ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
موکـب شـاه اخـتـران، رفـت بـه کـاخ مـشـتـریشــش مــهـه داده ده نــهــش، قــصــر دوازده دری
قـعـده نـقـره خــنـگ روز آمـده در جــنـیـبــتــشادهـم شــب فــکـنـده ســم، کـنـدرو از مـشــمـری
یافـت نـگـین گـم شـده در بـر مـاهیی چـو جـمبــر ســر کـرســی شـرف، رفـت ز چــاه مـضـطـری
هـیـکـل خــاک را ز نـور حــرز نـویـسـد آسـمـاندر حــرکـات از آن کـنـد، جــدول جــوی مـســطــری
خــاک در خــدایــگــان گــر بــه کــف آوری در اوهشـت بـهشـت و چـار جـوی از بـر سـدره بـنگـری
غـازی مـصـطـفـی رکـاب آنـکـه عـنـان زنـان رودبـــا قــدم بـــراق او، فــرق ســـپـــهــر چـــنــبـــری
مـفــخــر اول الــبــشــر، مـهـدی آخــر الــزمـانوحــی بــه جــانـش آمـده، آیـت عــدل گــســتــری
خـسـرو صـاحـب القـران، تـاج فـروق خـسـروانجـعـفـر دین بـه صـادقـی، حـیدر کـین بـه صـفـدری
دست بـهشت صدر او، دست قدر بـه خدمتشگـنـبــد طــاقــدیـس را، بــســتــه نـطــاق چــاکـری
گـر عـظـمـت نـهد چـو جـم مـنـظـر نیم خـایه راخــانــه مــورچــه شــود، نــه فــلــک از مــحــقــری
گوهر ذوالفـقـار او گرنه عـلی اسـت، چـون کندبــیـشــه ســتــان رزم را آتــشــی و غــضــنــفــری
دلـدل مشـتـری پـیش، جـفـتـه زد اندر آسـمانآه ز دل کـشــان زحــل، گـفــت قــطــعــت ابــهـری
شـاه بــر اسـب پـیـل تـن رخ فـکـنـد پــلـنـگ راشـیر فـلـک چـو سـگ بـود، تـاش پـیـاده نـشـمـری
گـرنه سـگش بـود فـلک، چـون نمط پـلنگ و مهپـــر نــقــط بـــهــق شـــود، روی عـــروس خـــاوری
از رحــم عــروس بــخــت ایــن حــرم جــلــال رانــوخـــلــفــان فــتـــح بـــیــن وارث مــلــک پـــروری
در بـر تـیغ حـصـر مـی زاده جـنـابـه چـون عـنببــرده جــنـاب از آســمـان کـرده هـمـه دو پــیـکـری
کی به دو خیل نحس پی، بـر سپهش زند عدوکی به دو زرق بسته سر، هر سقطی شود سری
لـعـبـت مرده را کـه اصـل از گـچ زنده می کـننداز دل پــیـر عـاشـقـان، رخــصـت نـیـســت دلـبــری
سـخـت تــغـابــنـی بــود حـور حـریـر سـیـنـه رالــاف زنــی خــارپــشــت از صــفــت ســمــنــبــری
ای چـو هـیـولـی فـلـک، صـدر تـو از فـنـا تـهـیوی چــو طـبــیـعـت مـلـک، ذات تــو از خــطــا بــری
بــرده بــه رمـح مــاروش نـیـروی گــاو آســمـانچــون تــف گـرز گــاوســر شــوکــت مـار حــمـیـری
رمح تـو راسـت هژده گز پـرچـم و آفتـاب طـاساز بـــر مـــاه چـــارده ســـایــه کـــنــد صـــنــوبـــری
حــلـقـه ربــای مـاه نـو نـیـزه تــوســت لـاجــرمنـیـزه کـشـت فـلـک ســزد زآنـکـه سـمـاک ازهـری
سـر کمالت از بـر اسـت، از بـر عـرش بـرشـوینـیسـت جـهانـت سـدره ای از سـر سـدره بـگـذری
زبــده دور عـالـمـی زآن چـو نـبــی و مـرتــضـیبـــحـــر عـــقـــول را دری شـــهــر عـــلـــوم را دری
نـایـب تــنـگـری تـوئی کـرده بــه تـیـغ هـنـدویسـنـقـر کـفـر پــیـشـه را سـن سـن گـوی نـنـگـری
هم جـم و هم محـمدی، کرده بـه خـدمت درتروح و ســروش آســمــان هــدهــدی و کــبــوتــری
گـر بــر شــعـری یـمـن یـمـن مـثــال تــو رســدمـســخ شــود ســهـیـل وار ار نـکــنـد مـســخــری
از خــط کـاتــب قـدر بــر سـر حــرف حــکـم تــوچــرخ تــو جــزم نـحــویـان حــلـقـه شــد از مـدوری
وز ســر نـاوک اجــل صـورت بــخــت خــصــم رادیـده چــو مــیـم کــاتــبــان کــور شــد از مــکــدری
خــط دبــیـر تــر بــود، خــاک کـنـنـد بــر سـرشخـصـم تـو شـد چـو آب تــرخـاک بــه سـربــر ازتـری
نـیـک شـنـاســد آسـمـان آب تــو ز آتــش عـدوفــرق کــنــد مــحــک دیــن بـــولــهــبــی ز بــوذری
دمـنه اسـد کـجـا شـود، شـاخ درمـنه سـنبـلـهقــوت مــوم و آتـــشــی، فــعــل زقــوم و کــوثـــری
تـخـت تـو در مربـعی، عرشـی و کعـبـه ای کندشــاه مــثــلــثــی از آن کــاخــتــر چــرخ اخــضــری
کرده بـه صـدر کعـبـه در، بـهر مشـام عـرشـیانخــاک درت مــثـــلــثــی، دخــمــه چــرخ اخــضــری
یک تـنـه صـد هزار تـن مـی نـهمـت چـو آفـتـابارچــه بــه صــد هـزار یـل بــدر ســتــاره لـشــکـری
سـلطنت و خـلیفتـی چـون دو طـرف نهاد حـقپـــس تـــو مــیــان ایــن و آن واســطــه مــخــیــری
گر بـه قـبـول سـلطـنت قصـد کنی بـه دار ملکاز ســم کــوه پــیــکــران خــاک عــراق بــســپــری
ور بــه مــدیـنـت الــســلــام آوری از عــراق رخدجــلـه در آتــشـیـن عـرق خـون شـود از مـبــتــری
ور ز عـــراق وقــت را عــزم غــزای غــز کــنــیاز ســر چــار حــد دیـن شــحــنـه کــفــر بــر گــری
در عــقــبــات راه دیـن، بــهـر عــقـوبــت غــزانتـــیــغ تـــو دوزخـــی کـــنــد، آب ســـنــانــت آذری
بــر سـر دوزخـت کـنـد حـور بـهـشـت مـالـکـیدربــر آتــشــت کــنــد، حــوت فــلــک ســمــنــدری
چـون جـم از اهرمن نگین، بـاز ستـانی از غزانتــاج سـر مـلـک شـهـی، خـاتـم دسـت سـنـجـری
بــاد صــبــا بــر آب کـر، نـقــش قــد افــلـح آوردتــا تــو فـلـاح و فـتــح را بــر شـط مـفـلـحــان بــری
فـرضـه عـسـقـلان و نیل از شـط مفـلحـان دگـرهــســت خــراس پـــارگــیــن، از ســمــت مــزوری
گـرد معـسـکـرت فـلک سـاخـت حـنوط اخـتـرانزانـکـه نـجــوم مـلـک را شــاه فــلـک مـعــســکـری
گـرد معـسـکـرت فـلک رخـت فـکـند و خـیمه زدگـفـت بــه خــدمـت انـدرم تــا بــه سـعـادت انـدری
زیر طـناب خـیمه ات عرش خـمیده رفت و گفتای خــط جــدول هــدی، حــبــل مــتــیـن دیــگــری
پـور سـبـکـتـکـیـن تـویی، دولـت ایـاز خـدمـتـتبـــنــده بـــه دور دولــتــت رشــک روان عــنــصــری
گرچـه بـدست پـیش ازین در عرب و عجـم روانشـعـر شـهـیـد و رودکـی، نـظـم لـبــیـد و بــحـتـری
در صــفــت یـگــانــگــی آن صــف چــارگــانـه رابــنـده سـه ضـربـه مـی زنـد، در دو زبــان شـاعـری
بـاد چـو روز آن جـهان خـمـسـین الـف سـال تـوبــــیـــش ز مـــدت ابــــد ذات تــــو را مـــعــــمـــری
کــرده مـنـجــم قــدر حــکـم کــز اخــتــرت بــودفـســخ لـوای ظــالـمـی، خــســف بــنـای کـافــری
مالت و دست سائلان، دستت و جام خسرویبـنـدت و پـای سـرکـشـان، پـایـت و تـخـت سـروری
تــخــت تــو تــاج آســمـان، تــاج تــو فـر ایـزدیحـکـم تـو طـوق گـردنـان، طـوق تـوزلـف سـعـتــریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.