ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ملک الوزراء زین الدین دستور عراق

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دوش چـو سلطان چـرخ تـافت بـه مغرب عنانگـشـت ز سـیر شـهـاب روی هوا پـر سـنـان
داد بــه گـیـتــی ظـلـام ســایـه خــاک سـیـاهیـافـت ز انـجــم فـروغ انـجــمـن کـهـکـشـان
گـشـت چـو جـنـت ز نـور قـبـه چـرخ از نـجـومشد چـو جـهنم بـه وصف دمه ارض از دخـان
شـام مـشـعـبـد نمـود حـقـه مـاه و بـه لـعـبمــهــره زریـن مــهــر کــرد نــهــان در دهــان
چـون سـپـر زر مـهـر گـشـت نـهـان زیـر خـاکنـاچــخ سـیـمـیـن مـاه کـرد پــدیـد آســمـان
مـطـرد سـرخ شـفـق دســت هـوا کـرد شـقپــیـکـر جــرم هـلـال گـشـت پــدیـد از مـیـان
راســت چــو از آیـنــه عــکــس خــیــال پــریگـاه همی شـد پـدید، گـاه همی شـد نهان
دیـدن و نــادیـدنـش بــود بــه نـزدیـک خــلــقگـه چـو جـمـال یقـین، گـه چـو خـیال گـمـان
وز بـــر ایــوان مــاه بـــارگـــهــی بـــود خـــوبســاکـن آن خــواجــه فـاضـل و نـیـکـو بــیـان
نـســخــت اســرار غــیـب دفــتــر او بــر کـنـارقــاســم ارزاق خــلــق، خــامـه او در بــنـان
وز بــر آن بـــارگــاه بــزم گــهــی بــود خــوشحــوروشــی انــدر آن غــیــرت حــور جــنــان
سـرو قـد و مـاه روی لـالـه رخ و مـشـک مویچنگ زن و بـاده نوش رقص کن و شعر خوان
وز بـــر آن بـــزم گــاه، نــوبـــتـــی خــســرویهمچـو قـضـا کـام کـار، همچـو قـدر کـام ران
خـسـرو شـمـشـیر و شـیر بـاعـث لـیل و نهاروالـی اوج و حــضــیـض، عــامـل دریـا و کـان
وز بـر آن نـوبـتـی خـیمـه تـرکـی کـه هـسـتخــونـی خــنـجــر گـزار، صـفـدر آهـن کـمـال
آتــــشـــیـــی کـــز هـــوا آب ســـر تــــیـــغ اوگــرد بــرآرد بــه حــکــم گــاه وبـــال و قــران
وز بــر آن خـیـمـه بــود خـوابــگـه خـواجــه ایکوست بـه تـاثـیر سعد صورت معنی و جـان
مـفـتــی کـل عـلـوم، خـواجــه چـرخ و نـجــومصــاحــب صــدر زمــان، زیـور کــون و مـکــان
وز بـــر آن خــوابــگــه طــارم پــیــری مــســنهمچو امل دوربـین، همچو اجل جـان ستـان
بـرده بـه هنـگـام زخـم در صـف مـیدان جـنـگحــربــه هــنــدی او حــرمــت تــیــغ یــمــان
گـشـت ز سـیـارگـان رتـبــت او بـیـش از آنـکبــام خـداونـد را اوسـت بـه شـب پـاسـبــان
بـــدر ســـپـــهــر کــرم، صــدر کــرام عــجـــمصـاحـب سـیف و قـلـم، فـخـر زمـین و زمـان
شـمـع هـدی زیـن دیـن، خـواجـه روی زمـیـنمـفـخـر کـلـک و نـگـین سـرور و صـدر جـهان
مـنعـم روی زمـین کـوسـت بـه عـدل و سـخـاچـون علی و چـون عمر گرد جـهان داسـتـان
مــرکــم دریــا نــوال، صــفــدر بــدخــواه مــالخواجـه گیتـی گشای، صاحب خسرو نشان
رایــت مــیـمــون او وقــت مــلــاقــات خــصــمبــر ظــفــر آمـوخــتــه چــون عــلـم کــاویـان
لـــفـــظ گـــهــر بـــار او غـــیــرت ابـــر بـــهــاردســت زر افــشــان او طــعــنــه بــاد خــزان
عــمــر ابـــد را شـــده مــدت او پـــیــش کــارســـر ازل را شــده خـــامــه او تـــرجـــمــان
تـــا خـــبـــر بـــاس او در مــلــکــوت اوفــتـــادسـبـحـه روح الـامـین نـیـسـت مـگـر الـامـان
رای صــوابــش بــبــیـن کــز مــدد نــه فــلــکخــان خــتــا را نــهـاد مــائده هـفــت خــوان
ای شـده بـد خـواه تـو مـضـطـرب از اضـطـرابهـمـچـو بــدانـدیـش تـو مـمـتـحـن امـتـحـان
وی بـه صـدای صـریـر خـامـه جـان بـخـش تـوتــــاج ده اردشـــیـــر، تــــخــــت نـــه اردوان
بخشش تو چون هوا ز آن همه کس را نصیبکوشش تـو چـون قضا زو بـه همه جـا نشان
قـــوت حـــزم تــــو را کـــوه بــــه زیـــر رکـــابســرعــت عــزم تــو را بــاد بــه زیــر عــنــان
هــم ســبــب امــن را رافــت تــو کــیــقــبــادهــم اثــر عــدل را رای تـــو نــوشــیــن روان
چون رخ و اشک عدوت از شفق شام و صبـحکـاشـتــه در بــاغ چـرخ مـعـصـفـر و زعـفـران
دشـمـن تـو کـی بـود بــا تـو بــرابــر بـه جـاه؟شـیـر عـلـم کـی شـود هـمـبــر شـیـر ژیـان
خـصـم اگـر بــرخـلـاف نـقـص تــو گـویـد شـودز آتـش دل در دهـانـش هـمـچـو زبـانـه زبـان
خـنـجــر فـتــنـه چـو گـشـت کـنـد در ایـام تــوحـنجـر خـصم تـو گشـت خـنجـر او را فسـان
کـرد بـسـی جـسـتـجـوی در همه عـالم ندیدتــازه تــر از جــود تــو چـشـم امـل مـیـزبــان
پـای تـو را بـوسـه داد ز آن سـبـب آخـر زمـینگــشــت بــری از بــلــا فــتــنــه آخــر زمــان
کـیـنـه عـدل تــو هـسـت در دل فـتــنـه مـدامهسـت قـدیمی بـلـی کـینه گـرگ و شـبـان
بــحــر کــفــا از کــرام در هـمـه عــلـام تــوئیکـاهـل هـنـر را ز تـوسـت قـاعـده نـام و نـان
خـاصـه در این عـهد مـا کـز سـبـب بـخـل اینخــاصــه در ایـن دور مــا کــز اثــر جــهــل آن
روی سـخـا گـشـتـه اسـت زردتـر از شـنبـلیداشک سخن گشته است سرخ تر از ارغوان
لـاجــرم از عـشـق نـعـت وز شـعـف مـدح تــوز آتــش خـاطـر مـراسـت شـعـر چـو آب روان
غـایـت مـطـلـوب مـن خـدمـت درگـاه تـوسـتای در تــو خـلـق گـشـتــه بــه روزی ضـمـان
نـیـسـت جـهـانـم بــکـار بــی در مـیـمـون تــوور بــودم فـی الـمـثــل عــمـر در او جــاودان
خــاک در تـــو مــرا گــر نــبـــود دســتـــگــیــرخــاک ز دســت فـنـا بــر سـر ایـن خــاکـدان
بــگـذرد ار بــاشـدش از تـو قـبــولـی بــه جـاهافـضـل شـیرین سـخـن بـیشـکی از فـرقدان
تــا ز شـفـق وقـت شــام دامـن گـردون شـودهمچـو ز خـون روز جـنگ دامن بـر گسـتـوان
کــوکــب نــاهــیــد بـــاد بـــر در تــو پـــرده دارپـرچـم خـورشـیـد بــاد بـر سـر تـو سـایـبـان
شــعــلــه رای تــو بــاد عــاقــلـه مـهـر و مـاهفـضـلـه خــوان تــو بــاد مـائده انـس و جــان
بـــاد مــســلــم شــده کــف و بـــنــان تـــو راخـنـجـر گـوهـر نـگـار، خـامـه گـوهـر فـشـان
جــاه تــو را مـدح گــوی عــقــل و زبــان خــردحـکـم تـو را زیردسـت دولـت و بـخـت جـوانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.