ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالمظفر جلال الدین شروان شاه اخستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
بـــردار زلــفــش از رخ تــا جــان تــازه بــیــنــیوز نیم کشـت غمزه اش قربـان تـازه بـینی
یک سـو فـکـن دو زلفـش و ایمانت تـازه گـردانکـانـدر حـجـاب کـفـرش ایمـان تـازه بـینـی
پــروانـه غـمـش را هـر دم بــه خــون خــلـقـیشـمـشـیر تـیز یـابـی، فـرمـان تـازه بـینـی
تــرکــان غــمــزه او چــون درکــشــنـد یـاســجدر هر دلـی کـه جـویی پـیکـان تـازه بـینی
در مجـلـسـی کـه بـگـذشـت از یاد او حـدیثـیدر هـر لـب سـفـالـیـن ریـحـان تـازه بـینـی
هر دم ز بـرق خـندش چـون کـرد بـوسـه بـارانبــر کـشـت زار عـمـرم بــاران تـازه بــیـنـی
جـانی بـه بـاد دستـی بـر خـاک پـایش افشانکآنگـه مـزید بـر سـر صـد جـان تـازه بـینی
خـاقـانیا در آتـش سـرمسـت شـو ز عـشـقشتــا در مـیـان آتـش بــسـتــان تـازه بــیـنـی
گــر در ره عـــراقـــت دردی گــذشـــت بـــر دلز اقـبـال شـاه شـروان درمـان تـازه بـیـنـی
چـون ز آسـتــان سـلـطـان بــاز آمـدی مـمـکـندر بــارگـاه خــاقــان امـکــان تــازه بــیـنـی
جان بـخش ابوالمظفر شاه اخستان که هر دمبــا عـهـد او بــقـا را پــیـمـان تــازه بــیـنـی
عـادل جـلـال دین آن کـز فـضـل ذو الـجـلـالـشبــر دعـوی مـمـالـک، بــرهـان تـازه بـیـنـی
کعـبـه اسـت حـضـرت او کز چـار پـای تـخـتـشبــیـرون ز چـار ارکـان، ارکـان تــازه بــیـنـی
خود حضرتـش جـهانی است کز عنصر کمالشبـرتـر ز هـفـت بـنـیـان، بـنـیـان تـازه بـینـی
در سـایـه رکـابــش فـتــنـه بــخــفـت و دیـن رادر جـذبــه عـنـانـش جـولـان تــازه بــیـنـی
بـخـتـش بـه صبـح خیزی تـا کوفت کوس دولتگـل بـانـگ کـوس او را دسـتـان تـازه بـینی
او جــان عــالــم آمـد در صــحــن عــالــم جــانچـوگـان و گـوی او را مـیـدان تــازه بــیـنـی
خـواهـد سـپـهر کـانـدم خـورشـی گـوی گـرددچـون در کفـش هلالی چـوگان تـازه بـینی
صـدرش چـون بـاغ رضـوان یـاصـفـه سـلـیـمـانکـز مـنـطـق الـطـیورش الـحـان تـازه بـینی
صف بسته خوان او را عقلی که چون سلیمانبـر کـرسـی دماغـش سـلطـان تـازه بـینی
در خـطـبـه شـاه کـیهان خـوانیش گـر بـجـوییبـر تـخـت طـاقـدیسـش کـیهان تـازه بـینی
زو عـــالــم خـــرف را، بـــرنــای نــغــز یــابـــیزو گــنــبــد کــهـن را، دوران تــازه بــیـنــی
سر بـر کن ای منوچـهر از خاک تـا پـس از خودز اقـبــال بـوالـمـظـفـر شـروان تـازه بـیـنـی
شـروان مـدائن آمـد چـون بـنگـری بـه حـضـرتکـسـری وقـت یـابــی، ایـوان تـازه بــیـنـی
یـارب چــه دولـت او سـرسـامـی اسـت عـالـمکـز فـتـنـه هر زمـانـش بـحـران تـازه بـینـی
عـیدی اسـت پـیش بـزمش کـز نزل آسـمـانیچون دعوت مسیحش صد خوان تازه بینی
هسـت آسـمان سـیاسـت وز آفـتـاب فـضـلشدی مـاه بـنـدگـان را نـیـسـان تـازه بـیـنـی
ملـکـش بـخـلـد ماند در هشـت خـلـد ملـکـشاز ذات شــهـریـاری رضــوان تــازه بــیـنــی
دستـش بـه کان چـه ماند کز لعل تـاج شاهانبــر خــاک درگـه او صـد کـان تــازه بــیـنـی
خـصـمـش ز کـم بـقـائی مـانـد بـه کـرم پـیـلـهکــورا ز کــرده خــود زنــدان تــازه بــیــنــی
تــیـرش زحــل بــسـوزد کـز کـام حــوت گـردونبــر قـبــضـه کـمـانـش دنـدان تـازه بــیـنـی
دریـاسـت آسـتــانـش کـز اشـک داد خــواهـانبــر هـر کــران دریـا مـرجــان تــازه بــیـنـی
طفلی اسـت شیرخـواره بـخـتـش که در لب اونـاهـیـد را بـه هـر دم پـسـتـان تـازه بـینـی
نـوروز ران گـشـاده اسـت از مـوکـب جــلـالـشتــا پــیـکـر جـهـان را خـنـدان تــازه بــیـنـی
خــورشـیـد گـویـی از نـو سـالـار خـوان او شـدکـورا ز مـاهـی اکـنـون بـریـان تـازه بـیـنـی
شــرح مـنـاقـبــش را بــاد آســمـان صـحــیـفـهتــا در کــف عــطــارد دیـوان تــازه بــیـنــی
بــادش کــمـال دولــت تــا هـردم از کــمـالــشدر مـلـک آل سـامـان، سـامـان تـازه بـینی
فـهـرسـت مـلـک بــادا نـامـش کـه تـا قـیـامـتزو نــامــه کــرم را، عــنــوان تــازه بــیـنــی
خــمـســیـن الـف بــادا ثــلـث بــقــاش کـز ویبـر اهل ربـع مسـکون احـسـان تـازه بـینیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.