ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دهـر سـیه کـاسـه ای اسـت مـا همـه مـهمـان اوبـی نمکی تـعبـیه اسـت در نمک خـوان او
بـــر ســـر بـــازار دهـــر نـــقـــد جـــفـــا مـــی رودرسـتــه ای ار نـنـگـری رسـتــه خــذلـان او
دهـر چــو بــی تــوسـت خــاک بــر سـر سـالـار اوده چـو تـو را نیسـت بـاد در کـف دهقـان او
خــیـز در ایـن ســبــز کـوشـک نـقـب زن از دود دلدرشـکن از آه صـبـح سـقف شـبـسـتـان او
گــــوهـــر خــــود را بــــدزد از بــــن صــــنـــدوق اویــوســف خـــود را بـــرآر از چـــه زنــدان او
ز اهل جـهان کـس نماند بـلـکـه جـهان بـس نماندپـــای خـــرد درگــذار از ســـر پـــیــمــان او
مـــادر گـــیـــتـــی وفـــا بـــیــش نـــزایــد از آنـــکهم رحمش بسته شد، هم سر پستان او
کــار چـــو خـــام آمــده اســت آتـــش کــن زیــر اوخـر چـو کـژ افـتـاده اسـت کـژ نـه پـالـان او
ابـــجـــد ســودا بـــشــوی بـــر در خـــاقــانــی آیسـوره سـر در نـویس هم بـه دبـسـتـان او
پــیـشـرو جــان پــاک طـبــع چــو جــوزای اوســتگـرچـه ز پــس مـی رود طـالـع سـرطـان او
اوسـت شـهـنـشـاه نـطـق شـاید اگـر پـیش شـاهراه ز پـــس وا رونــد لــشـــکــر و ارکــان او
کــوزه فــصــاد گــشــت ســـیــنــه او بـــهــر آنــکموضـع هر مبـضع اسـت بـر سـر شـریان او
گـــر دل او رخــــنـــه کــــرد زلـــزلـــه حــــادثــــاتشــیـخ مـرمـت گــراســت بــر دل ویـران او
شــیــخ مــهــنــدس لــقــب، پــیـر دروگــر عــلــیکآزر و اقــلــیــدســنــد عــاجــز بــرهــان او
صـــانــع زریــن عــمــل مــهــتـــر عــالــی شـــرفدر یـد بــیـضـا رسـیـد دســت عـمـل ران او
یـوســف نـجــار کــیـســت نـوح دروگــر کــه بــود؟تــا ز هــنــرم دم زنــنــد بـــر در امــکــان او
نـوح نـه بــس عــلـم داشــت، گـر پــدر مـن بــدیقنطـره بـسـتـی بـه علم بـر سـر طوفان او
نـعـل پــی اسـب اوسـت وز عـمـل دسـت اوسـتآن ده و دو نــرگــســه بــر ســر کــیـوان او
غـارت بــحـر آمـده اسـت غـایـت جـودش چـنـانـکآفـت بـیـشـه شـده اسـت تـیشـه بـران او
ریـزش ســوهـان اوســت داروی اطــلــاق از آنــکهسـت لسـان الـحـمل صـورت سـوهان او
چــرخ مـقــرنـس نـمـای کــلـبــه مـیـمـون اوســتنعـش فـلک تـخـت هاش، قطـب کلیدان او
رنــده مــریــخ رنــد چـــون شـــودش کـــنــد ســـرچــرخ کـنـد هـر دمـی از زحــل افـســان او
در حق کس اره وار است نیست دو روی و دو سرگـــر هـــمـــه اره نـــهــنـــد بـــر اخـــوان او
هسـت چـو هم نام خـویش نامزد بـطش و بـخـشبــطـش ورا عـیـب پـوش بــخـش فـراوان او
مــفــلــس دریــا دل اســت، امــی دانــا ضــمــیــرمــایــه صـــد اولــیــاســـت ذره ایــمــان او
اوســت طــغـانـشــاه مـن، مـادرم الـتــون اوســتمـن بــه رضــای تــمـام ســنـقــر دکــان او
گــــر بـــــودش رای آن کـــــاره کــــش او شـــــومرای هـمـه رای اوســت، فـرمـان فـرمـان او
ایــنــت مــبـــارک ســحــاب کــز صــدف داهــگــیگـوهـری آرد چــو مـن قــطــره نـیـســان او
روح طــبــیـعــیـم گــشــت پــاکــتــر از روح قــدستــا جــگــر مــن گــرفــت پــرورش از نـان او
پــیــر خــرد طــفــل وار مــیـمــزد انــگــشــت مــنتـا سـر انـگـشـت مـن یـافـت نـمـک دان او
شــایــد اگــر وحــشــیـی ســبــعــه الــوان خــوردحـمـزه بــه خـوان عـلـی بـهـتـر از الـوان او
ضـــامـــن ارزاق مــن اوســـت مـــبـــادا کـــه مــنمــنــت شــرویــن بــرم و انــده شــروان او
ملـک قـناعـت مـراسـت پـیش چـنین تـخـت و تـاجملک سـمرقند چـیسـت و افسـر خـاقان او
گـر گـرهـی خـصـمـش انـد از سـر کـینـه چـه بـاککـو خـلـف آدم اسـت و ایشـان شـیطـان او
جـوقـی ازین زرد گـوش گـاه غـضـب سـرخ چـشـمهـر یـک طــاغـی و دیـو رهـبــر طـغـیـان او
خـــاصـــه ســـگ دامـــغـــان، دانـــه دام مـــغـــاندزد گـهـرهـای مـن، طـبــع خــزف سـان او
بـسـت خـیالش که هسـت هم بـر من ای عـجـبنـخــل رطـب کـی شــود خــار مـغـیـلـان او
هـسـت دلـش در مـرض از سـر سـرســام جــهـلاین همـه مـاخـولـیاسـت صـورت بـحـران او
گــر جــگــرش خــســتــه شــد از فــرع ایـن گـروهنعـت مـحـمـد بـس اسـت نشـره درمـان او
دل بــه در کــبــریـاســت شــحــنـه کــارش کـه اوخـاک در مـصـطـفـاسـت نـایـب حــسـان او
قـابـلـه کـاف و نـون، طـاهـا و یاسـین کـه هـسـتعــاقـلـه کـاف و لـام طــفـل دبــســتــان او
گــیـســوی حــوا شــنــاس پــرچــم مــنــجــوق اوعـطـســه آدم شـنـاس شـیـهـه یـکـران او
دوش مــلــایــک بــخــســت غــاشــیـه حــکــم اوگـوش خـلـایـق بــسـفـت حـاقـه فـرمـان او
هـم بــه ثــنـای پــدر خــتــم کــنـم چــون مـقــیـمنان من از خوان اوست، جـامگی از خـان او
عــقــل درخــتــی اســت پــیـر مـنـتــظــر آن کـز اوخـواهی تـخـتـش کـنند خـواهی چـوگان او
بــــاد دعـــاهـــای خــــیـــر در پــــی او تــــا دعـــااول او یـــارب اســـت و آمـــیــن پـــایــان او
در عــقــب پــنـج فــرض اوســت دعــا خــوان مــنیــارب کــارواح قــدس بـــاد دعــا خـــوان او
گــر ز قـــضـــای ازل عـــهــد عـــمــر درگـــذشـــتتــا بــه ابــد مـگــذراد نـوبــت عــثــمــان اوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.