ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح غیاث الدین محمد مسعود ملک شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـا فـتــنـه بــر تــوایـم و تـو فـتــنـه بــر آیـنـهمــا رانــگــاه در تـــو، تـــو را انــدر آیــنــه
تـا آینـه جـمـال تـو دید و تـو حـسـن خـویشتـو عـاشـق خـودی ز تـو عاشـق تـر آینه
از روی تــو در آیـنــه جــان هـا شــود خــیـالزیـن روی نــازهـا کــنــد انــدر ســر آیـنـه
وز نـــور روی و صــــفـــوت لـــعـــل تــــو آورددر یک مـکـان هم آتـش و هم کـوثـر آینـه
ای نـاخــدای تــرس مــشــو آیـنـه پــرســترنـج دلــم مــخــواه و مــنـه دل بــر آیـنـه
کـز آه دل بـسـوزم هـر جـا کـه آهنـی اسـتتــا هـیـچ صــیـقــلـی نـکـنـد دیـگـر آیـنـه
قــبــلـه مـســاز ز آیـنـه هـر چــنـد مـر تــو راصــورت هــر آیـنــه بــنــمــایـد هـر آیـنــه
در آیـــنـــه دریـــغ بــــود صـــورتــــی کـــز اوبــیــنــد هــزار صــورت جــان پــرور آیـنــه
صـورت نمـای شـد رخ خـاقـانی از سـرشـکرخــســار او نـگــر صــنـمــا مـنـگــر آیـنـه
از رای شـــاه گـــیــرد نـــور وضـــو آفـــتـــابوز روی تـــو پـــذیــرد زیــب و فـــر آیــنــه
ســلـطـان اعـظـم آنـکـه اشـارات او ز غـیـبچــونـان دهـد نـشـانـی کـز پــیـکـر آیـنـه
شـاهنشـهی که بـهر عـروس جـلال اوسـتهفت آسمان مشاطه و هفت اخـتـر آینه
ز اقـــبــــال عـــدل پـــرور او جـــای آن، بـــودکــز نـنـگ زنـگ بــاز رهـد یـکــســر آیـنـه
ای خـسـروی کـه خـاطـر تـو آن صـفـا گرفـتکز وی نمونه ای است به هر کشور آینه
سـازد فـلـک ز حـزم تـو دایم سـلـاح خـویشدارد شـــجـــاع روز وغـــا در بـــر آیـــنـــه
گــر مــنــظــر تــو نــور بـــر آئیــنــه افــکــنــدروح الـقــدس نـمـایـد از آن مـنـظــر آیـنـه
گــرد خـــلــافــت ار بـــرود در دیــار خـــصـــمبــی کـار مـانـد آنـجــا تــا مـحـشـر آیـنـه
مـانـد بـه نـوک کـلـک تـو و جـان بــد سـگـالچـون در حـجـاب زنگ شـود مـضـمـر آینه
بــاشـد چـو طـبــع مـهـر مـن انـدر هـوای تـوچــون تــاب گـیـرد از حــرکـات خـور آیـنـه
مـن آیـنـه ضـمـیـرم و تــو مـشــتــری هـمـماز تــو جــمــال هـمــت و از چــاکــر آیـنـه
در خــدمــت تــو تـــر نــتــوان آمــدن از آنــکگــردد ســیـاه روی چــو گــردد تــر آیـنــه
گـر در دل تــو یـافـت تـوانـم نـشـان خـویـشطـبـعـم شـود ز لـطـف چـو از جـوهر آینه
طـوطـی هر آن سـخـن که بـگوئی ز بـر کـندهرگـه کـه شـکـل خـویش بـبـیند در آینه
گر لطـف تـو خـرید مرا بـس شـگفت نیسـتکـاهـل بـصـر خـزنـد بـه سـیـم و زر آیـنـه
ور نــاکــســی فــروخــت مــرا هــم روا بــودکـاعـمـی و زشـت را نـبــود درخـور آیـنـه
گـر جـز تـو را سـتـودم بـر مـن مـگـیر از آنـکمـردم ضــرورتــی کـنـد از خــنـجــر آیـنـه
دانــم تـــو را ز مــن نــگـــزیــرد بـــرای آنــکگـه گـه کـنـد پــاک بــه خـاکـسـتـر آیـنـه
از نـیـم شـاعـران هـنـر مـن مـجــوی از آنـکنــایـد هـمــی ز آهـن بــد گــوهــر آیـنــه
شـــایــد کــه نــاورم دل مــجـــروح بـــر درتزیـبــد کــه نـنـگـرم بــه رخ اصــفــر آیـنـه
کــز بــیـم رجــم بــرنــشــود دیـو بــر فــلــکوز بــهـر عــیـب کـم طــلـبــد اعــور آیـنـه
گــر نــه ردیـف شــعــر مــرا آمــدی بــه کــارمـانـا کـه خـود نسـاخـتـی اسـکـندر آینه
این را نقیضه ای است که گفتم بدین طریقگــر ذره ای ز نــور تــو افــتــد بـــر آیــنــه
بـادت جـلـال و مـرتـبـه چـنـدان کـه آسـمـانهــر صــبـــح دم بـــرآورد از خــاور آیــنــه
حــاســد ز دولــت تـــو گــرفــتـــار آن مــرضکــز مـس کــنـد بــرای وی آهـنـگـر آیـنـهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.