ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
غــارت دل مـی کـنـی شــرط وفـا نـیـســت ایـنکـار مـن از ســایـه شـد ســایـه بــرافـکـن بــبــیـن
وصـل نـدیده بـه خـواب فـرض کـنی خـوش دلـیبـــر ســر خـــوان تـــهــی کــس نــکــنــد آفــریــن
در غــمــت ای زود ســیـر تــشــنــه دیـریـنــه امتــشـنـه بــجــز مـن کـه دیـد آب خـورش آتــشـیـن
جـان چـو سزای تـو نیست بـاد بـه دست جـهانمـهـر چـو مـقـبـول نـیـسـت خـاک بـه فـرق نـگـین
گــلــبـــن وصــل تــو را خــار جــفــا در ره اســتمـهـره چــه بــیـنـی بــه کــف مـار نـگـر در کـمـیـن
عــشــق تــوآم پــوســتــیـن گــر بــدرد گــو بــدرســوخــتـــه گــرم رو تـــا چــکــنــد پـــوســتـــیــن
هـمـت خــاقـانـی اســت طـالـب چــرب آخــوریچـون سـر کـوی تـو هسـت نیسـت مزیدی بـر این
هــســت لــب لــعــل تــو کــوثــر آتــش نــمــایهــســت کــف شــهــریــار گــوهــر دریــا یــمــیـن
چرخ بـه هرسان که هست زاده شمشیر اوستگـربـه بـهر هر حـال هسـت عـطـسـه شـیر عـرین
ای بــه تـو صـاحـب درفـش چـتـر فـریـدون مـلـکوی ز تــو طــالـب نـگـیـن دســت ســلـیـمـان دیـن
پــر خــدنـگ تــو هـســت شــهـپــر روح الـقـدسپــرچــم رخــش تــو هـســت نـاصــیـه حــور عـیـن
نــوبـــتـــی بـــدعــه را قــهــر تـــو بـــرد طــنــابصـــیــرفـــی شـــرع را قـــدر تـــو زیــبـــد امـــیــن
خــاصـه سـیـمـرغ کـیـسـت جــز پــدر روسـتــم؟قــاتــل ضــحــاک کـیـســت جــز پــســر آبــتــیـن؟
گــرنــه ســپــهــر بــریـن آبــده دســت تــوســتاز چـه سـبــب خـم گـرفـت پـشـت سـپـهـر بـریـن
عـدل تـو «شـین » راز «را» کـرد جـدا چـون بـدیدکالت رای است «را» صورت شین است «شین »
مـلـک چــو تــیـغ تــو یـافـت یـک دو شــود کـار اوشصت بـه سیصد رسد چـون سه نقط یافت سین
تــیـغ تــو نـه مـاهـه بــود حــامـلــه از نـه فــلــکلـاجـرمـش فـتــح و نـصـر هـسـت بــنـات و بــنـیـن
گـر بــه مـثــل روز رزم رخــش تــونـعــل افــکــنـدیـاره کــنـد در زمـانـش دســت شــهـور و ســنـیـن
چــون ز خــروش دو صــف وقــت هــزاهــز کــنــدچــشــم جــهـان اخــتــلـاج، گـوش زمـانـه طـنـیـن
کـوس و غـبــار سـیـاه طـوطـی و صـحـرای هـنـدخــنــجــر و خــون ســپــاه آیــنــه و بــحــر چــیــن
صــاحــب بــدر و حــنـیـن از تــو گـشــایـد فــقـاعکـان گـهـر چــون سـداب بــرکـشـی از بــهـر کـیـن
گـــنــبـــد نــیــلــوفـــری گــنــبـــده گـــل شـــودپـیش سـنـانت کـز اوسـت قـصـر مـمـالـک حـصـین
تــیــغ زبـــان شــکــل تــو از بــر خــوانــد چــو آبابـــجـــد لـــوح ظـــفـــر از خـــط دســـت یــقـــیــن
از پــی خـون خــسـان تــیـغ چــه بــایـد کـشـیـدچـون مـلـک الـمـوت هـسـت در کـف رایـت رهـیـن
خــلـق تــو از راه لـطــف جــان بــربــایـد ز خــلـقچـــون حـــرکـــات هـــزار در نـــغـــمـــات حـــزیــن
از عـدوی سـگ صـفـت حـلـم و تــواضـع مـجـویزانـکـه بـه قـول خـدای نـیسـت شـیـاطـین ز طـین
ای همه هسـتـی که هسـت از کف تـو مسـعـارنـیسـت نـیـازی کـه نـیسـت بـر در تـو مـسـتـعـین
هـر کـه بــه درگـاه تــو سـجــده بــرد روز حــشـرآیــت لــاتـــقــنــطــوا نــقــش زنــد بـــر جـــبـــیــن
چــون تــویـی انــدر جــهـان شــاه طــغــان کــرمکـــی رود اهــل هــنــر بـــر در تـــاش و تـــکـــیــن
مــرد کــه فــردوس دیــد کــی نــگــرد خــاکــدانوانـکــه بــه دریـا رســیـد کــی طــلــبــد پــارگــیـن
بـنـده ز بـی دولـتـی نـیسـت بـه حـضـرت مـقـیمدیـو ز بـی عـصـمـتـی نـیـسـت بـه جـنـت مـکـیـن
شــایـد اگــر در حــرم ســگ نــدهــد آب دســتزیـــبـــد اگـــر در ارم بـــز نـــبـــود مـــیــوه چـــیــن
گـر ز درت غـایـب اسـت جـسـم طـبـیـعـت پـذیـرمـعـتــکـف صــدر تــوســت جــان طــریـقـت گـزیـن
سیرت یوسـف تـو راسـت صورت چـاهی مجـویمـعـنـی آدم تــو راســت صـورت چــاهـی مـجــوی
مـهـره نـگــر، گــو مـبــاش افــعــی مـردم گــزاینـافـه طـلـب، گـو مـبــاش آهـوی صـحــرا نـشــیـن
کــی رســد آلــوده ای بــر در پــاکــان کــه حــقبــــســـت در آســـمـــان بــــر رخ دیـــو لـــعـــیـــن
گـر ره خـدمـت نـجـسـت بـنده عـجـب نی ازانکگـرگ گـزیـده نـخــواســت چــشــمـه مـاء مـعــیـن
بـنده سخن تـازه کرد وانچه کهن داشت شستکـان هـمـه خـر مـهـره بــود ویـن هـمـه در ثــمـیـن
ســنـگ در اجــزای کــان زرد شــد آنـگــاه لـعــلنـطـفـه در ارحـام خـلـق مـضـغـه شـد آنگـه جـنین
اول روز انـــدک اســــت زیـــب و فـــر آفــــتــــاببــعـد گـیـا ظـاهـر اســت خــیـل گـل و یـاسـمـیـن
مــبــتــدع و مــبــدعــنـد بــر درت اهـل ســخــنمـبــدع ایـن شـیـوه اوسـت مـبــتـدعـنـد آن و ایـن
حـاجـت گـفـتـار نـیسـت ز آنـکـه شـنـاسـد خـردســنـدس خــصـر از پــلـاس عـبــقـری از گـور دیـن
گرچه در این فن یکی است او و دگر کس به نامآن مــگــس ســگ بــود ویــن مــگــس انــگــبــیـن
ای مـــلـــکـــوت و مـــلـــک داعـــی درگـــاه تـــوظــل خــدایـی کــه بــاد فــضــل خــدایـت مـعــیـن
بــــاره بــــخــــت تــــو را بــــاد ز جــــوزا رکــــابمــرکــب خـــصــم تـــو را بـــاد نــگــون ســار زیــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.