ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
یــعـــقــوب دلــم، نــدیــم احـــزانیـوســف صــفـتــم، مـقـیـم زنـدان
او در چــــــه آب بــــــد ز اخـــــوتمـــن در چـــه آتـــشـــم ز اخـــوان
چـون صـفـر و الـف تـهـی و تـنـهـاچـون تـیر و قـلـم نـحـیف و عـریـان
صــد رزمـه فــضــل بــار بــســتــهیـک مـشــتــریـم نـه پــیـش دکـان
از دل سـوی دیده می بـرم سـیلآری ز تـــنــور خـــاســت طــوفــان
شـنـگـرف ز اشـک مـن ســتــانـدصـــورتـــگـــر ایــن کـــبـــود ایــوان
یارب چـه شکسـتـه دل شدستـماز نــنــگ شــکــســتـــه نــام اران
الـحـق چـه فـسـانه شـد غـم مناز شــر فــســانــه گــوی شــروان
گــاه از ســگ ابــتــرم بــه فــریـادگــاه از خـــر اعـــورم بـــه افــغــان
این خـیره کشی است مار سیرتوان زیـر بــری اسـت مـوش دنـدان
من جـستـه چـو بـاغبـان پـس اینبـنـشـسـتـه چـو گـربـه در پـی آن
هـم صـورت مـن نـیـنـد و ایـن بــهچـون نیسـتـم از صفت چـو ایشان
نــســـبـــت دارنــد تـــا قــیــامــتایـشـان ز بــهـمـیـه مـن ز انـسـان
جــز دعـوت شـب مـرا چــه چــارههـان ای دعـوات نـیـم شـب، هـان
خــاقــانـی امـیـد را مـکـن قــطــعاز فـــضـــل خـــدای حـــال گــردان
از دیـــــده روزگـــــار بـــــی نـــــوردر ســایــه صــدر بـــاش پــنــهــان
بــگــزیــده حــق مــوفــق الــدیـنکــز بــاطــل شــد ســپــیـد دیـوان
عــبــد الــغــفــار کــز ســر کــلـکدر خــلـد مـمـالـک اوســت رضـوان
عـمـان و مـحـیط و نیل و جـیحـونجــودی و حــری و قـاف و ثــهـلـان
هر هشـت، بـر سـخـا و حـلـمشبــا جــدول و خــردلـنـد یـکــســان
ای کـرده جــلـال تــو چــو تــقـدیـروافــکــنـده کــمـال تــو چــو یـزدان
در گـوش زمـانـه حــلـقــه حــکــمبـــر دوش جـــهــان ردای فــرمــان
خـورشـید دلـی و مـشـتـری زهـداحـمـد سـیـری و حـیـدر احــسـان
شــد لــاجــرم از بـــرای مــدحــتکـهـتــر چـو عـطـارد و چـو حـسـان
بــا پــشـت و دل شـکـسـتـه آمـددر خــدمـت تــو درســت پــیـمــان
هـم بــر در مـصــطــفــی نـکــوتــرانـس انـس و ســلـوک ســلــمـان
گـــر مـــدح تـــو دیــرتـــر ادا کـــردسری اسـت دراین میان نه طغیان
یـعـنـی تــو مـحـمـدی بــه صـورتگـر چـند نه ای بـه وحـی و بـرهان
او خــاتــم انــبــیــاســت لــیـکــنآمــد پــس از انــبــیـا بــه کــیـهـان
مـقـصــود طــبــیـعــت آدمـی بــوداز حــــیـــوان و نـــبــــات و ارکـــان
بــعــد از ســه مـراتــب آدمـی زادبـعـد از سـه کـتـب رسـیـد فـرقـان
انــدیــک عــمــل بـــود بـــه آخـــراز اول فــــــــکــــــــرت فــــــــراوان
گــل بــا هـمـه خــرمـی کــه دارداز بــعـد گـیـا رسـد بــه بــســتــان
بـس شـاخ که بـشکفد بـه خـردادمـیـوه اش نـخـورنـد جــز بــه آبــان
افـــزار ز بـــس کـــنــنــد در دیــگحـــلــوا ز پـــس آورنــد بـــر خــوان
ای آنــکـــه صـــریــر خـــامــه تـــوزد خــنـجــر شــاه را بــه افـســان
غـــریـــد پــــلـــنـــگ دولـــت تــــوبــر شــیــر دلــان دریــد خــفــتــان
آن کس که تـو را نداشـت طـاعتدر عــصــبــه تــو نـمـود عــصــیـان
آن خــواهــد دیــد از شــه شــرقکــز پـــور قـــبـــاد دیــد نــعـــمــان
یـعـنـی فـکـنـد بــه پــای پــیـلـشتــا پــخــچ شــود مــیــان مــیــدان
تــو صــاحــب کــار جــبـــرئیــلــیبــد گـوی تــو نـیـم کـار شــیـطـان
پــرورده نــان تــوســت و از کــفــردر نــعــمــت تــو نـمــوده کــفــران
نـانـش مـفـرســت پــیـش کـز تــوواخـواسـت کـند بـه حـشـر حـنـان
نـان تــو چــو قـطـره ربــیـع اســتاحــرار صــدف مـثــال عــطــشــان
قـطــره کـه ودیـعــت صــدف شــدلؤلؤ گـــردد بـــه بـــحـــر عـــمـــان
بــاز ار بــه دهــان افــعــی افــتــدزهــری گـــردد هــلـــاک حـــیــوان
بــیـمـار دل اســت و دارد از کــبــرســرســام خــلـاف و درد خــذلـان
مـشــنـو تــرهـات او کــه بــیـمــارپـــرگـــویــد و هــرزه روز بـــحـــران
ای دیـده عـقـل در تــو شــاخــصاوهـــام ز رتـــبـــت تـــو حـــیـــران
بــی یـاری چــون تــویـی نــگــرددکـار چـو مـنی بـه بـرگ و سـامـان
بــی امــر خــدا و کــف مــوســینــتــوان کــردن ز چــوب ثــعــبـــان
مــن صــد رهــیـم تــو را ز یـک دلتـو صـد سـپـهـی بـه یک قـلـمـران
از نــکــتــه بــکــر و نــوک خــامــهمـن مـوی شـکـافـم و تـو سـنـدان
بــســپــرده شـدم بــه پــای اعـدامـسـپـار مـرا بــه دسـت نـسـیـان
بــرهـان داری، مـرا بــه یـک لـفـظاز پــــنـــجــــه روزگـــار بــــرهـــان
تـو خـورشـیدی و من در این عصـرافـسـرده بــه سـرد سـیـر حـرمـان
در من نظـری بـکـن کـه خـورشـیدبــســیــار نــظــر کــنــد بــه ویـران
گـیـرم کـه دل تـو بـی نـیـاز اسـتاز شــاعــر فــاضــل و ســخــنـدان
هــم هــنــدوکــی بـــبـــایــد آخــربـــر درگـــه تـــو غـــلــام و دربـــان
هـنـگـام ســخــن مـکـن قـیـاسـمز آن دشــمـن روی نـامـســلــمـان
آن کــو ز دهـان ریـد هـمــه ســالکـی شـکـر خـایـد او بــدیـن سـان
تـصـنـیـف نـهـاده بـر مـن از جـهـلالـحـق اولـی اسـت آن بـه بـهتـان
گــفــتــا ز بــرای عــشــق بـــازیبــبــریـد ســپــیـد مــوی بــهـمــان
لـیـکـن جــائی کـه بــاشــد آنـجــااز خــانــه خــدائیـش پــشــیـمــان
مــن دادم پــاســخ ایـنـت نـکــتــهاو جــسـتــه خـلـافـم ایـنـت نـادان
وین طرفه که مؤبدی گرفته استبـا یک دو کـشـیش رنگ کشـخـان
معـنی نه و نقـش ریش و دسـتـارحــکــمــت نـه و دیـن اهـل یـونـان
اقــلــیـم گــرفــتــه در حــمــاقــتتــعــلــیـم نــکــرده در دبــســتــان
کــرده ز بــرای خــربــطــی چــنـداز بــــاد بــــروت ریـــش پــــالــــان
یــزدانــش ز لـــعـــنـــت آفـــریــدهوز تــربــیـتـش جـهـان پــشـیـمـان
در طــفــلـی بــوده راکــع و جــلـدو امروز بـه سجـده گشتـه کسلان
از مسخرگی گذشت و بـرخـاستپــیـغــامـبــری ز مـکــر و دســتــان
صــد لــعــنــت بـــاد بــر وجــودشبــــر امــــت او هــــزار چــــنــــدان
سـبــحــان الـلـه کـایـن سـگـک راچون سست فرو گذاشت سبحان
ای در کــنــف تــو عــالــم ایــمــناز حـــیـــف زمـــان و صـــرف دوران
آن را کـــه غـــلــامــی تـــو دادنــداو را چــه عــم از هـزار ســلـطــان
هـرکـس کـه نـیوشـد این قـصـیدهاز حــــد عـــراق تــــا خــــراســـان
دانــد کــه تــو نــیــک پــایـمــردیخــاقــانــی را بـــه صــدر خــاقــان
زیــن بــه ســخــن آورم بــه فــرتلــیــک از پـــی نــام نــز پــی نــان
عــیـد آمـدو مـن مـصــحــف عــیـدایـن نـقـد بـسـخـتـه ام بـه مـیـزان
دارم دلـــکـــی کـــبــــوتــــرآســــاپــیـش تـو کـنـم بــه عـیـد قـربــان
بـــادی بــه چــهــار فــصــل خــرمبـــادی بـــه هــزار عــیــد شــادان
رای تــــو و رای هـــفـــت طــــارمخــصــم تــو فـرود هـفــت بــنـیـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.