ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در موعظه و حکمت و مرثیه امام ناصر الدین ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
نــثــار اشــک مــن هـر شــب شــکــر ریـزی اســت پــنــهـانــیکــه هـمــت را زنــاشــوئی اســت از زانـو و پــیـشــانـی
چـــو هــم زانــو شـــوم بـــا غـــم، گـــریــبـــان را کـــنــم دامـــنســـر مـــن از ســـر زانـــو کـــنـــد دامـــن گـــریــبـــانــی
ســرم زان جـــفــت زانــو شــد کــه از تـــن حــلــقــه ای ســازمدر آن حــــلـــقــــه تــــرازو دار بــــیـــاعــــان روحــــانـــی
دلـم کـعــبــه اســت و تــن حــلـقـه چــگـونـه حــلـقـه ای کـانـراز بــس دنــدانــه گــر بــیـنــی دهـان زمــزمــش خــوانـی
ســــر احــــرامـــیـــان عـــشـــق بــــر زانـــو بــــه اســــت ایـــراصـــفـــا و مـــروه مـــردان ســـر زانــوســـت، گـــر دانــی
تــو زیـن احــرام و زیـن کـعـبــه چــه دانـی کـز بــرون چــشـمـتز کـعـبــه پــوشـشـی دیـده اســت و از احــرام عـریـانـی
شـــده اســـت آیــیــنــه زانــو بـــنــفـــش از شـــانــه دســـتـــمکـه دارم چــون بــنـفـشـه سـر بــه زانـوی پــشـیـمـانـی
مـــــلـــــخ کــــــردار خــــــون آلـــــودم از بــــــاران اشــــــک آریمــلــخ ســر بــر ســر زانــوســت خــون آلــوده بـــارانــی
هــوا را دســت بـــربـــســتـــم، خــرد را پـــای بـــشــکــســتــمنـه صـرافـم، چــه خــواهـم کـرد نـقـد انـســی و جــانـی
هـوا خــفــتــه اســت و بــســتــر کــرده از پــهـلــوی نــومــیـدیخــردمــســت اســت و بــالــیـن دارد از زانــوی نــادانــی
از آن شـــد پــــرده چــــشـــمـــم بــــه خـــون بــــکـــری آلـــودهکـه غــم بــا لـعــبــتــان دیـده جــفــتــی کــرد پــنـهـانـی
بـــــبــــیــــن بــــر روزن چــــشــــمــــم عــــروس روز نــــظــــارهکــه بــیــنــد بـــچــگــان دیــده را در رقــص مــهــمــانــی
بـــپـــیــچـــد آه مــن در بـــر چـــو ز آتـــش چـــنــبـــری و آنــگــهرســن وار آتــشــیـن چــنــبــر گــره گــیـرد ز پــیـچــانــی
بــــه خــــون ســـاده مـــانـــد اشـــک و خــــاک ســـوده دارد رخمـگـر رخ نـعـل پــیـکـان اسـت و اشـکـم لـعـل پــیـکـانـی
شـب غـم هـای مـن چــون شـد بــه صـبــح شــادی آبــســتــنرود ســامــان نـقــب مــن هـمــه بــر گــنــج ســامــانـی
دل از تـــعـــلــیــم غــم پـــیــچـــد مــعـــاذ الــلــه کــه بـــگــذارمکـه غـم پـیر دبـسـتـان اسـت و دل طـفـل شـبـسـتـانـی
از آن چــون لــوح طــفــلــانــم بـــه ســرخــی اشــک و زردی رخکـه دل را نـشــره عــیـد اســت ز آن پــیـر دبــســتــانـی
رقــوم اشــک اگــر بـــیــنــی بـــه عــجــم و نــقــطــه بـــر رویــمرمـوز غــم ز هـر حــرفــی بــه مــد و هـمـزه بــرخــوانـی
بـــبـــســتـــم حـــرص را چـــشــم و شــکــســتـــم آز را دنــدانچـو مـیـم انـدر خـط کـاتــب چـو سـیـن در حـرف دیـوانـی
مــشـــاع آمــد مــیــان عـــیــســـی و مــن گــلــشـــن وحـــدتبـه جـان آن نـیمـه بـخـریـدم هـم از عـیـسـی بـه ارزانـی
فــلــک چــون آتــش دهــقــان، ســنــان کــیـن کــشــد بــر مــنکـه بـر مـلـک مـسـیحـم هـسـت مـسـاحـی و دهقـانـی
مــرا شــد گــلــشــن عــیــســی و زیـن رشــک افــتــاب آنــگــهســپـــر فــرمــود دیــلــم وار و زوبـــیــن کــرد مــاکــانــی
مــــرا آیــــیــــنــــه وحــــدت نــــمــــایــــد صــــورت عــــنــــقــــامــرا پـــروانــه عـــزلـــت دهــد مــلـــک ســـلــیــمــانــی
چـه جـای عـزلـت و مـلـک اسـت کـانـجـا سـاخـت هـمـت خـوانکـه عـنقـا مورخـوان گـشـت و سـلـیمان مرد هم خـوانی
وگــر چــون عــیــســی از خــورشــیــد ســازم خــوانــچــه زریـنپــر طــاووس فــردوســی کــنـد بــرخــوان مـگــس رانـی
بــه دســت هــمــت از خــاطــر بــرانــم غــم کــه ســلــطــانــانمــگــس ران هـا کــنـنـد از پــر طــاووســان بــســتــانـی
نـــکـــوئی بــــر دل اســـت از دهـــر و بــــد بـــر طـــبـــع آلـــودهطــرب بــر مـردم اســت از عــیـدو غـم بــر گـاو قـربــانـی
دلــم را مــنــزلــی پــیــش اســت و واپــس مــانــدگــان از پــسکه راهش سنگ لاخ اسـت و سـم افکنده اسـت پـالانی
بـــه هــفــتـــاد آب و خــاک از دل بـــشــویــم گــرد ظــلــمــت راکه هفـتـادش حـجـت بـیش اسـت و هر هفتـاد ظـلمانی
دل ایــنــجــا عــلــتــی دارد کــه نــضــجــی نــیــســت دردش راهـنـوز آن روزنـش بــسـتــه اسـت و او بــیـمـار بــحـرانـی
هــنــوز اســفــنــدیــار مــن نــرفــت از هــفــت خـــوان بـــیــرونهـــنـــوزش در دژ روئیـــن عــــروســــانـــنـــد زنـــدانـــی
دلـم چــون بــر نـشـســتــن خــواســت ســلـطـان خــرد گـفـتــاکـه بـر بـاد هـوس مـنـشـیـن کـه شـمـع روح بـنـشـانـی
نـــدیـــدی آفــــتــــاب جــــان در اســــطــــرلــــاب انـــدیـــشــــهنـخــوانـدی احــســن الـتــقـویـم در تــحــویـل انـســانـی
نه هرزه است آنچه دیدستی، نه عشوه است آنچه خواندستینـه مـهـمـل عــالـم خــلـقـی، نـه قــاصــر عــلـم یـزدانـی
بـــه دســـت شــرع لــبـــس طــبـــع مــیــدر گــر خـــردمــنــدیبـه آب عـقـل حـیـض نـفـس مـی شـوی ار مـسـلـمـانـی
چـــو طـــاووســـت چـــه بـــایــد لــبـــس اگــر بـــاز هــواگــیــریچـو خـرگـوشـت چـه بـایـد حـیض اگـر شـیـر نـیـسـتـانـی
تـــو را گـــفـــتـــنــد ازیــن بـــازار مـــگـــذر خـــاک بـــیــزی کـــنکـــه ایـــنـــجـــا ریـــزهـــا ریـــزنـــد صـــرافـــان ربـــانـــی
مــقــامــت خـــاک بـــیــزی راســـت تـــا زرهــا بـــه دســت آریتــو زر در خــاک مـی بــیـزی و آخــر دســت مـی مــانـی
چـــه ســـود از لــوح کــو مــانــد ز نــقـــطـــه اولــیــن حـــرفـــیکـــه از روی گـــران بـــاری ز ابـــجـــد حـــرف پـــایــانـــی
اگـــــر خـــــواهــــی گـــــرفـــــت از ریــــز روزی روزه عـــــزلــــتکــــلــــوخ انــــداز را از دیــــده راوق ریـــز ریــــحــــانــــی
وگـــر یــک ره نـــمـــاز مـــرده خـــواهـــی کـــرد بـــر گـــیـــتـــیوضــو از آب چــشــمــان کــن کــه بــس آلــوده دامــانـی
در ایــن عــلــت ســرای دهــر خــرســنــدی طــبــیــبـــت بـــسچــو تــسـکـیـن سـازت او بــاشـد کـنـد درد تــو درمـانـی
بــه خــوان دهــر چــون دولــاب یـابــی کــاســه هــا شــســتــهکـه بــر دولـاب گـردون هـســت کـارش کـاســه گـردانـی
عــــیــــار دهــــر کــــم ارز اســــت، دیـــدم ز آتــــش هــــمــــتزرش زیـف اسـت و چـون آتـش بـه ارزانـی اسـت ارزانـی
بـــه کــشــتـــی مــانــد ایــن ایــام و بـــادش چــرخ ســرگــردانبــه اعــمــی مــانـد ایـن کــشــتــی و قــائد بــاد آبــانـی
فـلـک هـم مـرکـبــی تـنـد اسـت کـژ جـولـان کـه چـون کـشـتـیعـــنـــان بــــر پــــاردم دارد ز روی تــــنـــگ مـــیـــدانـــی
هـــمـــه دور فــــلـــک جــــور اســــت و تــــو داغ فــــلـــک داریز پـــرگــار فــلــک بـــیــرون تـــوانــی رفـــت؟ نــتـــوانــی
فــلــک را شـــیــوه بـــدبـــخـــتـــی اســـت در کــار نــکــوکــارانچـو بـخـتـی بـار بـدبـخـتـی کـش از مـسـتـی و حـیرانـی
اگــــر بــــا بــــخــــت نـــر مـــاده قــــریـــنـــنـــد آن خــــدا دورانتــو چــون دوران بــه فـردی ســاز کـاخــر فــحــل دورانـی
بــهــر نــاســازیــی درســاز و دل بـــا نــاخــوشــی خــوش کــنکــه آبــت زیـر کــاه اســت و کــمــالــت زیـر نــقــصــانـی
بـــه مــعـــلـــولــی تـــن انــدر ده کـــه یــاقـــوت از فـــروع خـــورســفــر جــل رنــگ بــود اول کــه آخــر گــشــت رمــانـی
چــو خــورشـیـد و چــو ایـمـان شـو کـه ویـران هـا کـنـی روشــنبــرهـنـه جــامـهـا مـی بــخــش اگـر خـورشـیـد ایـمـانـی
چــو درویـشــی بــه درویـشــان نـظــر بــه کــن کــه جــرم خــوربــه عــوری کــرد عــوران را فــنــک پــوش زمــســتــانـی
اگـــر بـــر بـــوی یــک رنـــگـــی گـــریـــزت نـــیــســـت از یـــارانبـه یـار بـدقـنـاعـت کـن کـه بـی یاری اسـت بـی جـانـی
نــه عــیــســـی داشــت از یــاران کــمــیــنــه ســـوزنــی دربـــرنـه سـوزن شـبـه دجـالـی اسـت یک چـشـم سـپـاهانی
وگـــر عــــنـــقـــائی از مـــرغـــان ز کـــوه قـــاف دیـــن مـــگـــذرکـه چــون بــی قـاف شــد عــنـقـا عــنـا گـردد ز نـالـانـی
ســلــاحــت بــهــر دیــن بــهــتــر کــه زنــبــور از پــی شــهــدیچـو گـیلی گـور دین پـوش اسـت و زوبـین کـرده گـیلـانی
از آن در خــــرقـــه آدم خــــشــــن خــــویـــی کـــه در بــــاطـــنمــرقــع دار ابـــلــیــســـی، مــلــمــع دار شـــیــطـــانــی
تـــــــو را در رنــــــگ آزادان کــــــجـــــــا مــــــعــــــنــــــی آزادیکه ازرق پـوش چـون پـیکان خـشن سیرت چـو سـوهانی
از آن بـــر ســر زنــنــدت پـــتـــک هــمــچـــون پـــای پـــیــل ایــراکـه ســنـدانـی و در تــربــیـع شــکــل کــعــبــه را مـانـی
ز جـــیــب مــوســـوی لــافـــی و پـــس چـــون امــت مــوســـینــه اهــل تـــســع آیــاتـــی کــه مــرد ســبـــع الــوانــی
فــــروکــــن نــــطــــع آزادی، بــــرافــــکــــن لــــام درویـــشــــیکــه بــا لــام ســیـه پــوشــان نــمــانــد لــاف لــامــانــی
یـــهـــود آســـا غـــیـــاری دوز بــــر کـــتـــف مـــســـلـــمـــانـــاناگــرشــان بـــر در اغــیــار دیــن بــیــنــی بـــه دربـــانــی
بـه سـخـتـی جـان سـگ مـی دار هـان تـا چـون سـبــک سـارانچـو سـگ در پـیش سـگ سـاران بـه لـابـه دم نجـنـبـانی
بـــه لـــمـــس پـــیــرزن مـــانـــد حـــضـــور نـــاکـــســـان کـــاولوضــو بـــاطــل کــنــد و آخـــر نــدارد نــار پـــســـتـــانــی
چــه بــاشـی مـشـک ســقـایـان گـهـت دق و گـه اســتــســقـانـثــار افــشــان هـر خــوان و زکـوة اســتــان هـر خــانـی
عـــمـــارت دوســـت شـــد طـــاووس از آن پـــای گـــلـــیــن داردولــیــکــن ســر بــزرگــی یــافــت بــوم از بــوم ویــرانــی
شــــبــــه را کــــز ســــیـــه پــــوشــــی بــــرآمــــد نــــام آزادیبـــه از یــاقــوت اطــلــس پــوش داغ بـــنــده فــرمــانــی
نـــمـــانـــد آب وفــــا جــــائی مـــگــــر در جــــوی درویـــشــــانبـــه آب و دانــه ایــشـــان بـــســـاز ار مــرغ ایــشـــانــی
چـــــه آزادنـــــد درویـــــشـــــان ز آســـــیـــــب گـــــران بـــــاریچـه مـحـتـاجـنـد سـلـطـانـان بـه اسـبــاب جـهـان بــانـی
بــــدا ســــلــــطــــانــــیــــا کــــورا بــــود رنــــج دل آشــــوبــــیخـــوشــا درویــشــیــا کــورا بـــود گــنــج تـــن آســانــی
پــس از سـی سـال روشـن گـشـت بــر خــاقـانـی ایـن مـعـنـیکه سلطانی است درویشی و درویشی است سلطانی
ز دیـــــوان ازل مـــــنـــــشــــــور کــــــاول در مـــــیـــــان آمــــــدامـیـری جــمـلــه را دادنـد وســلــطــانـی بــه خــاقــانـی
بــــه خـــوان مـــعـــنـــی آرائی بــــراهـــیـــمـــی پـــدیـــد آمـــدز پـــشـــت آزر صـــنــعـــت عـــلـــی نــجـــار شـــروانــی
سـخـن گـفـتـن بـه کـه خـتـم اسـت مـی دانی و مـی پـرسـی؟فـلـک را بـیـن کـه مـی گـویـد بـه خـاقـانـی بـه خـاقـانـی
اگــر بـــر احــمــد مــخــتـــار کــس خــوانــد چـــنــیــن شــعــریز صــدر او نــدا آیــد کــه قــد احـــســـنــت حـــســـانــی
عــراقــم جـــلــوه کــرد امــســال بـــر لــشــکــرگــه ســلــطــانکــه بـــودش ز آفــتـــاب خـــاطـــرم لــاف خـــراســـانــی
چــــــو آواز وفـــــات نـــــاصــــــر الـــــدیـــــن در عــــــراق آمـــــدمـن و خــاک عـراق آشـفـتــه گـشـتــیـم از پــریـشــانـی
بــــنـــالـــد جــــان ابــــراهـــیـــم و گـــریـــد دیـــده کــــعــــبــــهبـــر ابـــراهــیــم ربـــانــی و کــعــبـــه صـــدق را بـــانــی
مـــر او بـــود هـــم نـــوح و هـــم ابـــراهـــیـــم و دیـــگـــر کـــسهــمــه کــنــعــان نــا اهــلــنــد یــا نــمــرود کــنــعــانــی
خـــلـــافـــت دار احــــمـــد بــــودو هـــم احـــمـــد نـــدا کـــردشکــه فـــاروق فـــریــقــیــنــی و ذو الــنــوریــن فــرقــانــی
هـــوا چــــون خــــاک پــــای و آز خـــوک پــــایـــگـــاهـــت شـــدخــراج از دهــر ذمــی روی رومــی خــوی بـــســتـــانــی
دل از هـش رفـت چــون مـوسـی و تــن پــیـچـیـد چـون ثــعـبــانکـه مرد آن موسـوی دسـتـی کـه کـلکـش کـرد ثـعـبـانی
ز قــــطــــران شــــب و کــــافــــور روزم حــــاصــــل ایــــن آمــــدکـه از نـم دیـده کـافـوری اسـت وز غـم جـامـه قـطـرانـی
اگـــــر کـــــافـــــور بــــــا قـــــطـــــران ره زادن فـــــرو بـــــنـــــددمـــرا کـــافـــور و قـــطـــران زاد درد و داغ پــــنـــهـــانـــی
دلــم مــرگ پـــســـر عــم ســوخـــت و در جـــانــم زد آن آتـــشکه هیمه ش عرق شـریان گشـت و دودش روح حـیوانی
ســخــن در مــاتــم اســت اکــنـون کــه مـن چــون مـریـم از اولدر گـفــتــن فــرو بــســتــم بــه مـرگ عــیـســی ثــانـی
عـــلــی را گــو کــه غــوغــای حـــوادث کــشـــت عـــثـــمــان راعـلـی وار از جــهـان بــگـسـل کـه مـاتــم دار عـثــمـانـی
وحـــیـــد ادریـــس عـــالـــم بــــود و لـــقـــمـــان جــــهـــان امـــاچـو مرگ آمد چـه سـودش داشـت ادریسـی و لـقـمـانی
بـــه یــک دم بـــازرســت از چــرخ و نــنــگ ســعــد و نــحــس اوکـه ایـن تـثـلـیـث بـرجـیـس اسـت و آن تـربـیـع کـیـوانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.