ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صــبــح خــیـزان بــیـن بــه صــدر کـعـبــه مـهـمـان آمـدهجـــان عـــالـــم دیــده و در عـــالـــم جـــان آمــده
آســتــان خــاص ســلــطــان ســلــاطــیــن داده بـــوسپــس بــه بــار عـام پــیـش صــفـه مـهـمـان آمـده
کــعـــبـــه بـــرکـــرده عـــرب وار آتـــشـــی کـــز نــور آنشــب روان در راه مــنــزل مــنــزل آســـان آمــده
کــعــبــه اســتــقــبــالــشــان فــرمــوده هــم در بــادیـهپــس هـمـه ره بــا هـمـه لــبــیـک گــویـان آمــده
شــب روان چــون کـرم شـب تــابــنـد صـحــرائی هـمـهخــفـتــگـان چــون کـرم قـز زنـده بــه زنـدان آمـده
کـعــبــه بــرخــوانـی نـشــانـده فــاقـه زدگـان را بــه نـازکــز نـیـاز آنـجــا ســلــیـمـان مـور آن خــوان آمـده
بـــر ســـر آن خـــوان عــزت نــســـر طــائر دان مــگــسبــلــکــه پــر جــبــرئیـل آنـجــا مـگــس ران آمــده
از بـــرای خـــوان کـــعـــبـــه مـــاه در مـــاهـــی دو بـــارگــاه ســیـمـیـن نـان و گـه زریـن نـمـکــدان آمـده
رســتــه دنـدان از در ســلـطـان بــه دســت خــاصــگـاناز بـــن دنــدان طـــفــیــل هــفـــت مــردان آمــده
پــیـش دنـدان از در ســلـطــان بــه دســت خــاصــگــاندوسـتـکـانی سـر بـه مهر خـاص سـلـطـان آمـده
مصـطـفـی اسـتـاده خـوان سـالـار و رضـوان طـشـت دارهـدیـه دنـدان مـزد خــاص و عـام یـکـســان آمـده
هـم خـلـال از طـوبــی و هـم آب دسـت از سـلـسـبـیـلبــلـکـه دسـت آب هـمـه تـسـکـیـن رضـوان آمـده
آســــمــــان آورده زریــــن آب دســــتـــــان ز افــــتــــابپـشـت خـم پـیش سـران چـون آب دسـتـان آمده
خــضـر جــلـابــی بــه دســت از آب دســت مـصـطـفـیکــوســت ظــلــمــات عــرب را آب حــیـوان آمــده
فــــاقــــه پــــروردان چــــو پـــــاکــــان حــــواری روزه دارکعـبـه همچـون خـوان عـیسـی عید ایشـان آمده
یوسـفـان در پـیش خـوان کـعـبـه صـاع اسـتـان چـنـانـکپــیـش یـوســف قــحــط پــروردان کــنـعــان آمـده
خـوان کـعـبـه جـان مـوسـی را همـی مـاند کـه هسـتتــســع آیــاتــش بــه جــای ســبــع الــوان آمــده
بــر ســر آن خــون دل پــاکــان چــو مــرغــان بــهـشــتنــیـمــه ای گــویـا و دیـگــر نـیـمــه بــریـان آمــده
کــعــبــه در تــربــیـع هـمـچــون تــخــت نـرد مـهـره بــازکـعــبــتــیـن تــنـهـا و نـراد انـســی و جــان آمـده
نــقــش یـک تــنـهـا بــه روی کــعــبــتــیـن پــیـدا شــدهپـس شـش و پـنج و چـهار و سـه دو پـنهان آمده
هـر حــســابــی کـرده بــر حــق خــتــم چــون نـرد زیـادهـر کـه شـش پـنـجـی زده یـک بـر سـر آن آمـده
عـالـمـان چــون خــضـر پــوشــیـده، بــرهـنـه پــا و ســرنـعـل پــی شـان هـمـسـر تـاج خـضـر خـان آمـده
صـــوفــیــان رکــوه پـــر آب زنــدگــانــی چـــون خـــضـــرهمچـو موسـی در عـصـاشـان جـان ثـعـبـان آمده
هــو و هــو گــریـان مــریـدان هــوی هــوی انــدر دهــانچون صدف تن غرق اشک و سینه عطشان آمده
ز آه ایـشــان گــه الـف چــون ســوزن عــیـســی شــدهگــاه هـمـچــون حــلــقــه زنـجــیـر مـطــران آمـده
آتــشـیـن حــلـقـه ز بــاد افـسـرده و جــسـتــه ز حــلـقرفـتــه سـاق عـرش را خــلـخــال پــیـچــان آمـده
ز آهــشـــان یــک نــیــمــه مــســـمـــار در دوزخ شـــدهبــاز دیـگـر نـیـمـه طـوق حــلـق شــیـطــان آمـده
ای مــــربــــع خــــانــــه نــــور از خــــروش صــــادقــــانچــون مـسـدس خــان زنـبــوران پــر افـغـان آمـده
کـعـبــه هـمـچــون شـاه زنـبــوران مـیـان جــا مـعـتــکـفعــالــمـی گــردش چــو زنـبــوران غــریـوان آمــده
چـــون مــشـــبـــک خـــان زنــبـــوران ز آه عـــاشـــقــانبــس دریــچــه کــانــدریــن بــام نــه ایـوان آمــده
آفــتـــاب اشـــتـــر ســـواری بـــر فــلــک بـــیــمــار تـــندر طـــواف کــعــبـــه مــحـــرم وار عــریــان آمــده
خــون قــربــان رفــتــه در زیــر زمــیــن تــا پــشــت گــاوگـــاو بـــالـــای زمــیــن از بـــهــر قـــربـــان آمــده
بــر زمـیـن الـحـمـد الـلـه خـون حـیـوان بــسـتــه نـقـشبــر هـوا تــســبــیـح گــویـان جــان حــیـوان آمـده
کــعــبـــه در نــاف زمــیــن بــهــتــر ســلــالــه از شــرفکــانــدر ارحــام وجـــود از صــلــب فــرمــان آمــده
کــعــبــه خــاتــون دو کــون او را در ایـن خــرگـاه ســبــزهـفـت بــانـو بــیـن پــرسـتــار شـبــسـتـان آمـده
صـبــح و شـام او را دو خـادم، جــوهـر و عـنـبــر بــه نـامایـن ز روم آن از حــبــش ســالــار کــیـهـان آمــده
خــادمــانــش بـــر دو طــفــلــانــنــد اتـــابـــک و آن دو راگـــاهــواره بـــابـــل و مــولـــد خـــراســـان آمــده
خـــال مــشـــک از روی گــنــدم گــون خـــاتـــون عـــربعــشــاقــان را آرزوبـــخــش و دلــســتـــان آمــده
کــعـــبـــه صـــرافــی، دکــانــش نــیــم بـــام آســـمــانبــر یــکــی دســتــش مــحــک زر ایــمــان آمــده
بــر مــحــک کــعــبــه کــو جــنـس بــلــال آمـد بــه رنـگهـر کـه را زر بــولـهـب روی اســت شــادان آمـده
بــر سـیـاهـی ســنـگ اگـر زرت ســپــیـد آیـد نـه ســرخز آن ســپــیـدی دان ســیـاهـی روی دیـوان آمـده
ســنـگ زر شــب رنـگ لــیـکــن صــبــح وار از راســتــیشــاهـد هـر بــچــه کـز خــورشـیـد در کـان آمـده
در سـیـاهـی سـنـگ کـعـبــه روشـنـائی بــیـن چـنـانـکنــور مــعــنــی در ســیـاهـی حــرف قــرآن آمــده
زمــزم آنــگـــه چـــون دهــانــی آب حـــیــوان در گـــلـــووان دهـان را مـیـم لـب چـون سـیـن دنـدان آمـده
پــیـش عــیـســی دم چــه زمــزم صــلــیــب دلــو چــرخســرنـگــون بــی آب چــون چــاه زنـخــدان آمــده
مـصـطـفـی کـحــال عـقـل و کـعـبــه دکـان شــفـاســتعـیـسـی آنـجـا کـیسـت هـاون کـوب دکـان آمـده
عـیـسـی اینـک پـیـش کـعـبـه بـسـتـه چـون احـرامـیـانچــادری کـان دســت ریـس دخــت عـمـران آمـده
کــعــبــه را از خــاصــیـت پــنـداشــتــه عــود الـصــلـیـبکـــز دم ابـــن الـــلـــه او را ام صـــبـــیــان آمـــده
از اانـتــش «هـمـزه » مـســمـار و «الـف » داری شــدهبـر چـینین داری ز عـصـمـت کـاف ها خـوان آمـده
گـر حــرم خــون گـریـد از غــوغــای مـکـه حــق اوســتکـز فـلـاخــشــان فــراز کـعــبــه غــضــبــان آمـده
بــر خــلـاف عــادت اصــحــاب فــیـل اســت ای عــجــببــر ســر مـرغــان کــعــبــه ســنـگ بــاران آمــده
مــکــیـان چــو مــاکــیـانـان بــر ســر خــود کــرده خــاکچــکـز خــروس فــتــنـه شــان آواز خــذلـان آمـده
بـــوقـــبـــیـــس آرامـــگـــاه انـــبـــیـــا بـــوده مـــقـــیــمبــاز عـصــیـان گـاه اهـل بــغـی و عـصــیـان آمـده
کــرده عــیـســی نـامـی از بــالــای کــعــبــه خــیـبــریوانــدر او مــشــتــی یـهـودی رنـگ فــتــان آمــده
زود بـــیــنــام از جـــلـــال کـــعـــبـــه مـــریــم صـــفـــتخـــیــبـــر وارون عـــیــســـی گـــرد ویــران آمــده
مـن بـه چـشـم خـویش دیدم کـعـبـه را کـز زخـم سـنگاشـک بــار از دسـت مـشـتـی نـابـسـامـان آمـده
کــرده روح الـقــدس پــیـش کــعــبــه پــرهـا را حــجــابتــا بــر او آســیـب ســنـگ از اهـل طـغـیـان آمـده
بــوقــبــیـس از شــرم کــعــبــه رفــتــه در زلــزال خــوفکــعــبــه را از روی ضــجــرت رای ثــهـلــان آمــده
کـعـبـه در شـامی سـلب چـون قـطـره در تـنگـی صـدفیـا صــدف در بــحــر ظــلــمــانـی گــروگــان آمـده
کـعــبــه قـطــب اســت و بــنـی آدم بــنـات الـنـعـش وارگـرد قـطـب آسـیـمـه سـر شـیـدا و حـیـران آمـده
کعبه هم قطب است و گردون راست چون دستاس زالصـــورت دســـتـــاس را بـــر قــطــب دوران آمــده
کـعـبــه روغـن خــانـه ای دان و روز و شـب گـاو خــراسگــاو پــیـســه گــرد روغــن خــانــه گــردان آمــده
کــعــبــه شــمـع و روشــنـان پــروانـه و گــیـتــی لـگــنبــر لـگـن پــروانـه را بــیـن مـسـت جــولـان آمـده
کــعــبــه گــنـج اســت و ســیـاهـان عــرب مـاران گـنـجگـــرد گـــنــج آنــک صـــف مـــاران فـــراوان آمــده
کعـبـه، شـان شـهد و کـان زر درسـت اسـت ای عـجـبخــیــل زنــبــوران و مــارانــش نــگــهــبــان آمــدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.