ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
شــاعـر ســاحــر مـنـم انـدر جــهـاندر سـخـن از معجـزه صـاحـب قران
از شــجــر مـن شــعـرا مـیـوه چــیـنوز صـحـف من فـضـلا عـشـر خـوان
وز حــســد لــفــظ گــهـر پــاش مــندر خـوی خـونـین شـده دریا و کـان
نـعـش و پـرن بـافـتـه در نـظـم و نـثـرسـاخـتــه دیـبــاچــه کـون و مـکـان
وز بـنـه طـبــع در ایـن خـشـک سـالنـزل بــیـفـکـنـده و بــنـهـاده خــوان
حــور شـود دســت بــریـده چــو مـنیـوســف خــاطــر بــنـمـایـم عـیـان
اهـــل زمــــان را بــــه زبــــان خــــرداز مـلــکــوت و مـلــکــم تــرجــمـان
وحـــدت مــن داده ز دولـــت خـــبـــرعـزلـت من کـرده بـه عـزت ضـمـان
بـرده از آن سوی عدم رخـت و بـختمانده ازین سوی جهان خان و مان
گـر کـلـهم بـخـشـی و گـر سـر بـریزین نشـوم غـمگن و ز آن شـادمان
مـن بـه سـخـن مـبـدع و مـنـکـر مـراجـوقی ازین سر سبـک جـان گران
دیــده بـــیــنـــا نـــه و لـــاف بـــصـــرگـــوهــر دریــا نــه و لـــاف بـــیــان
این چـو مگس خـون خور و دستـاردارو آن چـو خـره سرزن و بـاطیلسـان
عــقــل گـریـزان ز هـمـه کـز خــروشنـــیــک گـــریــزد دل شـــیــر ژیــان
شـبـه شـتـر مـرغ نـه اشـتـر نه مـرغآتـــــش خــــواران هــــوا و هــــوان
بـــیــت فــرومــایــه ایــن مــنــزحــفقـــافـــیــه هـــرزه آن شـــایــگـــان
خـشـک عـبــارت چـو سـمـوم تــمـوزســرد مـعــانـی چــو دم مـهـرگــان
خنده زنم چون به دو منحول سستسـخـت مـبـاهـات کـنـنـد ایـن و آن
هـسـت عـیـان تـا چـه سـواری کـنـدطفل بـه یک چوب و دو تـا ریسمان
خـاطـر خـاقـانی و مریم یکـی اسـتوین جـهـلـا جـمـلـه یهـودی گـمـان
حـجـت معـصـومی مریم بـس اسـتعـیـســی یـک روزه گـه امـتــحــان
نشـره مـن مـدح امـام اسـت و بـستـــا نــرســد ز اهــرمــنــانــم زیــان
پــیـر دبــسـتــان عـلـوم، احــمـشـادکز شـرفش دهر خـرف شـد جـوان
حـــشـــمــت او مــالـــک رق رقـــابعـصــمـت او ســالـک خــط جــنـان
بــیـنــش او دیــد کــمــیـن گــاه کــندانــش او یــافـــت گــذر گــاه کــان
هـسـت بـه تـاییـد و خـصـال اور مـزدقاضی از آن گشـت بـر اهل جـهان
هسـت جـنیبـت کـش او نـفـس کـلعــالـم از آن مـی رودش در عــنـان
ای کــف تـــو عـــالــم جـــودآفــریــنجــاه تــو در عـالـم جــان داسـتــان
مـــعـــتـــکـــفـــان حـــرم غـــیـــب رانـیـسـت بـه از خـاطـر تـو مـیـزبــان
کـــنـــگـــره قـــلـــعـــه اســــلـــام رانـیسـت بـه از خـامـه تـو دیـده بـان
از پــی کـیـن تــوخـتــن از خـصـم تــوآبــــی زره دارد و آتـــش ســـنـــان
چــرخ مــرا وقــت ثــنـای تــو گــفــتتـیـر مـلـک نـطـق سـتــاره فـشـان
مـادحـی ام گـاه سـخـن بــی نـظـیـردر طــلــب نــام نــه در بـــنــد نــان
طــمـع نـبــیـنـی بــه بــر طــبــع مـنپـیـل کـه بـیـنـد بــه سـر نـردبــان؟
مـنـذ قــضــی الـلـه و جــف الــقــلـماصـبـح فی وصـفـک رطـب اللسـان
زیـن مـتــنـحــل ســخــنـانـم مـبــیـنزیـن مـتــشــاعــر لـقــبــانـم مـدان
دانــــم و دانــــد خــــرد پـــــاک تـــــومـــوج مـــحـــیــط از تـــری نــاودان
خـسـتـه دلـم شـایـد اگـر بــخـشـدمکـلـک و بــنـان تــو شـفـای جــنـان
نیسـت عـجـب گـر شـود از کـلک تـوشـوره سـتــان دل مـن بــوسـتــان
بــس کــه بــزرگـان جــهـان داده انـدخـــرد ســـران را شـــرف جـــاودان
مـورچــه را جــای شـود دسـت جــمسـوی مگس وحـی کند غـیب دان
حــق بــه شــبــان تــاج نـبــوت دهـدورنـه نـبـوت چـه شـنـاسـد شـبـان
سـوی زنی نامه فـرسـتـد بـه لـطـفپــادشــه دام و دد و انــس و جــان
از در ســیـد ســوی گـبــران رســیـدنــــامــــه پـــــران و بـــــریــــد روان
نــور مــه از خـــار کــنــد ســرخ گــلقـرص خـور از سـنگ کـنـد بـهرمـان
ابــر گــهــر پــاشــد بــر تــیـره خــاکبــاد گـلـسـتـان کـنـد از گـلـسـتـان
سـنت فـضـل و کـرم اسـت این همهوین همه در وصـف تـو گفـتـن تـوان
ای بـه وفـای تـو مـیان بـسـتـه چـرخوز تـــو هــدی را مــدد بـــیــکـــران
صـــدر تـــو مــیــدان کـــرامــات بـــادو اســب ســعــادات تــو را زیـر ران
مــحــتــمــل مــرقــد تــو فــرقــدیــنمـتــصــل مـســنـد تــو شــعــریـان
کـلـک تــو چـون نـام تـو اقـلـیـم گـیـرعـمر تـو چـون عـقل تـو جـاوید مان
فـتـنه ز تـو خـفتـه بـه خـواب عـروسدولــت بـــیــدار تــو را پـــاســبـــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.