ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم در وداع کعبه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
الــوداع ای کــعــبــه کــایـنــک وقــت هــجــران آمــدهدل تــنـوری گـشــتــه و زو دیـده طـوفـان آمـده
الـوداع ای کـعـبـه کـاینک مسـت راوق گـشـتـه خـاکزانکه چـشم از اشک میگون راوق افشان آمده
الـوداع ای کـعـبــه کـایـنـک هـفـتــه ای در خــدمـتــتعــیـش خــوابــی بــوده و تــعــبــیـرش احــزان
الــوداع ای کــعــبــه کــایـنــک کــالــبــد بــا حــال بــدرفـتـه از پـیـش تـو و جـان وقـت هـجـران آمـده
الـوداع ای کـعـبـه کـایـنـک درد هـجـرت جـانـگـزاسـتشـمـه ای خــاک مـدیـنـه حــرز و درمـان آمـده
الـوداع ای کــعــبــه کــایـنـک روز وصــلــت صــبــح واردیــر ســر بـــرکــرده و بــس زود پــایــان آمــده
مکـه می خـواهی و کـعـبـه ها مـدینه پـیش تـوسـتمـکــه تــمـکـیـن و در وی کــعــبــه جــان آمـده
مصـطـفـی کعـبـه اسـت و مهر کتـف او سـنگ سـیاههـرکـس از بــهـر کـف او زمـزم افــشــان آمـده
گـرد چـار ارکـان او بـین هـفـت طـوق و شـش جـهـتچـــار ارکـــانــش ز یــاران چـــار اقـــران آمـــده
حــبـــذا خــاک مــدیــنــه، حــبـــذا عــیــن الــنــبـــیهر دو اصل چـار جـوی و هشت بـسـتـان آمده
در مـدیـنـه مـصــطـفـی دیـن مـشــخــص دان و بــسزانـکـه از دیـن در مـدیـنـه اصـل و بـنـیـان آمـده
گـر بـخـوانـی ورنـویسـی هم بـه اسـم و هم بـه ذاتدر مـدینـه نـقـش دین بـینـی بـه بـرهـان آمـده
پــیـش بــزم مــصــطــفــی بــیـن دعــوت کــروبــیــانعــود ســوزان آفــتـــاب و عــود کــیــوان آمــده
پـیش صـدر مـصـطـفـی بـین هـم بـلـال و هم صـهیباین چـو عود آن چون شکر در عود سوزان آمده
مـصـطـفـی دم بـسـتـه و خـلـوت نشـسـتـه بـهر آنکبـلبـل و نحـل اسـت و گیتـی را زمسـتـان آمده
بـــاش تـــا بـــاغ قـــیــامــت را بـــهــار آیــد کـــه بـــازنحـل و بـلـبـل بـینی اندر لحـن و دسـتـان آمده
کــاف و نــون بـــوده ســتــرون از هــزاران ســال بـــاززاده فـرزنـدی کـه شــاهـنـشـاه کـیـهـان آمـده
آســمــان در دور هـفــتــم بــعــد ســال شــش هـزارزاده خـورشیدی که تـخـتـش تـاج سعدان آمده
گـــشــــتــــه داود نـــبــــی زراد لـــشــــکــــرگـــاه اوبـاز صـاحـب جـیش آن لـشـکـر سـلـیمان آمده
داغ بـــر رخ زاده بـــهــر بـــنـــدگـــی مـــصـــطـــفـــیهـر نـو آمـد کــز مـشــیـمـه چــار ارکــان آمـده
ویـن عـجـوز خـشـک پـسـتـان بــهـر بـیـشـی امـتـشمـادر یـحـیـی اسـت گـویـی تـازه زهـدان آمـده
بــنـده خــاقــانـی بــه صــدر مــصــطــفــی آورده رویکـرده ایـمـان تــازه وز رفـتــه پــشـیـمـان آمـده
چــون بــیـابــان سـوخـتــه رویـش ز اشـک شـور گـرمچـون بــه تـابــسـتـان نـمـک زار بـیـابــان آمـده
آســمــان وار از خــجــالــت ســرفــکــنـده بــر زمــیـنآفــتــاب آســا بــه روی خــاک غــلـطــان آمـده
گـر مـسـلـمـان بـود عـبـدالـلـه بـن سـرح از نـخـسـتبـــاز کــافــر گــشــتــه و در راه کــفــران آمــده
بـــود کــعــب بـــن زهــیــر از ابـــتــدا کــافــر صــفــتپس مسلمان گشته و هم جنس حسان آمده
گـر تـوام عـبـد الـلـه بـن سـرح خـواتـنی بـاک نیسـتمن بـه دل کعـبـم مسـلمان تـر ز سـلمان آمده
نــام مــن چــون ســرخ زنــبــوران چــرا کــافــر نــهـینفـس من چـون شـاه زنبـوران مسـلـمـان آمده
خــلــق بــاری کــیـســت کــامــرزد گــنــاه بــنـدگــانبـــنــده را تـــوقـــیــع آمــرزش ز یــزدان آمـــده
گر همه زهر است خلق، از زهر خلق اندیشه نیستهـر کــه را تــریـاق فــاروقــش ز فــرقــان آمـده
مـن شـکـســتــه خــاطـر از شــروانـیـان وز لـفـظ مـنخــاک شـروان مـومـیـائی بــخــش ایـران آمـده
گرچـه شـروان نیسـت چـون غـزنین منم غزنین فضـلاز چـو من غـزنین نگـر عـزنین بـه شـروان آمده
مــن بــه بــغــداد و هـمــه آفــاق خــاقــانــی طــلــبنــام خـــاقــانــی طــراز فــخــر خــاقــان آمــده
از نــشــاط آســـتـــیــن بـــوس امــیــر الــمؤمــنــیــنســعــد اکـبــر بــیـن مـرا گـوی گـریـبــان آمـده
مهدی آخـر زمـان الـمـسـتـضـنئی بـالـلـه کـه هسـتخـاک درگـاهـش بـهـشـت عـدن عـدنـان آمـده
آفــتــاب گــوهـر عــبــاس امـام الـحــق کــه هـســتابــر انـعــامــش زوال قــحــط قــحــطــان آمــده
هم خـلـیفـه اسـت از محـمد هم ز حـق چـون آدمشسـر «انی جـاعـل فـی الـارض » درشـان آمدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.