ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـاه بــه مـاه مـی کــنـد شــاه فــلـک کــدیـوریعـالـم نـاقـه بــرده را، تــوشـه دهـد تــوانـگـری
مــائده ســازد از بـــره، بــر صــفــت تــوانــگــرانبــرزگــری کــنــد بــه گــاو، از قــبــل کــدیـوری
مـوســی و ســامـری شـود گـاو و بــره بــپــروردآب خـــضـــر بــــرآورد ز آیـــنـــه ســـکـــنـــدری
بــنـگـه تـیـر ازو شـود روضـه صـفـت بــه تـازگـیخــرگــه مــاه ازو شــود خــلــدوش از مــنـوری
چـون بـه دهـان شـیـر در، خـشـم پـلـنـگـی آوردروی زمـین شـود ز تـف، پـشـت پـلـنگ بـربـری
تــیــزتــر از کــبــوتــری بــرج بــه بــرج مــی پــردبـیضـه زر همـی نـهـد در بـه در از سـبـک پـری
هــر ســر مــه بــه بـــرج نــو بـــچــه نــو بــرآوردیــک ســـره بـــرج او شــود قــصــر دوازده دری
از همه کشـتـه فـلک دانه خـوشـه خـورد و بـسچـون سوی بـرج خـوشه رفت از سر بـرج آذری
از سـر خـوشـه ناگهش داس شـکـسـت در گـلوکــرد رگ گــلـوش راهـر ســر داس نـشــتــری
گـــوئی از آن رگ گـــلــو ریــخـــتـــه انــد در رزاناین همه خـون که می کند آتـشی و معصفری
بــاز چــو زر خــالـصــش ســخــت تــرازوی فـلـکتــا حــلــی خــزان کــنــد صــنــعــت بــاد آذری
از پـــی صـــنــع زرگـــری کـــوره گــرم بـــه بـــودکـوره سـرد شـد فـلک، زین همه صـنع زرگـری
گــر بـــه هــمــه تـــرازوئی زر خــلــاص درخــوردخور بـه تـرازوی فلک، هست چـو زر بـدر خوری
ورنــه تـــرازوی فـــلــک زرگــر قــلــب کــار شـــدنـقـد عــراق چــون کـنـد زر خــلـاص جــعـفـری
عـیـد رسـیـد و مـهـرگـان بــاد و جـنـیـبـه بــر اثـرهـر دو جــنـیـبــه هـم عــنـان در گـرو تــکـاوری
شـاه طـغـان چـرخ بـیـن بــا دوغـلـام روز و شـبکاین قـره سـنقـری کند، و آن کند آق سـنقری
شاخ چو مریم از صفت عیسی شش مهه به برکـرده بـسـان مـریـمـش نـفـخـه روح شـوهـری
عــیـســی خــرد را کــنـد تــابــش مــاه دایـگــیمــریـم عــور را کــنـد بــرگ درخــت مـعــجــری
مـیوه چـو بـانـوی خـتـن در پـس حـجـلـه های زرزاغ چـو خـادم حـبـش پـیـش دوان بـه چـاکـری
تــا کـه تــرنـج را خــزان شــکــل جــذام داده بــردر یرقان شـده اسـت رز همچـو تـرنج زا صفری
نـخـل بـه جـنـبــش آمـده گـرنـه یـهـود شـد چـراپــاره زرد بــر کـتــف دوخــت بــدان مـشــهـری
سـیـب چـو مـجــمـری ز زر خـرده عـود در مـیـانکـرده بــرای مـجــمـرش نـار کـفــیـده اخــگـری
مـه چـو مـشـاطـگـان زده بــر رخ سـیـب خـالـهـاسـیب بـرهنـه نـاف بـین نـافـه دم از مـعـطـری
خــال ز غـالـیـه نـهـد هـرکـس، و روی ســیـب راخـال ز خـون نـهـاد مـاه، اینـت مـشـاطـه فـری
نـار همـه دل و دهن، دل همـه خـون عـاشـقـیسـیب هـمـه رخ و ذقـن رخ همـه خـال دلـبـری
خـم چـو پـری گرفتـه ای، یافتـه صرع و کرده کفخــط مـعــزمــان شــده بــرگ رز از مـزعــفــری
سـار بــه شـاخــسـار بــر، زنـگـی چــار تــاره زنخـنـده زنـان چــو زنـگـیـان، ابــر ز روی اغـبــری
در بــر بــیـد بــن نـگــر، لـشــکــر مـور صــف زدهگـرد لـوای سـام بــیـن مـوکـب حـام لـشـکـری
گـرچـه درخـت ریخـت زر، ورچـه هـوا فـشـانـد درهم نرسـد بـه جـودشـان بـا کـف شـه بـرابـری
خـسـرو ذوالـجـلـالـتـیـن از مـلـکـی و سـلـطـنـتمـسـتـحـق الـخـلـافـتـیـن، از یـلـواج و تـنـگـری
شـاه مـعـظـم اخـسـتـان آنـکـه رضـا و خـشـم اونحـس بـر زحـل شـود، سـعـد ربـای مـشـتـری
قـامت صـاحـب افـسـران، حـلقه افـسـری شـدهبـرده سجود افسرش، بـا همه صاحب افسری
ای بـه حـسـام نـیلـگـون یافـتـه مـلـک یوسـفـیبــر در مـصــر وقـاهـره کـوفـتــه کـوس قـاهـری
هشـت بـهشت و نه فلک هسـت بـهای دولتـتدولـت یوسـفـیت را عـقـل بـه هفـده مشـتـری
از فـلـکـی شــریـف تــر یـا شـرف مـشــخــصـیاز مــلــکــی کـــریــم تـــر یــا کــرم مــصـــوری
بــدر سـتـاره مـوکـبـی، مـهـر فـلـک جـنـیـبــتـیابــر درخـش رایـتــی، بــحـر نـهـنـگ خـنـجــری
نـوح خــلـیـل حــالـتــی، خــضـر کـلـیـم قـالـتــیاحـمـد عـرش هیبـتـی، عـیسـی روح مـنظـری
خـسـرو سـام دولـتـی، سـام سـپــهـر صـولـتـیرســـتـــم زال دانــشـــی، زال زمـــانــه داوری
ربــع زمـیـن ز درگـهـت ثـلـث نـهـنـد و بـعـد ازیـنز آن سـوی خـط اسـتـوا در خـط حـکـمـت آوری
عــالــم نـو بــنــا کــنــد رای تــو از مــهـنـدســیکــشـــور نــو رقــم زنــد، فـــر تـــو از مــوفــری
امـر تـو نـطـفـه افـکـنـد بــهـر سـه نـوع تــا کـنـدهـفـت مـحـیـط دایـگـی، چـار بــسـیـط مـادری
عــدل تــو مـادری کــنـد، مـلـک بــپــرورد چــنـانکــاتــش و آب را دهـد بــا گــل و مــل بــرادری
چـــرخ مــدور از شــرف عــرش مــربـــع از عــلــوطـوف در تـو می کـنند از پـی کـسـب سـروری
خـدت زلـف و رخ کـنـد از پـی سـنـبــل و سـمـنشـــانــه در آن مــربـــعــی، آیــنــه در مــدوری
کـشـتـن حـاسـد تـو را درد حـسـد نـه بــس بـودکـو بــه خـلـاف جـسـتـنـت درد امـیـد مـهـتـری
روی بــهـی کــجــا بــود مـرد زحــیـر را کـه خــودوقـت سـقـوط قـوتـش صـبـر خـورد سـقـوطـری
در هــمــه طــبـــلــه فــلــک پــیــلــور زمــانــه رانیسـت بـه بـخـت خـصم تـو داروی درد مدبـری
خــنـجــر گــنـدنـائیـت هـم بــه کــدوی مــغــز اومـــی دهـــدش مـــزوری تـــا رهــد از مـــزوری
تـیغ تـو صـیقـل هدی تـا کـه خـطـیب ملـک شـددسـت تـو چـون عمود صـبـح آمد و کرد منبـری
آنـت مـفـســر ظـفـر، خــاطــب اعـجــمـی زبــانزاعـجـمیان عـجـب بـود خـاطـبـی و مـفـسـری
قـائم پـنجـم آسـمـان، مـنتـقـم از شـشـم زمـیناخـتـر و فـعـل عـقـربـی، آتـش و لـون عـبـقـری
پــایـه تــخــت زیــبــدت بــر ســر تــاج آســمــانکـز سـر تـخـت ممـلـکـت تـاج ملـوک کـشـوری
تـخـت حـسـاب شـد عدو کرده ز خـاک تـاج سـرچهره چو تـاج خسروان، دیده چو تخت جوهری
تـــاجـــوران مــلــک را فــخـــر ز گــوهــرت رســدتــو سـر گـوهـری تــو را مـفـخــر تــاج گـوهـری
تــا کـه عـروس دولـتـت یـافـت عـمـاری از فـلـکبــهـر عـمـاریـش کـنـد ابــلـق گـیـتـی اسـتـری
نـعـل سـمـنـد تــو سـزد حــلـقـه فـرج اســتــرتتـاج سـر ملک شـهی خـاتـم دسـت سـنجـری
چـون ز گهر سـخـن رود در شـرف و جـلال و کینچـون اسـد و اثـیر و خـور، نـاری و نـوری و نـری
گــر گــذری کــنـد عــدو بــر طــرف مــمــالــکــتزحـمـت او چـه کـم کـنـد مـلـک تــو را مـقـرری
ور جــنـبــی ز مـغــکــده بــر در کــعــبــه بــگـذردکـعـبـه بـه لوث کـعـب او کـی فـتـد از مطـهری
پـاسـخ او بـه یـاسـجـی بــاز دهـی کـه در ظـفـرنــاصــر رایــت حـــقــی، نــاســخ آیــت شــری
ای حــرم تــو از کــرم بـــیــت حــرام خــســروانچـون سخـن من از نکت سـحـر حـلال خـاطری
ز آن کرم اسـت سرگران جـان و سر سـبـکتـکینزین سخن است دل سبک عنصر طبع عنصری
تـا بــه صـفـت بــود فـلـک صـورت دیـر عـیـسـویمـحـور خـط اسـتـوا، شـکـل صـلـیـب قـیـصـری
بـاد خـطـاب عـیـسـوی بـا سـگ درگـهـت چـنـینکـافـسـر دیر اعـظـمـی، فـخـر صـلـیـب اکـبـریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.