ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابو المظفر شروان شاه اخستان بن منوچهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صـبـح خـیـزان بـیـن قـیـامـت در جـهـان انـگـیـخـتـهنـعـره هاشـان نـفـخ صـور از هر دهان انگـیخـتـه
صـبـح پـیش از وقـتـشـان عـید از درون بـرخـاسـتـهمـرغ پـیش از وجـدشـان شـور از نهان انگـیخـتـه
روزه پــا انـدر رکـاب، ایـشـان بــه اسـتـقـبــال عـیـددســت هـا را از رکـاب مـی عــنـان انـگـیـخــتــه
بـر جـهان این نـقـره گـیران عـید کـرده پـیش از آنکصـبـح عـیدی نـقـره خـنـگـی زیر ران انـگـیـخـتـه
چشم ساقی دیده چون زنبور سرخ از جوش خوابعـشـقـشـان غـوغـای زنـبـور از روان انـگـیـخـتـه
ز آن مـیـی کــاتــش زنـد در خــوانـچــه زریـن چــرخخـوانـچـه کـرده و آب حـیوان در مـیان انـگـیخـتـه
خـوانچـه هاشان چـون خـلیل از نار گل بـرخـاسـتـهجرعه هاشان چون مسیح از خاک جان انگیخته
عــاریــت بـــرده ز کــام روزه داران بـــوی مــشـــکدر لـب خـم کـرده و زخـم ضـیـمـران انـگـیـخـتــه
در وداع روزه گــلـگــون مـی کــشــیـده تــا ز خــاکجـرعـه چـون اشـک وداع گـلـسـتـان انـگـیـخـتـه
کـرده سـی روزه قـضـای عـشـرت انـدر یـک صـبـوحو آتـشـی ز آب صـبـوحـی در جـهـان انـگـیـخـتـه
نـکـهـت جــام صـبــوحـی چــون دم صـبــح از تــریعـطـسـه مـشـکـین ز مـغـز آسـمـان انـگـیخـتـه
شــــــاهـــــدان آب دنـــــدان آمـــــده در کــــــار آبفـتـنه را از خـواب خـوش دندان کـنـان انگـیخـتـه
روی سـاقـی خـوان جـان وز چـهره و گـفـتـار و لـبهم نمک هم سرکه هم حـلوا ز خـوان انگیخـتـه
کــشــتــی زریـن بــه کـف دریـای یـاقــوتــیـن در اووز حــبــاب گــنـبــد آســا بــادبــان انـگــیـخــتــه
آهــوی شــیــر افــکــن مــا گــاو زریـن زیــر دســتاز لـب گــاوش لـعــاب لـعــل ســان انـگـیـخــتــه
بــحــر دیـدســتــی کـه خــیـزد گـاو عــنـبــر زای اوگـاو بـین زو بـحـر نـوشـین هـر زمـان انـگـیـخـتـه
دیده بـاشـی عـکـس خـورشـید آتـش انگیز از بـلوراز بـلـورین جـام عـکـس مـی هـمـان انـگـیـخـتـه
گــریــه تــلــخ صــراحــی تـــرک شــکــر خــنــده راخوشتـرش چـون طوطی از خواب گران انگیخـتـه
ما بـه بـوسـه بـر لب سـاقـی شـده فـندق شـکـناو فـغـان زان پــسـتــه شـکـرفـشـان انـگـیـخـتـه
خورده می چندان بـه طاس زر که بـر قرطاس سیمخــور طـلـسـم نـو بــه آب زعـفـران انـگـیـخــتــه
تــا گــشــاده شــشــدر ســی مـهـره مــاه صــیـامغـلـغـلـی زین هفـت رقـعـه بـاسـتـان انگـیخـتـه
لـعـبــتـان چـشـمـهـا حـیـران کـه مـا بـر تـخـت نـردچـشـمـهـا از لـعـبــتــان اسـتــخـوان انـگـیـخـتـه
رقعه همچون قطب، وز شش چار و دو بـر کعبـتـیناز سـه سـو پـروین و نعـش و فـرقـدان انگیخـتـه
کـعــبــتــیـن بــر روی رقـعـه قـرعـه شــادی شــدهاز یکـی تـا شـش بـر او ابـجـد نـشـان انگـیخـتـه
چــنـد صـف مـطـرب نـشــانـده آتــش انـگـیـز طـربو آب سـحـر از زخـمـه سـودا نـشـان انـگـیـخـتـه
دســت مـوسـیـقـار عـیـسـی دم ز رومـی ارغـنـونغــنـهـای اســقـف انـجــیـل خــوان انـگـیـخــتــه
بــربــطــی چــون دایـگـان و طــفــل نـالـان در کـنـارطـفـل را از خــواب دســت دایـگـان انـگـیـخــتــه
بــربــط از بــس چـوب کـز اسـتـاد خـورده طـفـل وارابــجــد روحــانـیـان بــیـن از زبــان انــگــیـخــتــه
نای چـون شاه حبـش، ده تـرک خادم پـیش و پـسهشت خلد از طبـع و نه چشم از میان انگیختـه
چـنـگ چـون بــخـتـی پــلـاسـی کـرده زانـو بــنـد اووز سـر بــیـنـی مـهـارش سـاربــان انـگـیـخــتــه
بـازوی دست ربـاب از بـس که بـر رگ خـورده نیشنـیـش چــوبــیـنــش ز رگ آب روان انـگــیـخــتــه
دف هـلـالـی بــدر شــکـل و در شــکــارســتــان اواز حـمـل تــا ثــور و جـدیـش کـاروان انـگـیـخـتــه
زخـمه گشـتـاسـب در کین سـیاوش نقـش سـحـرپـیش تـخـت شـاه کـیخـسـرو مـکـان انـگـیخـتـه
راوی خـــاقـــانــی از آهــنـــگ در دیــوان ســـمـــعنـقـش نـام بــوالـمـظـفـر اخـسـتــان انـگـیـخـتـهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.