ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هنگام عبور از مداین و دیدن طاق کسری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
هان ای دل عـبـرت بـین از دیده نـظـر کـن هانایــــوان مـــــدائن را آیــــیـــــنـــــه عـــــبـــــرت دان
یــک ره ز ره دجــلــه مــنــزل بـــه مــدائن کــنوز دیـــده دوم دجــــلــــه بــــر خــــاک مـــدائن ران
خـود دجـله چـنان گرید صـد دجـله خـون گوییکــز گــرمـی خــونـابــش آتــش چــکــد از مــژگــان
بـینـی کـه لـب دجـلـه کـف چـون بـه دهـان آردگـــوئی ز تـــف آهــش لـــب آبـــلـــه زد چـــنـــدان
از آتــش حــسـرت بــیـن بــریـان جــگـر دجــلـهخــود آب شــنـیـدســتــی کـاتــش کـنـدش بــریـان
بــر دجــلــه گــری نــونـو وز دیـده زکــاتــش دهگـرچـه لـب دریـا هـسـت از دجــلـه زکـات اسـتــان
گـــر دجـــلــه درآمــوزد بـــاد لـــب و ســـوز دلنـیـمـی شـود افـســرده، نـیـمـی شـود آتــش دان
تــا ســلـســلـه ایـوان بــگـســســت مـدائن رادر سلسله شد دجـله، چـون سلسله شد پـیچـان
گـــه گـــه بـــه زبـــان اشـــک آواز ده ایـــوان راتــا بــو کـه بــه گـوش دل پــاسـخ شـنـوی ز ایـوان
دنــدانــه هـر قــصــری پــنــدی دهـدت نــو نــوپـــنـــد ســـر دنـــدانــه بـــشـــنـــو ز بـــن دنـــدان
گـوید کـه تـو از خـاکـی، مـا خـاک تـوایم اکـنونگامی دو سه بر مانه و اشکی دو سه هم بفشان
از نـوحــه جــغــد الــحــق مـائیـم بــه درد ســراز دیــده گــلــابــی کــن، درد ســر مــا بـــنــشــان
آری چــه عـجــب داری کـانـدر چــمـن گـیـتــیجـغـد اسـت پـی بـلـبـل، نوحـه اسـت پـی الـحـان
مــا بــارگــه دادیـم، ایـن رفــت ســتــم بــر مـابــر قـصـر سـتـم کـاران تــا خـود چـه رسـد خـذلـان
گوئی کـه نگون کـرده اسـت ایوان فـلک وش راحـــکــم فــلــک گــردان یــا حــکــم فــلــک گــردان
بـر دیده مـن خـنـدی کـاینـجـا ز چـه مـی گـریدگــریـنــد بــر آن دیـده کــایـنــجــا نــشــود گــریــان
نـــی زال مـــدائن کـــم از پــــیـــرزن کـــوفــــهنــه حـــجـــره تـــنــگ ایــن کـــمـــتـــر ز تـــنــور آن
دانــی چــه مــدائن را بـــا کــوفــه بـــرابــر نــهاز ســیـنـه تــنـوری کــن وز دیـده طــلــب طــوفــان
ایـن اســت هـمـان ایـوان کـز نـقــش رخ مـردمخــــاک در او بـــــودی دیــــوار نــــگــــارســــتــــان
ایـن اسـت هـمـان درگـه کـورا ز شـهـان بـودیدیـلــم مــلــک بــابــل، هـنـدو شــه تــرکــســتــان
ایـن اسـت هـمـان صـفـه کـز هـیـبـت ار بـردیبــر شــیـر فــلـک حــمـلـه، شــیـر تــن شــاد روان
پـنـدار هـمـان عـهـد اسـت از دیده فـکـرت بـیندر ســـلــســـلــه درگـــه، در کـــوکـــبـــه مــیــدان
از اســب پــیـاده شــو، بــر نـطـع زمـیـن رخ نـهزیـر پــی پــیـلـش بــیـن شـه مـات شــده نـعـمـان
نی نی که چو نعمان بـین پـیل افکن شاهان راپــیــلــان شــب و روزش گــشــتــه بــه پــی دوران
ای بـس پـشه پـیل افکن کافکند بـه شه پیلیشــطــرنــجــی تــقــدیـرش در مــاتــگــه حــرمــان
مست است زمین زیرا خورده است بجای میدر کـــاس ســـر هـــرمـــز خــــون دل نـــوشـــروان
بـس پـنـد کـه بـود آنـگـه بــر تـاج سـرش پـیـداصـد پــنـو نـوسـت اکـنـون در مـغـز سـرش پــنـهـان
کـــســـری و تـــرنــج زر، پـــرویــز و بـــه زریــنبــر بــاد شـده یـکـسـر، بــا خــاک شـده یـکـســان
پــرویـز بــه هـر بــزمـی زریـن تــره گـسـتــردیکـــردی ز بـــســـاط زر زریـــن تـــره را بـــســـتـــان
پـرویز کـنون گـم شـد، زان گـمشـده کـمتـر گـوزریـن تــره کــو بــرخــوان؟ روکــم تــرکـوا بــرخــوان
گـفـتـی کـه کـجـار رفـتـنـد آن تــاجـوران ایـنـکز ایـشـان شـکـم خـاک اسـت آبــسـتــن جـاویـدان
بــس دیـر هــمــی زایـد آبــســتــن خــاک آریدشـــوار بـــود زادن، نــطـــفـــه ســـتـــدن آســـان
خـون دل شـیرین اسـت آن می کـه دهد رزبـنز آب و گـل پــرویـز اسـت آن خـم کـه نـهـد دهـقـان
چندین تـن جبـاران کاین خاک فرو خورده استاین گرسـنه چـشـم آخـر هم سـیر نشـد ز ایشـان
از خـــون دل طــفــلــان ســرخـــاب رخ آمــیــزدایـن زال ســپــیـد ابــرو ویـن مـام سـیـه پــسـتــان
خــاقــانــی ازیــن درگــه دریــوزه عــبــرت کــنتـــا از در تـــو زیــن پـــس دریــوزه کــنــد خـــاقـــان
امـروز گـر از ســلـطـان رنـدی طـلـبــد تــوشــهفــردا ز در رنــدی تـــوشـــه طــلــبـــد ســـلــطــان
گـر زاده ره مکـه تـحـقـه اسـت بـه هر شـهریتـــو زاد مــدائن بـــر ســبـــحـــه ز گــل ســلــمــان
این بـحـر بـصـیـرت بـین بـی شـربـت ازو مـگـذرکـز شـط چـنـین بـحـری لـب تـشـنـه شـدن نـتـوان
اخـــــوان کــــه ز راه آیــــنــــد آرنــــد ره آوردیایــن قــطــعــه ره آورد اســت از بـــهــر دل اخــوان
بـنگر کـه در این قـطـعـه چـه سـحـر همی راندمــهـتــوک مــســیـحــا دل، دیـوانــه عــاقــل جــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.