ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صفوة الدین بانو و بیان توفیق ادای حج او

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای در عــجــم ســلـالـه اصــل کـیـان شــدهوی در عــرب زبـــیــده اهــل زمــان شـــده
نـی نی تـو را زبـیده نـخـوانـم کـز این قـیاسروی سـخـات در خـوی خـجـلت نهان شده
ای صــد زبــیـده پــیـش صــف خــادمـان تــودسـتـار دار خـوان و پــرسـتـار خـوان شـده
جــان زبــیــده مــوکــب تــو دیـده در حــجــازبـسته میان به خدمت و هارون زبـان شده
نعمانت در عرب چو نجاشی است در حبشمـولـی صـفـت نـمـوده و لـالـا زبــان شــده
هـرگـز کـس از کـیـان ره کـعـبـه نـرفـتـه بـودتــو رفـتــه راه کـعـبــه و فـخـر کـیـان شـده
آن آرزو کـــه جـــان مــنــوچـــهــر داشـــتـــهتـو یافتـه بـه صـدق دل و شـاد جـان شـده
ز آن رای کــان بــرادر عــیـســی نـفــس زدهدولـت نـصـیب خـواهـر مـریم مـکـان شـده
این طرفه بـین که دست بـرادر فشانده تخمهم شـیره بـرگـرفـتـه، بـرو شـادمان شـده
تــو کـعــبــه عـجــم شــده، او کـعـبــه عـرباو و تـو هر دو قـبـلـه انسـی و جـان شـده
قـبــلـه بـه قـبــلـه رفـتـه و کـوس سـخـا زدهکـعـبــه بــه کـعـبــه آمـده وکـامـران شــده
تـو مـیهـمـان کـعـبـه شـده هـفـتـه ای و بـازهم شـهریان کـعـبـه تـو را مـیهمـان شـده
خـوان سـاخـتـه بـه رسـم کیان اهل مکـه رارســم کــیــان ربــیـع دل مــکــیــان شــده
تـو هـفـت طـوف کـرده و کـعـبــه عـروس وارهر هفت کرده پـیش تو و عشق دان شده
نظـاره در تـو چـشـم مـلـایک کـه چـشـم تـودیده جـمـال کـعـبـه و زمـزم فـشـان شـده
تــو بــوســه داده چــهـره ســنـگ ســیـاه رارضوان ز خاک پـای تـو بـوسه ستـان شده
ســنـگ ســیـاه بــهـر نــثــارت ز ســیـم و زرابــر ســیـه نــمــوده و بــرف خــزان شــده
آری ســپــاه صــبــح دریــده لــبـــاس شــبلـیـک آفـتــاب سـلـطـنـه دار جــهـان شـده
پـــرواز کــرده جــان مــنــوچــهــر ســوی تــودیـده تـو را بــه کـعـبــه و خـرم روان شـده
پــیـش آمــده روان فــریـدون گــهـر فــشــانتــا ز آن گـهـر زمـیـن عــلـم کـاویـان شــده
کـردنـد خـانـدان تـو غـربــت، نـه زیـن صـفـتای کـرده غـربــت و شـرف خــانـدان شـده
رفـــتـــه ایـــاز بــــر در مـــحـــمـــود زاولـــیطالب معاش غزنی و شرف خـاندان شـده
تـو دیده حـضـرتـی که چـو محـمود صـد هزارآنــجــا ایــاز نــام کــمــر بــر مــیــان شــده
ســالـار پــیـر کـرده بــه مـافــارقـیـن ســفــرســالـار شــام، رزق ورا در ضــمـان شــده
تـو کرده آن سـفر که ضمان دار جـنت اسـتسـالار شـام، پـیش تـو سـالار خـوان شده
جــد تــو نــیــز شــاه فــریــبــرز رفــتــه هــمدیـده در مـلـک شـه و در اصـفـهـان شــده
تـو ملک و شاهی از حرمی یافته که هستصد چـون ملک شـهش گرو آسـتـان شـده
یـک چــنـد اگــر بــرادر و مـادرت رفــتــه هـمبـغداد و بـصـره دیده و مطـلق عـنان شـده
تـو بـخـشـشی نموده بـه بـغداد کز سـخـاتبـر دجـلـه هـفـت دجـلـه دیـگـر روان شـده
بـا بـانگ نام تـوسـت که دجـله ز شـرم و لرزشنگرف رنگ گشتـه و سیماب سان شده
حــجـــاب آســتـــان خــلــیــفــه ز جــاه تـــوبرده نشان که جاه تو سلطان نشان شده
گــر زخـــم یــافـــتـــه دلــت از رنــج بـــادیــهدیـدار کـعـبــه مـرهـم راحـت رسـان شـده
چـون ناخنی ز کعبـه نه ای دور و زین حـسددر چـشم دیو ناخنه است استـخوان شده
کـوثــر بــه نـاودان شــده آنـدم کـه پــای تــوکـرده طــواف کـعــبــه و زی نـاودان شــده
هـر خـون کـه رانـده از تـن قـربـان خـواص تـوگــلــگــونــه عــذار خــواص جــنــان شــده
خـون بـهـیمـه ریخـتـه هـر مـیزبـان بـه شـرطتـو خـون نـفـس ریـخـتـه و مـیـزبــان شـده
چــون زی مــدیـنــه آمــده مــهــد رفــیـع تــوز ابـر عطات شوره سـتـان بـوسـتـان شده
تـو عـنـبــریـن نـفـس بــه سـر روضـه رسـولوز یـاد تـو مـلـائکـه مـشـکـین دهـان شـده
وقـــت قــدوم روضـــه تـــو را مــرحـــبـــا زدهصـدق دلـت بـه حـضـرت او نـورهـان شـده
آن شـاخ سـیـم بـر سـر بــالـیـن مـصـطـفـیاز بـس نـثـار لـعـل و زرت گـلـسـتـان شـده
تــو شــب بــه روضـه نـبــوی زنـده داشــتــهعین اللهت بـه لطـف نظـر پـاسـبـان شـده
اشـک نـیـاز ریـخـتــه چــشـم تــو شـمـع واروز نـور روضــه نــبــوی شــمــعــدان شــده
هـنـگــام بــازگــشــت هـمـه ره ز بــرکــتــتشـــب بــــدروار بـــدرقـــه کـــاروان شـــده
در مـوکــبــت بــرای خــبــر چــون کـبــوتــرانشـام و سـحـر دو نـامـه بــر رایـگـان شـده
وز بـهر محـملت که فـلک بـوده غـاشـیه اشخـورشید ناقه گشتـه و مه سـاربـان شده
تــاریـخ گـشــتــه رفـتــن مـهـد تــو در عــربچـون در عـجـم کـرامت تـو داسـتـان شـده
ای آســیـه کــرامـت و ای ســاره مـعــرفــتحــوای وقــت و مــریـم آخــر زمــان شــده
ایـن هـر چــهـار طـاهـره را خـامـسـه تــوئیهـر نـاخــن از تــو رابــعــه دودمــان شــده
ای اعــتــقــاد نـه زن و ده یـار مـصــطــفــاتاز نـــوزده زبـــانـــیـــه حـــرز امـــان شـــده
هـســتــنـد ده سـتــاره و نـه حــور بــا دلـتهمراه هشت جـنت و هفت آسـمان شده
گــر شــاه بــانـوان ز خــلــاط آمـده بــه حــجنامش بـه جـود در همه عـلام عـیان شـده
تـو قحـط مکه بـرده و نامت بـه شرق و غربتــا حــد قــنــدهـار و خــط قــیـروان شــده
صـد مـاه بـانـوان بـه بـرت پـیشـکـار هـسـتصـد شــاه ارمـنـت رهـی قـهـرمـان شــده
خــاقــانـی ار ز خــدمـت مـهـد تــو دور مـانـدعـمرش بـخـورده در سـر تـشـویر آن شـده
اکـنون ز روی بـی طـمـعـی خـوانده مـدح تـوبـر مدح خـوان تـو ملکـان مدح خـوان شـده
زین شـعـر کرده بـر قد و صـفـت قبـای فـخـروز بـهر فـتـنه نیز فـلـک چـون کـمـان شـده
بــادت بــقـای خـضـر و هـم از بــرکـت دعـاتاسکندر جـهان، شه شرق اخستـان شده
بـــادت ســعــادت ابــد وهــم بــه هــمــتــتقــیــدافــه زمــیـن و ســر قــیــروان شــدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.