ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در عزلت و فقر و قناعت و تجرید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
در سـاخــت زمـانـه ز راحــت نـشـان مـخــواهتــرکــیـب عــافــیـت ز مــزاج جــهـان مــخــواه
در داغ دل بــســوز و ز مــرهــم اثــر مــجــویبـا خـویشتـن بـسـاز و ز هم دم نشان مخـواه
انـــدر قـــمـــارخـــانـــه چـــرخ و ربـــاط دهـــرجـنسـی حـریف و هم نفسی مهربـان مخـواه
گـــر در دم نــهــنــگ درآیــی نـــفـــس مـــزنور در دل مــحــیــط درافــتـــی کــران مــخــواه
از جـــوهــر زمـــانــه خـــواص وفـــا مــجـــویوز تـــنــگــنــای دهــر خــلــاص روان مــخــواه
از سـاغـر سـپـهـر تـهـی کـیسـه مـی مـخـوروز سـفـره جــهـان سـیـه کـاسـه نـان مـخـواه
گــر خــرمــن امــیــد ســراســر تــلــف شــوداز کـــیـــل روزگـــار تــــلـــافـــی آن مـــخـــواه
در سـاحـت جــهـان ز جــهـان یـاوری مـجــویدر آب غــرقــه گــرد و ز مـاهـی امـان مـخــواه
دل گـوهـر بــقـاسـت بــه دسـت جـهـان مـدهگـوگـرد ســرخ تــعـبــیـه در خــاکـدان مـخــواه
عــزلــت تــو را بـــه کــنــگــره کــبـــریــا بـــردآن ســقــفــگـاه را بــه ازیـن نـردبــان مـخــواه
همت کفیل تـوسـت، کفاف از کسـان مجـویدریـا سـبــیـل تــوسـت، نـم از نـاودان مـخـواه
خـاصـانه چـون خـزینه خـرسـندی آن تـوسـتعــامـانـه از فـرشــتــه روزی ضــمـان مـخــواه
زان پـس که چـار صـحـف قناعت بـخـوانده ایخـود را ز لوح بـوطـمعـی عـشـر خـوان مخـواه
چـون فـقـر شـد شـعـار تـو بـرگ و نوا مـجـویچـون بــاد شـد بـراق تـو بـرگـسـتـوان مـخـواه
دل را قـــرابـــه وار مــل انــدر گـــلـــو مــکـــنتــن را پــیـالــه وار کــمــر بــر مــیـان مــخــواه
در گـوشـه ای بــمـیـر و پــی تــوشـه حــیـاتخود را چو خوشه پیش خسان ده زبان مخواه
بـل تـا پـری ز خـوان بـشر خـواهد اسـتـخـوانتـو چـون فرشتـه بـوی شنو استـخـوان مخواه
گـو درد دل قـوی شــو و گـو تــاب تــب فــزایزین گـل شـکـر مـجـوی و از آن نـاردان مـخـواه
از بـــهـــر تـــب بـــریـــدن خـــود دســـت آز رااز نـیسـتـان هـیـچ کـسـی تـبـسـتـان مـخـواه
داری کــمــال عـــقــل پـــی زور و زر مــشـــوزرادخــــانـــه یـــافـــتــــه دوکـــدان مـــخــــواه
چـون شـحـنـه نیاز ز دسـت تـو یاوگـی اسـتتـرس از تـکـین مـدار و پـنـاه از طـغـان مـخـواه
وحـدت گـزین و محـرمی از دوسـتـان مـجـویتـنـهـا نـشـین و هم دمـی از دودمـان مـخـواه
چون دیده ای که یوسف از اخوان چه رنج دیدهـم نــاتــوان بــزی و ز اخــوان تــوان مــخــواه
سـرگـشـتــگـی زمـان نـگـر و مـحـنـت مـکـانآســایـش از زمــان و فــراغ از مـکــان مـخــواه
در چـار سوی کون و مکان وحشت است خیزخــلـوت سـرای انـس جــز از لـامـکـان مـخـواه
ایـن مـرغ عــرشــی ار طــلـب دانـه ای کــنـدآن دانـه جــز ز ســنـبــلــه آســمــان مــخــواه
خـــاقـــانــیــا زمـــانــه زمـــام امــل گـــرفـــتگـر خــود عـنـان عــمـر بــگـیـرد امـان مـخــواهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.