ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت عید و مدح جلال الدین شروان شاه اخستان بن منوچهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
عـیـد اسـت و پـیش از صـبـح دم مـژده بـه خـمـار آمـدهبـر چـرخ دوش از جـام جـم یـک نـیمـه دیـدار آمـده
عـیـد آمـد از خــلـد بــریـن، شــد شــحــنـه روی زمـیـنهـان مـاه نـو طــغــراش بــیـن امـروز در کــار آمـده
کــرده در آن خــرم فــضــا صــیــد گــوزنــان چــنــد جـــاشــاخ گــوزن انـدر هـوا ایـنـک نـگــون ســار آمــده
پــرچـم ز شـب پــرداخـتـه، مـه طـاس پـرچـم سـاخـتـهبــیـرق ز صـبــح افـراخـتــه روزش سـپــهـدار آمـده
بــر چـرخ بـگـشـاده کـمـیـن، داغـش نـهـاده بـر سـریـنهـان عـیـن عـیـد ایـنـک بـبـیـن بـر چـرخ دوار آمـده
عــیـد هـمــایـون فــر نــگــر، ســیـمــرغ زریـن پــر نـگــرابـــروی زال زر نــگــر، بـــر فــرق کــهــســار آمــده
از گـرد راهـش آســمـان، تــرمـغــز گـشــتــه آن چــنـانکـز عـطـسـه مغـزش جـهان پـر مشـک تـاتـار آمده
گـیـتــی ز گــرد لـشــکــرش طــاوس بــســتــه زیـورشدر شـرق رنگـین شـهپـرش، در غـرب مـنقـار آمـده
پـی گم کنان سـی شـب دوان، از چـشـم قـرایان نهاندزدیــده در کــوی مــغــان نــزدیــک خـــمــار آمــده
ســاقـی صـنـم پــیـکـر شــده، بــاده صـلـیـب آور شـدهقـنـدیـل ازو ســاغـر شــده، تــســبــیـح زنـار آمـده
هـر نـی ز کـویش شـکـری، هـر مـی ز جـویش کـوثـریهـر خـو ز رویـش عـبــهـری بــر بــرگ گـلـنـار آمـده
ریــحــان روح از بـــوی وی، جــان را فــتـــوح از روی ویبــزم صــبــوح از جــوی مـی، فـردوس کـردار آمـده
مــی عــاشــق آســا زرد بــه، هـم رنــگ اهـل درد بــهدرد صــفــا پـــرورد بـــه تـــلــخ شـــکــربـــار آمــده
خورشید رخشان است می، زان زرد و لرزان است میجـوجو همه جـان است می فعلش بـه خروار آمده
آن خـــام خـــم پـــرورد کـــو؟ آن شـــاهــد رخ زرد کــو؟آن عــیـســی هـر درد کــو تــریـاق بــیـمــار آمــده
مــی آفــتـــاب زرفــشــان، جـــان بـــلــورش آســـمــانمـشـرق کـف سـاقـیش دان مـغـرب لـب یـار آمـده
در ســاغــر صــهـبــا نـگــر، در کــشــتــی آن دریـا نـگـربـر خـشـک تـر صـحـرا نگر کشـتـی بـه رفـتـار آمده
مطرب چو طوطی بـوالهوس انگشت و لب در کارو بـساز ســیـنـه بــربــط نـفـس، در حــلـق مـزمـار آمـده
آن آبــنـوسـیـن شـاخ بــیـن، مـار شـکـم ســوراخ بــیـنافـسـونـگـر گـسـتـاخ بــیـن لـب بــر لـب مـار آمـده
بــربــط چــو عـذرا مـریـمـی کـابــســتــنـی دارد هـمـیوز درد زادن هــــر دمــــی در نــــالـــــه زار آمـــــده
نالان ربـاب از عشق می، دسـتـینه بـسـتـه دسـت ویبر ساعدش چون خشک نی رگ های بسیار آمده
آن چـنـگ ازرق سـار بــیـن، زر رشـتــه در مـنـقـار بــیـندر قــیـد گـیـســووار بــیـن پــایـش گـرفــتــار آمـده
آن لـعـب دف گـردان نـگـر، بــر دف شـکـارســتــان نـگـروان چـنـد صـف حـیوان نـگـر بـاهم بـه پـیکـار آمـده
کـبـکـان بـه بـانـگ زیـر و بـم چـنـدان سـمـاع آورده هـمتــا حـلـق نـازکـشـان ز دم تـا سـیـنـه افـگـار آمـده
راز ســلــیـمــانــی شــنــو زان مــرغ روحــانــی شــنــواشــعـار خــاقـانـی شــنـو چــون در شــهـوار آمـده
صـف هـای مـرغـان کـن نـگـه، در صـفـه های بـزم شـهچــون عـنـدلـیـبــان صـبــحـگـه فـصـال گـلـزار آمـده
و آن کـوس عـیـدی بــیـن نـوان، بــر درگـه شـاه جـهـانمـانـنـد طــفـل لـوح خــوان در درس و تــکـرار آمـده
جـام و مـی رنـگـین بـهـم، صـبـح وشـفـق را بـین بـهـمتـخـت و جـلـال الـدیـن بـهـم کـیـخـسـرو آثـار آمـده
شـروان شـه سـلطـان نشـان، افـسـرده گـردن کـشـاندسـتـش سـحـاب درفـشـان چـون لعـل دلدار آمدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.