بــر فــلـک و چــون بــوددر وطـــن عـــنــکـــبـــوت کــرگــدن و آشـــیــان
دهــر جـــلــال تـــو دیــد ایــمــان آورد و گــفــتکـای ملکـوت اسـجـد و اکـادم وقـت اسـت هان
تـیـغ تـو دانـد کـه چـیـسـت رمـز و اشـارات دینطــرفــه بــود هـنـدویـی از عــربــی تــرجــمــان
نـیـسـت نـظـیـر تـو خـصـم خـود نـبـود یـک بـهـاتـــاج ســـر کــوکــنــار، افــســـر نــوشـــیــروان
در دل دشــمـن نـگــر مـانـده ز تــیـغــت خــیـالچـون شـبـه گون شیشـه ای نقش پـری اندران
حـلـق بـدانـدیـش را وقـت طـنـاب اسـت از آنـکگــردن قــرابـــه را هــســت نــکــو ریــســمــان
گــونــه حــصــرم گــرفــت تــیــغ تــو و بــر عــدونـاشــده انـگـور مـی، ســرکـه شــد انـدر زمـان
چــرخ مـقــرنـس نـهـاد قـصــر مـشــبــک شــودچــو ز گـشــاد تــو رفـت چــوبــه تــیـر از کـمـان
رو کـه جـهـان خـتـم کـرد بـر تـو جـهان داشـتـنبــر دگــران گــو فــلـک عــزلـت شــاهـی بــران
از کف و شـمشـیر تـوسـت معـتـدل ارکـان ملکزیـن دو اگــر کــم کــنـی مـلــک شــود نـاتــوان
راسـتـی چـنـگ را بــیـسـت و چـهـار اسـت رودچون یکی از وی گسست کژ شود او بی گمان
گـرچـه بــدون تــو چـرخ تــاج و نـگـیـن داد لـیـکرقــص نـزیـبــد ز بــز، تــیـشــه زنـی از شــبــان
گـرچـه مشـعـبـد ز موم خـوشـه انگـور سـاخـتنـایـد از آن خــوشـه هـا آب خــوشـی در دهـان
گر فـلکـت بـنده گشـت نقـص کـمال تـو نیسـترونـق سـکـبــا نـرفـت، گـر تـره آمـده بــه خـوان
کی شـود از پـای مور دسـت سـلیمان بـه عیبکـی کـنـد از مـرغ گـل صـنـعـت عـیـسـی زبــان
خــسـرو صـاحــب خــراج بــر سـر عـالـم تــوئیبـنـده بـه دور تـو هـسـت شـاعـر صـاحـب قـران
گر بـه جهان زین نمط کس سخنی گفتـه استبــنـده بــه شـمـشـیـر شــاه بــاد بــریـده زبــان
شــاه جــهـان نـظــم غـیـر دانـد از ســحــر مـناهـل بــصــر گــوشــت گــاو دانـنـد از زعــفــران
گرچـه بـه چـشم عوام سنگچـه چـو لولو اسـتلــیــک تـــف آفـــتـــاب فـــرق کـــنــد ایــن و آن
ای فـــر پـــر هــمـــاتـــی ســـایــه درگـــاه تـــوشـهـپــر جــبــریـل بــاد بــر سـر تــو ســایـبــان
بــاد خـورنـده چــو خـاک جــرعـه جــام تــو جــمبـــاد بـــرنــده چــو مــور ریــزه خــوان تــو جــان
هــاتــف نــوروز بـــاد بـــر تــو دعــا گــوی خــیــرتــا ابــد آمــیـن کــنــاد عــاقــلــه انــس و جــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.