ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالمظفر جلال الدین شروان شاه اخستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
پــیـش کـه صـبــح بــر درد شـقـه چـتـر عـنـبــریخــیـز مـگـر بــه بــرق مـی بــرقـع صــبــح بــر دری
پـیش که غـمزه زن شـود چـشـم سـتـاره سـحـربــر صــدف فــلــک رســان خــنــده جــام گــوهـری
بـرکـش میخ غـم ز دل پـیش کـه صـبـح بـرکـشـدایـن خــشــن هـزار مــیـخ از ســر چــرخ چــنـبــری
سـاخـت فـرو کـنـد ز اسـب، آینـه بـنـدد آسـمـانصـــبـــح قـــبـــا زره زنـــد، ابـــر کـــنـــد زره گـــری
زآنـکـه بــرهـنـگـی بــود زیـور تــیـغ صــبــح فــشصــبــح بــرهـنـه مــی کــنـد بــر تــن چــرخ زیـوری
گـاه چــو حــال عـاشــقـان صـبــح کـنـد مـلـونـیگــه چــو حــلــی دلــبـــران مــرغ کــنــد نــواگــری
چـون بـه صـبـوح بـلبـله قـهقـهه کـرد و خـنده نیخـنـده کـنـد نـه قـهـقـهـه، صـبـح چـو نـوگـل طـری
روز بــه روزت از فـلـک نـزل دو صـبــح مـی رســدصـبــح سـه گـردد ار بـه کـف جـام صـبـوحـی آوری
نوبـر صبـح یک دم اسـت، اینت شگرف اگر دهیداد دمـی کـه مـی دهـد صـبــح دمـت بــه نـوبــری
فـرض صـبـوح عـید را کـز تـو بـه خـواب فـوت شـدصــدره اگـر قــضــا کـنـی تــا ز صــبــوح نـشــمـری
نـیـسـت ز نـامـده خــبــر وز دم رفـتــه حــاصـلـیحــاصــل وقــت را نــگــر تـــا دم رفــتـــه نــنــگــری
عمر پلی است رخنه سر، حادثه سیل پل شکنکـوش کـه نـارسـیـده سـیل، از پـل رخـنـه بـگـذری
آنـکـه غـم جـهـان خـورد، کـی ز حـیـات بــرخـوردپـس تـو غـم جـهـان مـخـور، تـا ز حـیـات بــرخـوری
آهوکـا! سـگ تـوام می خـور و گـرگ مسـت شـوخـواب پــلـنـگ نـه ز سـر گـرچــه پــلـنـگ گـوهـری
بـرگ می صـبـوح کـن، سـرکـه فـروخـتـن که چـهگرچه ز خواب جسته ای خوش ترش و گران سری
خــواب تــو مـی نـشـانـدم بــر سـر آتــش هـوسکـان همه مشـک بـر سـرت وین همه مغـز را تـری
شـو بـه گلاب اشـک من خـواب جـهان ز عـبـهرتتــا بــه دو لـالـه درکـشــی جــام گـلـاب عــبــهـری
هـم بـه گـلـاب لـعـل بــر، درد سـرم کـه از فـلـکبــا هـمـه درد دل مـرا درد سـری اسـت بــر سـری
بــرق تــویـی و بــیـد مـن، سـوخـتـه تـوام کـنـونســوخــتــه بـــیــد خــواه اگــر رواق عــیــد پــروری
رقـص کـنـان نـگـر خـره لـعـل غـبــب چـو روی تــوطـوق کشـان سـرودمش چـون خـطـت از معـنبـری
بــر غــبـــب و دم خــزه خــیــز و رکــاب بـــاده دهچـون دمـش از مطـوقـی چـون غـبـبـش ز احـمـری
مـنـتــظــری کـه از فــلـک خــوانـچــه زر بــرآیـدتخوانچه کن و چـمانه کش خوانچه زر چه می بـری
جـز جـگری نخورده ای بـر سر خوانچـه زر بـرآیدتعـمـر تـو مـی خـورد تـو هـم در غـم خـوانـچـه زری
کــرده چــرخ جـــو بـــه جـــو دیــده و آزمــوده ایکـرده بــه جــور جــو جــوت هـم بــه جــوال او دری
در ده از آن چـــکــیــده خــون ز آبـــلــه تـــن رزانکآبــــلــــه رخ فــــلــــک، بــــرد عــــروس خــــاوری
از پــس زر اخــتــران کــامــده بــر مــحــک شــبرفـت سـیـاهـی از مـحـک، مـانـد سـپــیـد پـیـکـری
تــیـره شـد آب اخــتــران ز آتــش روز و مـی کـنـدبـــر درجـــات خــط جــام آب چــو آتـــش اخــتـــری
چـرخ کـبــود جـامـه بـیـن ریـخـتـه اشـک هـا ز رختــا تـو ز جـرعـه بــر زمـیـن جـامـه عـیـد گـسـتــری
آن می و جـام بـین بـهم گـوئی دسـت شـعـبـدهکــرده ز ســیـم ده دهــی صــره زر شــش ســری
در کـف ســاقـی از قــدح حــقــه لـعــل آتــشــیدر گــلـوی قــدح ز کــف رشــتــه عــقــد عــنـبــری
سـاقـی بــزم چـون پـری جـام بـه کـف چـو آیـنـهاو نــرمــد ز جـــام اگـــر ز آیــنــه مــی رمــد پـــری
در کــــف آهـــوان بــــزم آب رز اســــت و گـــاو زرآتــش مـوســوی اســت آن در بــر گــاو ســامــری
از قـــطـــرات جـــرعـــه هــا ژالــه زرد ریــخـــتـــهیـافــتــه چــون رخ فـلـک پــشــت زمـیـن مـجــدری
دخــتـــر آفــتـــاب ده در تـــتـــق ســپـــهــر گــونگـشـتـه بـه زهـره فـلـک حـامـلـه هـم بـه دخـتـری
کـرده بـه جـلـوه کـردنـش بـاد مـسـیـح مـریـمـیکــرده بــه نـقــش بــســتــنـش نـار خــلــیـل آزری
مـطـرب سـحـرپــیـشـه بــیـن در صـور هـر آلـتـیآتــش و آب و بــاد و گـل کــرده بــهـم ز ســاحــری
بـربـط اعـجـمـی صـفـت هشـت زبـانش در دهاناز ســر زخــمـه تــرجــمـان کـرده بــه تــازی و دری
نای عروسی از حبـش ده ختنش بـه پیش و پستــاج نـهـاده بــر ســرش از نـی قــنـد عــســکــری
چـنـگ بــرهـنـه فـرق را پـای پـلـاس پـوش بــیـنخـشـک رگـی کـشـیده خـون نالـه کـنان ز لـاغـری
دسـت ربـاب و سر یکی بـستـه بـه ده رسن گلوزیـر خــزیـنـه شــکــم کــاســه ســر ز مــضــطــری
چـنـبـر دف شـکـارگـه ز آهـو و گـور و یـوز و سـگلـیـک بــه هـیـچ وقـت ازو هـیـچ شــکـار نـشـکـری
روز رسـیـد و مـحـرمـان عـیـد کـنـنـد زیـن سـبـبروز چــو مــحــرمــان زنــد لــاف ســپـــیــد چــادری
در عـرفـات بــخــتــیـان بــادیـه کـرده پــی سـپــرمــا و تــو بـــســپـــریــم هــم بـــادیــه قــلــنــدری
در عـرفـات عـاشـقـان بــخـتـی بــی خـبــر تـوئیکـز هـمـه بــارکـش تـری وز هـمـه بــی خـبــرتـری
دی بــه نـمـاز دیـگــری مـوقــف اگـر تــمـام شــدچــون تــو صــبــوح کــرده ای مــرد نــمــاز دیـگــری
ور ســوی مـشـعـر الـحــرام آمـده انـد مـحــرمـانمـحــرم مـی شـویـم مـا مـیـکـده کـرده مـشـعـری
ور بــه مـنـی خـورد زمـیـن خـون حـلـال جـانـورانمــا بــخــوریـم خــون رز تــا نــرســد بــه جــانــوری
هـر کـه کـبــوتـری کـشـد هـم بـه ثـواب در رسـدخــیـز و بــبــر گــلـوی دل، کــو کــنـدت کــبــوتــری
سنگ فشان کنند خـلق از پـی دین بـه جـمره درما همه جان فشان کنیم از پـی خم بـه می خوری
ور بــه طـواف کـعـبــه انـد از سـر پــای سـر زنـانمـا و تــو و طـواق دیـر از ســر دل، نـه ســرســری
ور همـه سـنـگ کـعـبـه را بـوسـه زنـنـد حـاجـیانمـا همـه بـوسـه گـه کـنیم آن سـر زلـف سـعـتـری
کـوی مغـان و مـا و تـو هر سـر سـنگ کـعـبـه ایپـای تـو کـرده زمـزمـی، دسـت تـو کـرده سـاغـری
طـاعـت مـاســت بــا گـنـه کـز پــی نـام درخــوردروی ســـپـــیــد جـــامـــه را داغ ســـیـــاه گـــازری
کعـبـه بـه زاهدان رسـد، دیر بـه ما سـبـو کشـانبـخـشـش اصـل دان هـمـه، مـا و تـو از مـیان بـری
زهد شما و فسق ما چـون همه حکم داور استداورتــان خــدای بــس، ایـنـهـمـه چــیـسـت داوری
گـر حـج و عـمـره کـرده انـد از در کـعـبــه رهـروانمـا حـج و عـمـره مـی کـنـیـم از در خـسـرو سـری
خـاطـر خـاقـانی از آن کـعـبـه شـناس شـد که اودر حــرم خــدایــگــان کــرده بـــه جـــان مــجــاوریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.