ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح فخر الدین ابوالفتح منوچهر شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صـبـح دم آب خـضـر نوش از لـب جـام گـوهریکـز ظــلـمـات بــحــر جــســت آیـنـه ســکـنـدری
شـاهـد طـارم فـلـک رسـت ز دیـو هـفـت سـرریخـت بـه هر دریچـه ای آقـچـه زر شـش سـری
غالیه سـای آسـمان سـود بـر آتـشـین صـدفاز پــی مـغـز خـاکـیـان لـخـلـخـه هـای عـنـبــری
یوسـف روز جـلـوه کـرد از دم گـرگ و می کـندیـوســف گـرگ مـســت مـا دعــوی روز پــیـکـری
گرچه صبـوح فوت شد کوش که پیش از آفتابزان مـی آفــتــاب وش یـاد صــبــوحــیـان خــوری
درده کـیـمـیـای جــان، ز آتــش جـام زیـبــقـیطــلــق حــلــال پــروران، طــلــق روان گــوهـری
طـفـل مـشـیـمـه رزان، بــکـر مـشـاطـه خـزانحـــامـــلـــه بـــهـــار از آن بـــاد عـــقـــیــم آذری
چـون ز دهـان بــلـبــلـه در گـلـوی قـدح چــکـدعـطـسـه عـنـبــریـن دهـد مـغـز چـمـانـه از تـری
رفـت قـنینه در فـواق، از چـه ز امـتـلـای خـونراست چو پـشت نیشتـر خون چکدش معصفری
چــنـگــی آفــتــاب روی از پــی ارتــفــاع مــیچـنـگ نـهـاده ربـع وش بــر بــر و چـهـره بــرتـری
چـون نگهش کنی کند در پـس چـنگ رخ نهانتــا شــوی از بـــلــای او شــیــفــتــه بـــلــا دری
کرتـه فـسـتـقی فـلک چـاک زند چـو فـندقـشهـر ســر ده قـواره را زهـره کـنـد بــه ســاحــری
زهـره ز رشــک خــون دل در بــن نــاخــن آوردچـون سـر نـاخـنش کـنـد بـا رگ چـنگ نشـتـری
چـشـم سـهیل و نـاخـنه، نـاخـن آفـتـاب و نیکــاتــش و قــنــد او دهــد بــا نــی و بــاد یـاوری
چرخ سدابی از لبش دوش فقع گشاد و گفتاینت نسـیم مشـک پـاش، اینت فـقـاع شـکـری
سـال نـوسـت سـاقـیـا، نـوبــر سـال مـاتـوئیمی که دهی سه ساله ده، کو کهن و تو نوبری
گـاو ســفـالـی انـدر آر آتــش مـوسـی انـدر اوتــا چــه کــنـنـد خــاکــیـان گــاو زریـن ســامـری
می بـه سـفال خـام نوش، اینت چـمانه طـربلـب بـه کـلوخ خـشـک مال، اینت شـمامه طـری
تـیغ فـراسـیاب چـه؟ خـون سـیاوشـان کـدام؟در قـدح گـلـیـن نـگـر، عــکـس گـلـاب عــبــهـری
گنبـد آبـگینه گون نیسـت فـرشـتـه خـوی و روسـنـگ بــر آبـگـیـنـه زن، دیـو دلـی کـن ای پـری
در قـصـب سـه دامـنـی آسـتئی دو بـرفـشـانپـای طرب سـبـک بـر آر ارچـه ز می گران سـری
هفت طـواف کعـبـه را هفت تـنان بـسـنده اندمـا و سـه پـنـج کـعـبــتـیـن، داو بـه هـفـده آوری
ما که و اخـتـیار چـه، کاین شجـره است آن مابــد پــسـران خـانـه کـن، بــاد سـران سـرسـری
از پـس کنیت سگی چـیسـت بـه شهر نام مادرد کــش مـلــامـتــی، ســیـم کــش قــلـنـدری
لـیـک بــه دولـت مـلـک بــر مـلـکــوت مـی رودبــهــر عــروس طــبــع مــا نــامــزد ســخــنــوری
خـسـرو کـعـبـه آسـتـان، ملک طـراز راسـتـینکـــرده طـــراز آســـتـــیــن از ردی پـــیــمــبـــری
حـیدر آسـمان حـسـام، احـمد مشـتـری نگینرایـض رای اســمـان، صــیـقـل جــاه مـشــتــری
در نـفــس مـبــارکـش ســفــتــه راز احــمـدیدر ســفــن بــلــارکــش مـعــجــز تــیـغ حــیـدریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.