ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالمظفر شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
کـوی عـشــق آمـد شــد مـا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـندامـن تـر بــردن آنـجـا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
در سـر بـازار عشـق از جـان و جـان گفتـن بـس اسـتکـاین قـدر سـرمایه سـودا بـرنتـابـد بـیش از این
بـــر امــیــد کــشــتــن انــدر پـــای وصــلــش زنــده امپــر نـیـازان را تــمــنــا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
بــر ســر کــویــش بــبــوســیــم آســتــان و بــگــذریـمکاسـتـان تـنگ است ما را بـرنتـابـد بـیش از این
مـا بــه جــان مـهـمـان زلــف او و او بــا مـا بــه جــنـگکاین شبـستـان زحمت ما بـرنتـابـد بـیش از این
رشــتــه جــان تــا دو تــا بــود انـده تــن مـی کـشــیـدچون شد اکنون رشته یکتا بـرنتابـد بـیش از این
دل ز بـــســتـــان خــیــال او بـــه بـــوئی خــرم اســتمـرغ زنـدانـی تـمـاشـا بــرنـتـابــد بــیـش از ایـن
بـــا بـــلـــوریــن جـــام بـــهــر مــی مـــدارا کـــردمــیچـون شکسـتـه شد مدارا بـرنتـابـد بـیش از این
از ســرشــک خــون حــشــر کــردی مـکـن خــاقــانـیـاعشق سلطان است، غوغا بـرنتابـد بیش از این
آب مـا چــون نـیـســت روشــن ظـلـمـت مـا خــاکـیـانبــارگــاه شــاه دنــیـا بــرنــتــابــد بــیـش از ایـن
درد ســـر دادیــم حـــضــرت را و حـــضــرت روح قــدسروح قـدسـی دردسـرهـا بـرنـتـابـد بـیـش از ایـن
کعـبـه را یک بـار حـج فرض اسـت و حـضـرت کعـبـه وارحـج مـا هر هفـتـه عـمـدا بـرنـتـابـد بـیش از این
نفـس طـاها راسـت یک شـب قـاب قـوسـین نزد حـقگـر دو گـردد نفـس طـاها بـرنـتـابـد بـیش از این
شـخـص انسـان را ز حـق یک نور عـقـلانی عـطـاسـتروح ده دانـسـت کـاعـضـا بـرنـتـابـد بـیش از این
عــیــد هــر ســالــی دوبـــار آیــد کــه آفــاق جـــهــانبــسـتــن آذیـن زیـبــا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
آن سـعـادت بــخـش حـضـرت، بـخـش نـارد کـرد ازآنـکدیـو را فـردوس مـاوی بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
خـــبـــث مــا را بـــارگــاه قــدس دور افــکــنــد از آنــکخـوک را مـحـراب اقـصـی بـرنـتـابـد بـیش از این
نــنــگ مــا زان درگـــه اعـــلــا بـــرون افـــتـــاد از آنــککـعـبـه پـیلـان را مـفـاجـا بـرنـتـابـد بـیـش از این
حـــضـــرت پـــاک از چـــو مــا آلــودگـــان آســـوده انــدجـیـفـه را بــحـر مـصـفـا بـرنـتـابـد بـیـش از ایـن
شـیـر هـشـیـار از سـگ دیـوانـه وحــشـت بــرنـتــافـتنـور جـبــهـه شـور عـوا بــرنـتـابــد بـیـش از ایـن
نـی عــجــب گــر گــاوریـشــی زرگــر گـوســالـه ســازطـبـع صـاحـب کـف بـیضـا بـرنـتـابـد بـیش از این
گــرچــه عــفــریــت آورد عــرش ســبـــائی نــزد جـــمدیـدنـش جـمـشـیـد والـا بـرنـتـابـد بـیـش از این
آری آری بـــــا نـــــوای ارغـــــنــــون اســـــقـــــفـــــانبـانگ خـر سـمع مسـیحـا بـرنتـابـد بـیش از این
گـرچــه صــهـبــا را بــه بــیـد ســوخــتــه راوق کــنـنـدبـیـد را کـاسـات صـهـبــا بـرنـتـابـد بـیـش از ایـن
از در خـــاقــان کــجـــا پـــیــل افـــکــنــد مــحـــمــود رابــدره بــردن پـیـل بــالـا بـرنـتـابــد بـیـش از ایـن
دســت چــون جــوزاش دادی کــلـک زر چــون آفــتــابگـنـج زر دادن بـه یـغـمـا بـرنـتـابـد بـیـش از ایـن
مـشـتــری هـر ســال زی بــرجــی رود مـا را چــو مـاههر مـهی رفـتـن بـه جـوزا بـرنـتـابـد بـیش از این
مــا شــرف داریـم و غــیـری نــعــمــت از درگــاه شــاهرشـک بـردن بـهـر نـعـمـا بـرنـتـابـد بـیـش از این
گـــر مــلــخ را نــیــســـت بـــر پـــا مــوزه زریــن ســـارران او رانــیـن دیــبــا بــرنــتــابــد بــیــش از ایـن
در حــضــور انــعــام دیـدیـم ار بــغــیـبــت نــیـســت آنوام احـسـان را تـقـاضـا بــرنـتـابــد بـیـش از ایـن
طـــفـــل را گـــر جـــده وقـــت آبـــلـــه خـــرمـــا دهــدچون به سرسام است خرما برنتابد بیش از این
شـاه جـان بـخـش اسـت و ما بـر شـاه جـان کرده نثـارآب بــفـزودن بــه دریـا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
خـسـرو مـشـرق جــلـال الـدیـن کـه بــرق خـنـجــرشهفت چـشـم چـرخ خـضرا بـرنتـابـد بـیش از این
ایـزد از تــیـغــش پــی مــالــک جــحــیـمــی نـو کــنــدکـان جـحـیـم ارواح اعـدا بـرنـتـابـد بـیـش از ایـن
کـاشـکـی قـدرت ز حــلـمـش نـوزمـیـنـی ســاخــتــیکاین زمین گرزش بـه تـنها بـرنتـابـد بـیش از این
وز بـــن نــیــزه اش ســـر گـــاو زمــیــن لـــرزد از آنــکذره بــار کــوه خــارا بــرنــتــابــد بــیــش از ایــن
کــرم قـــز مــیــرد ز بـــانــگ رعـــد و تـــنــیــن فـــلــکمـیـرد از کـوسـش کـه آوا بـرنـتـابـد بـیش از این
دولــتــش را نــوعــروســی دان کــه عــکــس زیــورشدیـده ایـن زال رعــنــا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
طــالــعــش را شــهـســواری دان کــه بــار هـودجــشکـوهـه عــرش مـعـلـا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
رخـش هـمـت را ز گـردون تــنـگ مـی بــسـت آفـتــابگفت بـس کاین تـنگ پـهنا بـرنتـابـد بـیش از این
تــا شــد اقــبــالــش هـمــای قــاف تــا قــاف جــهــانکـوه قـاف ادبــار عـنـقـا بــرنـتـابــد بـیـش از ایـن
بــوالـمـظـفـر حــق نـواز و خــصـم بــاطـل پــرور اســتدور بـاطـل حـق تـعـالـی بـرنـتـابـد بـیـش از ایـن
ظل حـق اسـت اخـسـتـان همتـاش مهدی چـون نهیظل حق فرد است، همتـا بـرنتـابـد بـیش از این
نـــام شــــه زان اول و آخــــر الـــف کــــردنـــد و نـــونیعـنـی انـدر مـلـک طـغـرا بـرنـتـابـد بـیش از این
تـــا شــد از ابـــر کــرم ســـودا نــشـــان هــر مــغــز راکـس ز بـحـر طـبـع سـودا بـرنـتـابـد بـیش از این
خـاک پـایش ز آب خـضـر و بـاد عـیـسـی بـهـتـر اسـتقـیـمـت یـاقـوت حـمـرا بــرنـتـابــد بـیـش از ایـن
شه سلیمان است و من مرغم مرا خوانده است شاهدانــه مــرغــان دانــا بــرنــتــابــد بــیــش از ایـن
از مـــثـــال شـــه امــیــد مــرده مــن زنــده گـــشـــتروح را بــرهـان احــیـا بــرنــتــابــد بــیـش از ایـن
خــط دســت شــاه دیـدم کـش مـعـمـا خــوانـد عــقـلعـقـل را خــط مـعـمـا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
نــوک کــلــک شــاه را حــورا بــه گــیــســو بــســتــردغـالـیـه زلـفـیـن حـورا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
عــقــل را گــفــتــم چــگــویــی شــاه درد ســر ز مــنبـرتـوانـد یـافـت؟ گـفـتـا بـرنـتـابــد بـیـش از ایـن
پـس خـیال شـاه گـفـت از مـن یقـین بـشـنو کـه شـاهگـویـدت بــرتــابــم امـا بــرنـتـابــد بــیـش از ایـن
هم چـنین از دور عـاشـق بـاش و مدحـش بـیش گـویدردسـر کـمـتـر ده ایـرا بــرنـتـابــد بـیـش از ایـن
زحـمـت آنـجـا چـون تـوان بــردن کـه بـرخـوان مـسـیـحخـرمگـس را صـحـن حـلـوا بـرنتـابـد بـیش از این
هــم بـــه جـــان شــاه کــز درگــاه شــاهــان فــارغــمحــرص را دادن تــبــرا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
شـــایــد ار مـــغـــز زکـــام آلـــود را عـــذری نـــهـــنـــدکـو نسـیم مـشـک سـا را بـرنتـابـد بـیش از این
بـر قـیاس شـاه مـشـرق کـارسـلـان خـان سـخـاسـتدیـدن بـکـتـاش و بـغـرا بــرنـتـابــد بـیـش از ایـن
بــــر امـــیـــد زعــــفــــران کــــو قــــوت دل بــــردهـــدمعصفر خـوردن بـه سـکبـا بـرنتـابـد بـیش از این
عــمــر دادم بـــر امــیــد جـــاه وحـــاصــل هــیــچ نــیمـشـک را دادن بـه نـکـبـا بـرنـتـابـد بـیش از این
مــن هــمــه هــمــت بــر اســبـــاب ســفــر دارم مــرادر حـضـر سـاز مـهـیـا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
خـاطـرم فـحـل اسـت کـو صـحـرا نـورد آمـد چــو شـیـرشـیر بـسـتـن گـربـه آسـا بـرنتـابـد بـیش از این
زخـــم مــهــمــاز و بـــلــای تـــنــگ و آســیــب لــگــامفـحـل بــر دسـت تـوانـا بـرنـتـابــد بـیـش از ایـن
پـــیــل را کـــز گـــرمـــســـیــر هــنـــد بـــیــرون آورنــددر خـزر بـودن بـه سـرمـا بـرنـتـابـد بـیـش از این
سـنـقـرای را کـز خـزر بــا سـرد سـیـر آمـوخـتـه اسـتدر حـبـش بـردن بـه گـرمـا بـرنتـابـد بـیش از این
مدح شـه چـون جـابـجـا منزل بـه منزل گفـتـنی اسـتمـانـدن مـداح یـکـجــا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
شــــه مــــرا زر داد، گــــوهـــر دادمـــش زر را عــــوضآن کـرامـت را مـکـافــا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
یــک رضـــای شـــاه، شـــاه آمـــد عـــروس طـــبـــع رااز کـرم کـابــیـن عـذرا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
تــیـر چــرخ از نـیـزه وش کـلـک ســپــر افــکـنـد از آنـکهیچ تـیغـی نـطـق هیجـا بـرنـتـابـد بـیش از این
مـن بــه مـدح شــاه نـقـبــی بــرده ام در گـنـج غــیـببــردن نـقـب آشـکـارا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـن
کــنــد پــایــم در حــضــور امــا زبــان تــیــزم بــه مــدحتـیـزی شـمـشـیـر گـویـا بـرنـتـابـد بـیـش از ایـن
از پــس تــحــریــر نــامــه کــرده ام مــبــدا بــه شــعــرمـعـجـز آوردن بـه مـبــدا بـرنـتـابـد بـیـش از ایـن
دادمــش تــصــدیــع نــثــر و مــی دهــم ابــرام نــظــمدانــم ابــرام مــثــنــا بــرنــتــابــد بــیـش از ایـن
از ســـر خـــجـــلـــت مـــرا چـــون آیـــنـــه بـــا آیــنـــهخوی بـرون دادن بـه سیما بـرنتابـد بـیش از این
بــر بــدیـهـه رانـدم ایـن مـنـظــوم و بــســتــردم قــلـمهـیـچ خـاطـر وقـت انـشـا بـرنـتـابـد بـیش از این
چــون تــجــاسـر کـرد خـاطـر مـخـتــصـر کـردم سـخـنکاین تـجـاسـر سـمع اعـلا بـرنتـابـد بـیش از این
بــاد خــضــرای فــلـک لـشــکــر گــهـش کــاعــلــام اوسـاحـت این هفـت غـبـرا بـرنـتـابـد بـیش از این
مــلــک و مـلــت را بــه اقــبــالــش تــولــا بــاد و بــسکـاهـل عـالـم را تـولـا بــرنـتــابــد بــیـش از ایـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.