ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالفتح شروان شاه منوچهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
در کام صبـح از ناف شـب مشک اسـت عمدا ریخـتـهگــردون هـزاران نـرگـســه از ســقــف مـیـنـا ریـخــتــه
صبـح اسـت گل گون تـاخـتـه، شمشیر بـیرون آخـتـهبـر شب شبـیخـون ساخـتـه، خونش بـه عمدا ریخـتـه
کــیـمـخــت ســبــز آســمــان، دارد ادیـم بــی کــرانخون شب است این بـی گمان بـر طاق خـضرا ریخـتـه
صــبــح آمـده زریـن ســلــب، نـوروز نـوراهـان طــلــبزهـره شـکـاف افـتــاده شـب، وز زهـره صـفـرا ریـخـتـه
شب چـاه بـیژن بـسـتـه سـر، مشرق گشـاده زال زرخــون ســیـاوشــان نـگـر، بــر خــاک و خــارا ریـخــتــه
مـسـتــان صـبــوح آمـوخـتـه وز مـی فـتـوح انـدوخـتـهمـی شــمــع روح افــروخــتــه نـقــل مــهـیـا ریـخــتــه
رضـوان کـده خـم خـانـه ها، حـوض جـنـان پـیمـانه هاکــف بــر قــدح دردانــه هــا از عــقــد حــورا ریــخــتــه
مـرغ از شــبــســتــان حــرم، مـیـوه ز بــســتــان ارمگــردون ز پــســتــان کــرم شــیـر مــصــفــا ریــخــتــه
زر آب دیــدی مـــی نـــگـــر، مـــی بـــرده کـــار آب زرســـاقـــی بـــه کـــار آب در آب مـــحـــابـــا ریــخـــتـــه
بـادام سـاقی مست خـواب از جـرعه شادروان خـراباز دســت هـا جــام ســراب افـتــاده صـهـبــا ریـخــتــه
ای صـبـح خـیزان می کـجـا، آن عـقـل ما را خـون بـهاآن آبــــروی کـــار مـــا نـــگـــذاشـــت الـــا ریـــخـــتـــه
مـرغ صـراحـی کـنـده پـر، بـرداشـتـه یـک نـیـمـه سـرور نــیــم مــنــقــار دگــر، یــاقــوت حـــمــرا ریــخــتـــه
هـیـن جـام رخـشـان دردهـیـد آزاده را جـان دردهـیـدآن پــیـر دهــقــان در دهــیـد از شــاخ بــرنــا ریـخــتــه
زر دوسـت از دسـت جـهـان در پـای پـیـل افـتـاده دانمــا زیــر پـــای دوســتـــان زر پـــیــل بـــالــا ریــخــتــه
سرمسـت عشق سرکشی، خـاکستـری در آتـشیدر شـشـدر عـذرا وشـی، صـد خــصـل عـذرا ریـخــتــه
خـورده بـه رسـم مصطبـه، می در سـفالین مشـربـهوقـت مـســیـح یـکـشـبــه، در پــای تــرســا ریـخــتــه
طاق ابروان رامش گزین، در حسن طاق و جفت کینبـــر زخــمــه ســحــر آفــریــن، شــکــر ز آوا ریــخــتــه
چـنگـی طـبـیب بـوالـهوس، بـگـرفـتـه زالی را مجـساصلع سری کش هر نفس، موئی اسـت در پـا ریخـتـه
ربـعـی نـمـوده پـیکـرش، خـطـهای مـسـطـر در بـرشنـاخـن بــر آن خـطـهـا بــرش، وقـت مـحــاکـا ریـخــتــه
مـــهـــری یــکـــی پـــیـــر نـــزار، آوا بـــرآورده بـــه زارچـون تــنـدر انـدر مـرغـزار جــانـی بــه هـرجـا ریـخـتــه
وان هشـت تـا بـربـط نگر جـان را بـهشـت هشـت درهـر تــار ازو طـوبــی شـمـر صـد مـیـوه هـر تـا ریـخـتـه
وان نی چـو مـار بـی زبـان، سـوراخ ها در اسـتـخـوانهم استخوانش سرمه دان، هم گوشت ز اعضا ریخته
وان چـون هلالی چوب دف، شیدا شده خم کرده کفمـا خـون صـافـی را بــه کـف، از حـلـق شـیـدا ریـخـتـه
از پـوسـت آهـو چـنـبــرش، آهـو سـریـنـی هـمـبـرشوز گــور و آهــو در بـــرش، صــیــد آشــکــارا ریــخــتــه
کـاسـه ربـاب از شـعـر تـر، بـر نـوش قـول کـاسـه گـردر کـاســه ســرهـا نـگـر زان کـاســه حــلـوا ریـخــتــه
راوی ز درهــای دری، دلـــال و دلـــهــا مـــشـــتـــریخــاقـانـی ایـنـک جــوهـری، درهـای بــیـضــا ریـخــتــه
در دری را از قــلــم، در رشـــتـــه جـــان کــرده ضـــمپــس بــاز بــگــشــاده ز هـم، بــر شــاه والـا ریـخــتــه
زهــره غــزل خــوان آمــده، در زیـر و دســتــان آمــدهچــون زیــر دســتــان آمــده بــر شــه ثــریــا ریــخــتــه
خـاقـان اکـبـر کز شـرف هسـتـش سـلاطـین در کنفبـــاران جــود از ابــر کــف شــرقــا و غــربـــا ریــخــتــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.