ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
بـــاز از تـــف زریــن صــدف، شــد آب دریــا ریــخـــتـــهابــر نــهـنــگ آســا ز کــف، لــولــوی لــالــا ریـخــتــه
شاه یک اسبه بر فلک خون ریخت دی را نیست شکاینک سـلـاحـش یک بـه یک، در قـلـب هیجـا ریخـتـه
بـا شـاخ سـرو اینک کـمـان، بـا بـرگ بـید اینک سـنـانآیـیــنــه بــرگــســتــوان، گــرد شــمــرهــا ریــخــتــه
دیــده مــهــی بــرخــوان دی، بــزغــالــه پــر زهــر ویزانــجــا بــرون آورده پــی، خــون وی آنـجــا ریـخــتــه
از چـاه دی رسـتـه بــه فـن، ایـن یـوسـف زریـن رسـنوز ابــر مـصــری پــیـرهـن، اشــک زلــیـخــا ریـخــتــه
آن یوسـف گردون نشـین، عـیسـی پـاکـش هم قـریندر دلـو رفـتـه پـیـش ازیـن، آبــش بـه صـحـرا ریـخـتـه
زریـن رســن هـا بــافـتــه، در دلـو از آن بــشــتــافـتــهره ســوی دریــا یــافــتــه، تــلــخــاب دریــا ریـخــتــه
چـو یوسـف از دلـو آمـده، در حـوت چـون یونـس شـدهاز حـوت دنـدان بــسـتــده، بــر خـاک غـبــرا ریـخـتــه
رنـگ سـپـیـدی بـر زمـیـن، از سـونـش دنـدانـش بـیـنسـوهـان بـادش پـیـش ازین، بـر سـبـز دیـبـا ریـخـتـه
زان پـیش کـز مـهر فـلـک، خـوان بـره ای سـازد مـلـکابـر اینـک افـشـانـده نمـک، وز چـهره سـکـبـا ریخـتـه
بــرق اســت و ابــر درفــشــان، آیـیـنـه و پــیـل دمــانبــر نـیـلـگـون چــرخ از دهـان، عــاج مـطــرا ریـخــتــه
در فـرش عـاج اینـک نـهان، سـبـزه چـو نـیلـی پـرنـیانبــر پــرنـیـان صـد کـاروان، از مـشـک سـارا ریـخــتــه
پــیـل اســت در سـرمـا زبــون، پــیـل هـوای نـیـلـگـونآتــش ز کـام خــود بــرون، هـنـگـام سـرمـا ریـخــتــه
کــافــور و پــیـل ایـنـک بــهـم، پــیـل دمــان کــافــوردمکـافـور هـنـدی در شــکـم، بــر دفــع گـرمـا ریـخــتــه
پــیـل آمـد از هـنـدوسـتــان، آورده طـوطـی بــی کـراناینک بـه صحـرا زین نشان طوطی اسـت مانا ریخـتـه
خـیل سـحـاب از هر طـرف رنگین کـمان کـرده بـه کـفبــاران چـو تــیـری بــر هـدف، دسـت تــوانـا ریـخـتــه
آن تـیر و آن رنـگـین کـمـان، طـغـرای نـوروز اسـت هانمـرغـان دل و عـشـاق جــان، بــر آل طـغـرا ریـخــتــه
تـــوقــیــع خـــاقــان از بـــرش، از صــح ذلــک زیــورشگوئی ز جـود شـه بـرش، گنجـی اسـت پـیدا ریخـتـه
خـاقـان اکـبــر کآسـمـان، بــوسـد زمـیـنـش هـر زمـانبــر فــر وقــدش فــرقــدان، ســعــد مــوفــا ریـخــتــه
دارای گــیــتــی داوری، خــضــر ســکــنــدر گــوهــریعــادل تــر از اســکــنــدری، کــو خــون دارا ریـخــتــه
عــالــم بـــه اقــطــاع آن او، نــزل بـــقــا بـــر خــوان اوفــیــض رضــا بــر جــان او ایــزد تــعــالــی ریــخــتــه
تــا خـسـرو شـروان بــود، چـه جــای نـوشـروان بــود؟چـون ارسـلـان سـلـطـان بــود، گـو آب بــغـرا ریـخـتـه
ای قــبــلـه انـصــار دیـن، ســالــار حــق، ســردار دیـنآب از پـــی گــلــزار دیــن، از روی و دنــیــا ریــخــتــه
ای گـــوهـــر تـــاج ســـران، ذات تـــو تـــاج گـــوهــرانآب نـــژاد دیـــگـــران، یـــا بـــرده ای یـــا ریـــخـــتـــه
ای چـتــر ظـلـم از تــو نـگـون، وز آتــش عـدلـت کـنـونبـــر هــفــت چــتــر آبــگــون، نــور مــجــزا ریــخــتــه
کـلـکـت طـبــیـب انـس و جـان، تـریـاق اکـبــر در زبــانصـفـرائیی لـیـک از دهـان، قـی کـرده سـودا ریـخـتـه
تـیـغـت در آب آذر شـده، چـرخ و زمـیـن مـظـهـر شـدهدودش بـه بــالـا بـرشـده، رنـگـش بـه پـهـنـا ریـخـتـه
از تـــیــغ نــور افــزای تـــو، وز رخـــش صــور آوای تـــوبــر گــرز طــور آســای تــو، نــور تــجــلــی ریــخــتــه
ز آن رخـش جـوزا پـار دم، چـون جـو زهر بـربـسـتـه دمگـلـگـون چـرخ افـکـنـده سـم، شـب رنگ هرا ریخـتـه
تــیـر تــو تــنــیـن دم شــده، زو درع زال از هـم شــدهبــل کـوه قـاف اخـرم شـده، مـنـقـار عـنـقـا ریـخــتــه
مـیـغ در افـشـانـت بــه کـف، تـیـغ درخـشـانـت ز تــفهـسـت آتـش دوزخ عـلـف، طـوفـان بـر اعـدا ریـخـتـه
ایـن چـرخ نـازیـبــا لـقـب، از دسـت بـوسـت کـرده لـبشـیرین تـر از اشـک سـرب، از چـشـم بـینـا ریـخـتـه
تــیــغ تــو عــذرای یـمــن، در حــلــه چــیـنــیــش تــنچــون خــرده در عــدن، بــر تــخــت مــیـنـا ریـخــتــه
عـذرات شــد جــفـت ظــفـر، زان حــلـه دارد لـعـل تــرآن خـون بــکـری را نـگـر، بــر جــسـم عـذرا ریـخـتــه
تــا در یـمــیـنـت یـم بــود، بــحــر از دوقــلــه کــم بــودبـل کآنـهـمـه یـک نـم بـود، از مـشـک سـقـا ریـخـتـه
دیـوار مـشــرق را نـگـر، خــشــت زر آمـد قــرص خــورچون دست توست آن خشت زر، زر بی تقاضا ریخته
بـل خشت زرین ز آن بـنان، در خوی خجـلت شد نهانچـون خـشـت گـل در آبــدان، از دسـت بــنـا ریـخـتـه
بــخـت حــسـودت سـرزده، شـرب طـرب ضـایـع شـدهطـفـلـی اسـت در روی آمـده، وز کـف مـنـقـا ریخـتـه
خــاک درت را هـر نـفـس، بــر آب حــیـوان دســتــرسخـصـم تــو در خــاک هـوس، تــخـم تــمـنـا ریـخــتــه
کـید حـسـود بـد نسـب، بـا چـون تـو شـاه دین طـلـبخـاری اسـت جـفـت بـولـهـب، در راه طـاهـا ریـخـتـه
خـصـم از سـپـاهت ناگـهی، جـسـتـه هزیمت را رهیچـون جـستـه از نقب ابـلهی، جـان بـرده کالا ریختـه
خــاک عـراق اسـت آن تــو، خـاص از پــی فـرمـان تــونـوشـی اسـت آن بــر جـان تــو، از جـام آبــا ریـخـتـه
مـگـذار مـلـک آرشـی، در دســت مـشــتــی آتــشـیخـوش نیسـت گـرد ناخـوشـی، بـر روی زیبـا ریخـتـه
ای بـر ز عـرشـت پـایگـه، بـر سـر کـشـان رانده سـپـهدر چـشـم خـضـر از گـرد ره، کـحـل مـسـیحـا ریخـتـه
تـیغـت همه تـن شـد زبـان، بـا دشـمنت گفت از نهانکای هم بـه من در یک زمان، خون تـو حـاشا ریخـتـه
الــحــق نـهـنـگ هـنـدویـی، دریـا نـمـای از نـیـکــویـیصـحـنش چـو آب لـولـویی، از چـشـم شـهلـا ریخـتـه
هـــم ســـال آدم آهـــنـــش، در حـــلـــه آدم تـــنـــشآن نـقـطـه بـر پـیـراهـنـش، چـون شـیـر حـوا ریـخـتـه
از هــنــد رفــتــه در عــجــم، ایــران زمــیــن کــرده ارمبــر عــاد ظــلــم از بــاد غــم گــرد مــعــادا ریـخــتــه
چـون مـریـم از عـصـمـتــکـده رفـتـه مـسـیـحـش آمـدهنـخــل کـهـن زو نـو شـده، وز نـخـل خــرمـا ریـخــتــه
ای حــاصـل تــقـویـم کـن، جــانـت رصـد سـاز سـخـنخـصـمـت چـو تـقـویم کـهن فـرسـوده و اجـزا ریخـتـه
بــاد از رصــد ســاز بــقــا، تــقـویـم عــمـرت بــی فــنـابــر طــالـعـت رب الـســمـا، احــســان والـا ریـخــتــه
چـتـر تـو بـا نصرت قرین، چـون سعد و اسما همنشیناسـماء حـق سـعـد بـرین، بـر سـعد و اسـما ریخـتـه
حرز سپـاهت پیش و پـس، اسماء حسنی بـاد و بـسبــر صــدر اســمـا هـر نـفـس انـوار اســمـا ریـخــتــه
بــا بــخــت بــادت الـفـتــی، خـصـم تــو در هـر آفـتــیاز ذوالـفـقـارت ای فـتــی خـونـش مـفـاجــا ریـخــتــه
لشـکـر گـهت بـر حـاشـیت، گـوگـرد سـرخ از خـاصـیتبــر تــو ز گــنـج عــافــیـت عــیـش مــهـنــا ریـخــتــه
خــاک درت جــیـحــون اثــر، شــروان ســمـرقــنـد دگـرخــاک شــمــاخــی از خــطــر، آب بــخــارا ریــخــتــه
از لـفـظ مـن گـاه بــیـان، در مـدحـت ای شـمـع کـیـانگنجـی اسـت از سـمع الکیان، در سـمع دانا ریخـتـه
امـروز صــاحــب خــاطـران، نـامـم نـهـنـد از ســاحــرانهـسـت آبــروی شـاعـران، زیـن شـعـر غـرا ریـخـتــه
بـــر رقــعــه نــظــم دری، قــائم مــنــم در شـــاعــریبــا مــن بــقــایـم عــنـصــری، نـرد مــجــارا ریـخــتــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.