ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ایـن تــویـی کـز غـمـزه غـوغـا در جـهـان انـگـیـخـتـهنیزه بـالا خـون بـدان مشکین سنان انگیخـتـه
نـقـش زلـفـت بـر رخ و نـقـش رخـت در چـشـم مـنبـوسـتـان از ابـر و ابـر از بـوسـتـان انـگـیخـتـه
پــرنـیـان خـویـی و دیـبــاروی و از بــخـت مـن اسـتمـارت از دیـبــا و خـار از پــرنـیـان انـگـیـخـتــه
آب و سـنـگـم داده ای بـر بـاد و مـن پـیچـان چـو آبسـنگ در بـر می روم وز دل فـغـان انگـیخـتـه
از لبـت چـون گل شـکـر خـواهم کـه داری در جـوابزهر کان در سـنبـل اسـت از ناردان انگیخـتـه
دل گـمـان مـی بــرد کـز دسـت تـو نـتـوان بـرد جـانداغ هجـرت بـین یقـینـی از گـمـان انـگـیخـتـه
آه خــاقــانـی شــنــو بــا زلــف دود افــکــن بــگــویکاین چه دود است آخر از جان فلان انگیختـه
کــاروان عــشــق را بـــیــاع جــان شــد چــشــم اودار ضـرب شـاه ز آن بــیـاع جــان انـگـیـخـتــه
داور امـت جــلــال الــدیـن، خــلـیـفــه ذو الــجــلــالگـوهـر قـدسـی زکـان کـن فـکـان انـگـیـخـتـه
شـــاه مــشـــرق، آفـــتـــاب گــوهــر بـــهــرامــیــانصـبـح عـدل از مـشـرق آن خـاندان انگـیخـتـه
هـیـبــتــش تــاج از ســر مــهـراج هـنــد انــداخــتــهصـولتـش خـون از دل طـغـماج خـان انگیخـتـه
قـــاهــر کــفـــار و بـــاج از قــاهــره درخـــواســـتـــهدافــع اشــرار و گـرد از دامـغــان انـگـیـخــتــه
آســـمـــان کـــوه زهــره آفـــتـــاب کـــان ضـــمـــیــرآفـت هـرچ آفـتــاب از کـوه و کـان انـگـیـخـتــه
ذات او مــهــدی اســت از مــهــد فــلــک زیـر آمــدهظـلـم دجــالـی ز چـاه اصـفـهـان انـگـیـخـتــه
گرگ ظلم از عدل او تـرسـان چـو مار از چـوب از آنکعـدل او مـاری ز چـوب هر شـبـان انـگـیخـتـه
فــرامــنـش طــوطــی از خــزران بــرآورده چــنــانـکجـر امـرش جـره بــاز از مـولـتــان انـگـیـخـتــه
ذاتـش از نور نخـسـتـین اسـت و چـون صور پـسـینصــورت انـصــاف در آخــر زمــان انـگــیـخــتــه
بـل کـه تـا حـکـمـش دمـیده صـور عـدل انـدر جـهاناز زمـیـن مـلـک صـد نـوشـیـروان انـگـیـخـتــه
نـیـل تـیـغـش چـون سـکـاهـن سـوخـتـه خـیل خـزرلـاجـرم هنـدوسـتـان ز آن، دودمـان انگـیخـتـه
از حـد هـنـدوسـتـان گـر پـیل خـیـزد طـرفـه نـیسـتطـرفـه پـیلی کـز خـزر هندوسـتـان انگـیخـتـه
در یــد بـــیــضــاش ثــعــبـــان از کــمــنــد خــیــزرانخـصـم را ضـیق النفس زان خـیزران انگیخـتـه
حــاســدش در حــســرت اقــبــال و بــا کــام دلـشصـدمه ادبـار خـسـف از خـان و مان انگیخـتـه
خـاک سـاری را چــو آتــش طـالـع چــون مـاربــخـتداده جـوع الکلب و درخوان قحط نان انگیختـه
هـود هـمــت شــهـریـاری، نـوح دعــوت خــســرویصـرصـر از خـزران و طـوفـان از الـان انگـیخـتـه
هــیــبـــت او مــالــک آئیــن وزبـــانــی خـــاصـــیــتدوزخ از دربــنـدو ویـل از شـابــران انـگـیـخـتـه
گـشـتـه شـروان شـیروان لـابـل شـرفـوان از قـیـاسصـورت بـغـداد و مـصـر از خـیـروان انـگـیـخـتـه
هم خـلیفـه مصـر و بـغـداد اسـت هم فـیض کـفـشدجـله از سـعـدون و نیل از گـردمان انگیخـتـه
لـشـکـری دیـده شـبــیـخــون بــرده بــر دیـوان روساز کمین غـرشـت شـیر سـیسـتـان انگیخـتـه
جوشش کوسش که نالد چون گوزن از پوست گرگحـیض خـرگـوش از تـن شـیر ژیـان انـگـیخـتـه
شـبـروی کـرده کـلـنـگ آسـا هـمـه شـاهـیـن دلـانچـون قـطـا سـیمـرغ را از آشـیـان انـگـیـخـتـه
رانده تـا دامان شب چـون شب ز مه بـر جـیب چـرخجــادو آسـا یـک قـواره از کـتــان انـگـیـخــتــه
صـبـحـگـه چـون صـبـح شـمشـیر آخـتـه بـر کـافـرانتـا بـه شـمشـیر از همه گـرد هوان انگیخـتـه
زهـره چـون بــهـرام چـوبـیـن بــاره چـوبـیـن بــه زیـرآهـنـیـن تـن بـاره چـون بـاد خـزان انـگـیـخـتـه
هـــر یـــکـــی اســـفـــنـــدیـــاری در دژ روئیــن درعاز سـر دریـا غـبــار هـفـت خـوان انـگـیـخــتــه
بــابــک از تــیــغ و خــلــیــفــه از ســنــان در کــارزارجـوش جـیش از اردشـیر بـابـکـان انـگـیـخـتـه
بــرکـشــیـده تــیـغ اســد چــون افـتــاب انـدر اســددر تـمـوز از آه خـصـمـان مـهـرگـان انـگـیخـتـه
در جـــزیــره رانـــده یــک دریـــا ز خـــون روســـیــانمـوج از آن دریای خـون کـوه کـلـان انـگـیخـتـه
کشـتـی از بـس زار گشتـه کشت زاری گشتـه لعلســر دروده وز درون آواز امــان انــگــیــخــتــه
کـشـتـه یک نیم و گـریزان خـسـتـه نیمی رفـتـه بـازمـرگـشـان تـب هـا ز جـان نـاتـوان انـگـیخـتـه
تــا بــه دیـگ مــغــز خــود خــود را مــزورهــا پــزنــدار ســرشـک نـو زرشـک رایـگـان انـگـیـخــتــه
از فـزع کـف بــر سـر دریـا گـمـان بــرده کـه هـسـتز آهنین اسـب آتـشین بـرگسـتـوان انگیخـتـه
رایـت شـاه اخــســتــان کـانـا فـتــحــنـا یـار اوســتدر جــهـان آوازه شــادی رســان انـگـیـخــتــه
از ســر کــفــار روس انـگــیـخــتــه گــردی چــنـانـکاز سـران روم شـاه الـب ارسـلـان انـگـیـخـتـه
یـک دو روز این سـگ دلـان انـگـیـخـتـه در شـیـرلـانشـورشـی کـارژنـگ در مـازنـدران انـگـیـخـتـه
ســهـم شــاه انـگــیـخــتــه امــروز در دربــنــد روسشورشی کان سگ دلان در شیرلان انگیخته
پــیـش تــخــت خـسـرو مـوسـی کـف هـارون زبــاناین منم چون سامری سحر از بـیان انگیختـه
عـنـصـری کـو یـا مـعـزی یـا سـنـائی کـایـن سـخــنمعجـز است از هر سه گرد امتـحـان انگیختـه
تـا جـهـان پـیـر جـوان سـیمـاسـت، بـاد انـدر جـهـانرای پـیـرش را مـدد بــخـت جـوان انـگـیـخـتـه
تــا طــراز مـلــک را نـام اســت نـامـش بــاد و بــسبــر طـراز مـلـک، نـقـش جــاودان انـگـیـخـتــه
فـــر او بـــر هـــفـــت بـــام و چـــار دیــوار جـــهـــانکـارنـامـه هـشـت بــنـیـان جـنـان انـگـیـخـتـهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.