ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ســر تــابــوت مــرا بـــاز گــشــائیــد هــمــهخـود بـبـینید و بـه دشـمـن بـنـمـائید همـه
بــر سـر ســبــزه بــاغ رخ مـن کـبــک مـثــالزار نـالــیـد کــه کــبــکــان ســرائیـد هـمــه
پــس بــگــوئیـد ز مــن بــا پــدر و مــادر مــنکـه چـه دل سـوخـتـه و رنـج هـبـائید همـه
بــــدرود ای پـــدر و مـــادرم، از مـــن بـــدرودکـه شــدم فــانـی و در دام فـنـائیـد هـمـه
خـط سـیـه کـرده تـظـلـم بــه در چـرخ بــریـدکـه شـمـا در خـط این سـبـزه وطـائید همه
بـس کـز آتـش سـری و بــاد کـلـاهـی فـلـکبـر سـر خـاک ز خـون لـعـل قـبــائیـد هـمـه
خـاک من غـرقـه خـون گـشـت مـگـریید دگـربـس کـنـیـد از جـزع ار اهـل جـزائیـد هـمـه
چـون درخـت رز اگـرتـان رگ جـان بــبــریـدنـدآب چـنـدان ز رگ چــشـم چـه زائیـد هـمـه
گر من از خـرمن عمرم شـده بـر بـاد چـو کاهجای شکر است که چون دانه بجائید همه
مـن عـطـای مـلـک الـعـرش بــدم نـزد شـمـاصـبـر کم گشـت که گم کرده عطائید همه
ای طـبـیبـان غـلط گـوی چـه گویم کـه شـمانــامــبـــارک دم و نــاســاز دوائیــد هــمــه
اثــر عـود صـلـیـب و خــط تــرسـاسـت خـطـاور مـسـیـحـید کـه در عـین خـطـائید هـمـه
ای حـکـیـمـان رصـد بـین خـط احـکـام شـمـاهمـه یاوه اسـت و شـمـا یاوه درائید همـه
خـانه طـالـع عـمـرم شـشـم و هشـتـم کـیدچـون نـدیدید کـه جـامـاسـب دهائید همـه
ای کـرامـات فــروشــان دم افـســون شــمـاعــلــت افــزود کــه مـعــلـول ریـائیـد هـمـه
رشــتـــه تـــب ز گــرهــتـــان رشــتــه جــانبــاز نـگــشــاد کــه در بــنـد هـوائیـد هـمـه
ای کـســانـی کـه ز ایـام وفـا مـی طـلـبــیـدنـوش دارو طــلــب از زهـر گــیـائیـد هـمــه
چــه شــنـیـدیـد اجــل را، اجــل آمـد گــوئیکـز فـنـا فـارغ و مـشــغــول بــقـائیـد هـمـه
یا شما را خط امن است و نه زین آب و گلیدکـه چـنـیـن سـنـگـدل و بـار خـدائیـد هـمـه
هـم اســیـر اجــلــیـد ارچــه امــیـر اجــلــیـدمـرگ را زان چــه کــامـیـر الـامـرائیـد هـمـه
خشت گل زیر سر و پـی سپـر آئید بـه مرگگر بـه خـشـت و بـه سـپـرمیر کـیائید همه
هم ز بـالا بـه چه افتید چو خورشید بـه شامگـر سـتــاره سـپــه و صـبــح لـوائیـد هـمـه
آبــتــان زیـر پــل مـرگ گـذر خــواهـد داشـتگرچـه جـیحون صفت و دجـله صفائید همه
مـرگ اگـر پـشـه و مـور اسـت ازو در فـزعـیدگـرچــه پــیـل دژم و شــیـر وغــائیـد هـمـه
بــنـگــریـد از ســر عــبــرت دم خــاقــانـی راکـه بـدیـن مـایه نـظـر دسـت روائیـد هـمـهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.