ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»درستایش اصفهان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
نــکــهـت حــور اســت یـا هـوای صــفــاهــانجــبــهـت جـوز اسـت یـا لـقـای صـفـاهـان
دولـــت و مــلـــت جـــنــابـــه زاد چـــو جـــوزامــارد بـــخـــت یــگــانــه زای صـــفــاهــان
چـــون زر جـــوزائی اخـــتـــران ســپـــهــرنــدسـخــتــه بــه مـیـزان از کـیـای صـفـاهـان
بــلـکــه چــو جــوزا جــنـاب بــرد بــه رفــعــتخـــاک جـــنــاب ارم نــمــای صـــفـــاهــان
بــلــکــه چــو جــوزا دو مــیــوه انــد جــنــابــهعـرش و جـنـاب جـهـان گـشـای صـفـاهان
ز آ، نـفــس اســتــوی زنـنـد عــلـی الــعــرشکـز بــر عــرش آمـد اســتــوای صــفـاهـان
خــاک صــفـاهـان نـهـال پــرور ســدره اســتســدره تــوحــیـد مــنــتــهـای صــفــاهـان
دیـده خـورشـیـد چــشـم درد هـمـی داشـتاز حــســد خــاک ســرمـه زای صــفـاهـان
لــاجـــرم ایــنــک بـــرای دیــده خـــورشـــیــددست مسیح است سرمه سای صفاهان
چــرخ نـبــیـنـی کــه هـســت هـاون ســرمـهرنـگ گـرفـتــه ز ســرمـه هـای صــفـاهـان
نـور نـخـسـتـیـن شـنـاس و صـور پـسـین دانروح و جــســد را بــهـم هـوای صــفـاهـان
یـرحــمـک الــلـه زد آســمـان کــه دم صــبــحعـطـسـه مشـکین زد از صـبـای صـفـاهان
دسـت خـضـر چـون نـیـافـت چـشـمـه دوبـارهکــرد تــیـمـم بــه خــاک پــای صــفــاهـان
چــاه صــفــاهــان مــدان نــشــیـمــن دجــالمـهـبــط مـهـدی شــمـر فـنـای صـفـاهـان
چــتــر ســیـاه اســت خــال چــهـره مـلـکــتز آن سـیـهـی خـال دان ضـیـای صـفـاهـان
مــرغ ضــمــیــر مــرا وصــیــت عــنــقــاســتیـالــک مــن بــلــبــل صــلــای صــفــاهـان
قـــلــت لــمــاء الــحـــیــوة هــل لــک عـــیــنقــال نــعــم کــف اغــنــیــای صـــفــاهــان
قــلــت لـنـســر الــســمـاء هـل لــک طــعــمقــل بــلــی جــود اســخــیـای صــفــاهـان
رای بـری چیست؟ خیز و جـای بـه جی جویکانکه ری او داشـت، داشـت رای صفاهان
پـــار مــن از جـــمــع حــاج بـــر لــب دجـــلــهخــواســتــم انـصــاف مـاجــرای صـفـاهـان
مـســتــمـعــی گـفـت هـان صــفـاوت بــغـدادچـنـد صـفـت پـرسـی از صـفـای صـفـاهان
مـنـکـر بــغـداد چـون شـوی کـه ز قـدر اسـتریـگ بــن دجــلـه ســر بــهـای صــفـاهـان
خـاصـه که بـغـداد خـنگ خـاص خـلیفه اسـتنــعــل بــهــا زیـبــدش بــهـای صــفــاهـان
آن دگـــری گـــفـــت کـــز زکـــات تــــن کـــرخهـســت نـصــاب جــی و نـوای صـفـاهـان
گـــفـــتـــم بـــغـــداد بـــغـــی دارد و بـــیــداددیــده نــه ای داد بــاغــهــای صــفــاهــان
کــــرخ کـــلـــوخ در ســــقــــایـــه جــــی داندجــلــه نــم قــربــه ســقــای صــفــاهـان
ایـمـه نـه بـغـداد جـای شـیـشـه گـران اسـتبـــهــر گــلــاب طــرب فــزای صـــفــاهــان
از خـط بــغـداد و سـطـح دجــلـه فـزون اسـتنقطـه ای از طـول و عـرض جـای صـفاهان
چــون بــه ســر کـوه قـاف نـقـطــه «فـا» دانخـــطـــه بــــغـــداد در ازای صـــفـــاهـــان
عــطــر کـنـد از پــلـنـگ مـشــک بــه بــغــدادو آهـوی مـشـک آیـد از فـضـای صـفـاهـان
فــاقــه کــنـعــان دهـد خــســاســت بــغــدادنـعــمـت مـصــر آورد ســخــای صــفـاهـان
بــیـضــه مـصــر اســت بــه ز فـرضــه بــغــدادوز خـط مـصـر اسـت بــه بــنـای صـفـاهـان
نـیـل کــم از زنــده رود و مــصــر کــم از جــیقــاهـره مــقــهـور پــادشــای صــفــاهــان
بــاغـچــه عـیـن شــمـس گـلـخــن جــی دانوز بــلـســان بــه شـمـر گـیـای صـفـاهـان
ایـن هــمــه دادم جــواب خــصــم و گــواهــمهـســت رفــیـع ری و عــلــای صــفــاهـان
مـدت سـی سـال هـسـت کـز سـر اخــلـاصزنـده چــنـیـن داشــتــم وفــای صــفـاهـان
ایـــنـــک خـــتـــم الـــغـــرائب آخـــر دیـــدنـــدتـــا چــه ثــنــا رانــده ام بـــرای صــفــاهــا
مــدح دو فــاروق دیـن چــگــونــه کــنــم مــنصـدر و جـمـال آن دو مـقـتــدای صـفـاهـان
در ســنـه ثــانـون الـف بــه حــضــرت مـوصــلرانــدم ثـــانــون الــف ســزای صــفــاهــان
صــاحــب جــبـــرئیــل دم، جــمــال مــحــمــدکـز کـرمـش دارم اصــطــفــای صــفــاهـان
داد هــزار اخــتـــرم نــتـــیــجـــه خــورشــیــدآن بــه گـهـر شــعـری ســمـای صـفـاهـان
پـــیــش عـــلــی اصـــغــر و اتـــابـــک اکــبـــربـــرده ره آورد مـــن ثـــنــای صـــفـــاهــان
نـزد ســلـیـمـان شــهـم ســتــود چــو آصــفگـفـت کـه هـا هـدهـد سـبــای صـفـاهـان
پـس چـو بـه مکـه شـدم، شـدم ز بـن گـوشحــلـقـه بــگـوش ثــنـا ســرای صــفــاهـان
کـعــبــه عـبــادت ســتــای مـن شــد ازیـراکدیـد مــرا مـکــرمــت ســتــای صــفــاهـان
کــعــبــه مــرا رشــوه داد شــقــه ســبـــزشتـــا نــنــهــم مــکــه را ورای صـــفـــاهــان
این هـمـه گـفـتـم بـه رایگـان نـه بـر آن طـمـعکـافـســر زر یـابــم از عــطــای صــفـاهـان
دیـــو رجـــیـــم آنـــکـــه بــــود دزد بـــیـــانـــمگـر دم طــغــیـان زد از هـجــای صــفـاهـان
او بـــه قـــیــامـــت ســـپـــیــدروی نــخـــیــزدز آنـکـه سـیه بـسـت بـر قـفـای صـفـاهان
اهـل صــفــاهــان مــرا بــدی ز چــه گــویـنــدمـن چـه خـطـا کـرده ام بـجـای صـفـاهـان
زنـــگــــار آمــــده مــــرا ز مـــس نـــه زر ایـــراسـرکـه رسـیدش، نـه کـیمـیای صـفـاهان
جــرم مــن آن اســت کــز خــزایـن عــرشــیگــنــج خــدایـم ولــی گــدای صــفــاهــان
گـــیـــر گـــدای مـــحـــبـــتـــم، نـــه ام آخـــرخــرمــگــس خــوان ریـزهــای صــفــاهــان
گـــنـــج خـــدا را بـــه جـــرم دزد نــگـــیــرنــدایـن نـپــســنـدنـد ز اصــفـیـای صــفـاهـان
دســـت و زبــــانـــش چـــرا نـــداد بــــریـــدنمـحـتـسـب شـهـر و پـیـشـوای صـفـاهـان
یــا بـــه ســـر دار بـــر چـــرا نــکـــشـــیــدششــحــنـه انـصـاف و کـدخــدای صـفـاهـان
جــرم ز شــاگــرد پــس عــتــاب بــر اســتــادایـنـت بــد اســتــاد از اصـدقـای صـفـاهـان
کـــرده قـــصـــار پــــس عـــقـــوبــــت حـــدادایـن مـثــل اســت آن اولــیـای صــفــاهـان
ایـن مـگـر آن حــکـم بــاژ گـونـه مـصـر اســتآری مـصــر اســت روســتــای صــفــاهـان
بــر ســر ایـن حــکــم نــامــه مــهـر نــبــنــددپــیـر شــشـم چــرخ در قـضـای صـفـاهـان
کـــــرد لــــبـــــم گــــوش روزگــــار پـــــر از درنـاشــده چــشــم مـن آشـنـای صـفـاهـان
بس لب و گوشم به حنظل و خسک انباشتهـم قـصـبــه گـل شــکـر فـزای صـفـاهـان
ســنـبــلــه چــرخ کــو مــســاحــی مــعــنـیدانــه دل ســـایــد آســـیــای صــفــاهــان
راســت نــهــادنــد پــردهـاش و بــه بــخــتــمپـــرده کــژ دیــدم از ســتــای صــفــاهــان
شــیــر زر و تــخــت طــاقــدیـس خــســان رابــاز مـرا جــفــت کــایـن نـوای صــفــاهـان
واحـــزنــا گــفــتـــه ام بـــه شــاهــد حـــربـــازیــن گــلــه حــربــه جــفــای صــفــاهــان
زان گـــلــه کـــردم بـــه آفـــتـــاب کـــه دیــدمکـوسـت سـنـا بـرقـی از سـنای صـفـاهان
گـــفـــت چـــو بـــربـــط مـــزن ز راه زبـــان دمدم ز ره چــشــم زن چــو نـای صــفــاهـان
از تـــن عـــالــم خـــورنــد گــوشـــت مــبـــادازهـر چــگــونــه ســزد غــذای صــفــاهـان
داد صـــــفــــاهــــان ز ابـــــتـــــدای کــــدورتگـرچــه صـفـا بــاشـد ابــتــدای صـفـاهـان
ســــیـــب صـــفـــاهـــان الـــف فـــزود در اولتــا خــورم آسـیـب جــان گـزای صـفـاهـان
ارمـــض قـــلـــبـــی بـــلـــائه و ســـالـــقـــینــار بـــراهــیــم فــی بــلــای صــفــاهــان
غـــضـــنــی الــکــلــب ثـــم غــضـــت کــلــبســوف اداوی بــه بـــاقــلــای صــفــاهــان
ایـن هـمـه سـکـبــای خـشـم خـوردم کـاخــربـــیــنــم لـــوزیــنــه رضـــای صـــفـــاهــان
گـرچـه صـفـاهـان جــزای مـن بــه بــدی کـردهـم بــه نـکـوئی کـنـم جــزای صــفــاهـان
خــطــه شــروان کــه نـامــدار بــه مــن شــدگـر بــه خــرابــی رســد بــقـای صـفـاهـان
نـسـبــت خـاقـان بـه مـن کـنـد چـو گـه فـخـردر نـــگـــرد دانـــش آزمـــای صـــفـــاهــان
پـــانــصــد هــجــرت چــو مــن نــزاد یــگــانــهتــا بــه دوگــانـه کــنـم دعــای صــفــاهـان
مـبــدع فـحـلـم بــه نـظـم و نـثــر شـنـاسـنـدکــم نــکــنــم تــا زیــم ولــای صــفــاهــان
از دم خــــاقــــانــــی آفــــریــــن ابــــد بـــــادبــر جــلـســاء الـلـه اتــقــیـای صــفــاهـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.