ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
جــان پــیـشــکــشــت ســازم اگـر پــیـش مـن آئیدل روی نـــمـــایــت دهــم ار روی نـــمـــائی
ســر نــعــل بـــهــای ســم اســبـــت کــنــم آن روزکــائی بــه کــمـیـن دل مـن ران بــگـشــائی
دل جــای تــو شــد، خــواه روی خــواه نــشــیـنــیبــر تــو نـرسـد حـکـم کـه تــو خـانـه خـدائی
خـورشـیـد مـنـی، مـن بـه چـراغـت طـلـبــم ز آنـکمـن در شـب هـجــران و تــو در ابــر خـفـائی
گــه گــه بـــه ســر روزن چــشــمــم گــذری تـــیــزبـــیــمــار تــوام بـــاز نــپـــرســی و نــیــائی
این غارت جان چیست خود این جنگ تو با کیست؟گـرگ آشـتـیی کـن، مـکـن ایـن گـرگ ربـائی
هـیـچ افــتــدت امــشــب کــه بــر افــتــادگــی مـنرحــم آری و بــر کــاهــش جــانــم نــفــزائی
یــا بــر شــکــر خــویــش مــرا خــوانــی مــهــمــانیـا بــر جــگــر ریـش بــه مــهـمــان مــن آئی
تـــو بـــر جـــگـــری دســـت نـــیــالـــائی و حـــقـــاجــز بــر جــگـری نـیـسـت مـرا دسـت روائی
خــســتــی دل خــاقــانــی و روزیــش نــپـــرســیکـای خـسـتـه پــیـکـان مـن آخـر تـو کـجـائی
او در ســخــن از نـابــغــه بــرده قــصــب الـســبــقچـون خـسـرو نـعـمـان کـرم از حـاتــم طـائی
کــیــخـــســـرو ایــران مــلــک الــمــغــرب کــز قــدربـــر خــســرو تــوران رســدش بـــار خــدائی
دارای مـــلـــوک عـــجــــم، اســـکـــنـــدر ثــــانـــیکـز چـشـمـه جـودش نـکـنـد خـضـر جــدائی
اقــلـیـم گــشــائی کــه ز جــاســوســی عــدلــشبـــیــجـــاده نــیــارد کــه کــنــد کــاه ربـــائی
شــاهـی کــه دهـد صــدمــه کــرنــای فــتــوحــشگـــوش کـــر پـــیــران فـــلــک را شـــنــوائی
تــوقــیـع مــلــک دیـد جــهــان گــفــت زهــی حــرزهــم داعـــیــه امــنــی و هــم دفــع وبـــائی
شــمــشــیـر مــلــک دیـد هـدی گــفــت فــدیـنـاکطــاغــوت پــرســتــان را طــاعــون و بــلـائی
در شـــانـــه دســـت ظـــفـــر آئیـــنـــه غـــیـــبـــیهـم آیـنـه هـم صـیـقـل شـمـشـیـر قـضـائی
از ســـهـــم تـــو زنـــگـــار گـــرفـــت آیـــنـــه چـــرخکــــز آیـــنـــه مـــمـــلـــکـــه زنـــگـــار زدائی
ای تـــیــغ مــلــک در کــف رخــشــانــش هــمــانــادر چـــشــمــه حــیــوان ورق زهــر گــیــائی
ذوق تـــو بـــرد عـــارضـــه احـــمــقــی از خـــصـــماحــسـنـت زهـی زهـر کـه تــریـاق شـفـائی
ای نــیــزه شـــاه، ای قـــلـــم تـــخـــتـــه نــصـــرتاز نــقـــطـــه دولـــت الــف عـــز و عـــلـــائی
ای دسـت مـلـک بــخ بـخ اگـر سـاغـر و شـمـشـیـرمـاهـی و نـهـنـگــنـد، تــو دریـای ســخــائی
ای جــــود مـــلـــک واهـــب رزقــــی و جــــهـــان راامـیـد بــه تــوســت و تــو ضـمـان دار وفـائی
ای رایــــت شـــــه نـــــادره لـــــرزانـــــی و قـــــائمبـــحـــر عــدنــی گــوئی یــا کــوه صــفــائی
ای پـــرچـــم رایـــات مـــلـــک چـــشـــم بـــدت دورکـــز پــــر غــــراب آمـــده در فـــر هـــمـــائی
چــون نــقــش بــصــر در ســیـهـی نـور ســپــیـدیچـون زلـف بــتــان در ظـلـمـان اصـل ضـیـائی
هـســتــی حــجــر الـاســود و کـعـبــه عـلـم شــاهتـا کعبـه بـه جـای است بـر آن کعبـه بـجائی
ای نــامـــزد خـــاتـــم جـــمــشـــیــد کـــه بـــر تـــوخـتـم اسـت جـهان داری و حـقا که سـزائی
ای رای مـــلـــک ذات ســـپـــهـــری کـــه دو وقـــتیـا صـاعـقـه خـشـمـی تــو و یـا ابــر رضـائی
ای تــــحــــت لـــوایـــت هـــمـــه آفـــاق، نـــدانـــمظــل مــلــک الــعــرشــی یـا عــرش لــوائی
چــــون آدم و داود خــــلـــیـــفـــه تــــوئی از حــــقحــق زی تــو پــنـاهـد کــه پــنـاه خــلـفــائی
گـر رحـمـت حـق هسـت عـطـا پـاش و خـطـا پـوشتــو رحــمـت حــق بــر هـمـه آفـاق عـطـائی
هـسـت از تـو عـطـاهـا و خـطـا نـیسـت زهی شـاهعـیـسـی عـطـائی، مـلـک الـمـوت خــطـائی
بــهـرام اسـد هـیـبــتــی ار چـه کـه بــه بــخـشـشخـورشـیـد فـلـک هـمـت و بـرجـیس حـیـائی
چـون مـاه همـه عـزم و چـو شـعـری همه سـعـدیچـون تـیر همه فـهم و چـو کـیوان همه رائی
بــــودنـــد کـــیـــان بــــهـــتـــر آفـــاق و نـــیـــایـــتبــهـتــر ز کــیـان بــود و تــو بــهـتــر ز نـیـائی
رســتــم ظــفــری بـــل کــه فــرامــرز شــکــوهــیجــمـشـیـد فـری بــل کـه کـیـومـرث دهـائی
در کــشــور دولــت چــو نــبــی شــهــر عــلــومــیدر بـیـشـه صـولـت چـو عـلـی شـیـر وغـائی
مــانــنــد عــلــی ســرخ عــضــنــفــر تـــوئی ارچــهاز نـــســـل فـــریــدونـــی نـــز آل عـــبـــائی
گـر تـیـغ عـلـی فـرق سـری یـک سـره بــشـکـافـتالــبـــرز شـــکــافـــی تـــو اگــر گــرز گــرائی
روزی کــه بــر اعــدا کــنــی آهــنــگ شــبــیــخــونخـــود روزبـــه آئی کـــه شـــه روز بـــهـــائی
آوازه کــــوســــت نــــپــــذیـــرد بــــه صــــدا کــــوهترسد که شود سست دل از سخت صدائی
از گـــرد ســـیـــاه ســـپــــهـــت بــــر تـــن گـــردونقـطــنـی شــود ایـن ازرق عـیـن الـرؤســائی
ایـن یـک تــنـه صـد لـشــکـر جــرار چــو خــورشـیـدکآرایــــش ایــــن دائره ســـــبـــــز وطـــــائی
مــحــتــاج بــه لــشــکــر نــه ای ایــرا کــه ز دولــتدارنــده لــشــکــرگــه ایــن هــفــت بــنــائی
دولـــت نــبـــرد مــنــت رســـمــی و مـــعـــاشـــیقـرآن چـه کـند زحـمـت بـوعـمـرو و کـسـائی
جــمـشــیـد کـیـانـی، نـه کــه خــورشــیـد کـیـانـیکـز نـور عــیـانـی، هـمـه رخ عـیـن ســنـائی
چـون فـضـل ربـیـعـی، نـه کـه چـون فـصـل ربـیـعـیکـز جـود طـبـیعـی هـمـه لـطـفـی و نـمـائی
قـدر تــوبــر افـلـاک ســپــه رانـد و پــســش گـفــتمـا در تـو نـگـنـجـیم کـه بـس تـنـگ فـضـائی
از طــــالــــع مـــیـــلــــاد تــــو دیـــدنـــد رصــــدهـــااخــتــر شــمـران، رومـی و یـونـانـی و مـائی
تـــســـیــیــر بـــرانــدنــد و بـــراهــیــن بـــفــزودنــدهــیــلــاج نــمــودنــد کــه جـــاوی بـــقـــائی
کــردنـد هـمـه حــکـم کـه رد پــانـصــد و هـشــتــادابـــخـــاز بـــه دســت آوری و روم گــشــائی
خــواهــنــد ز تـــو امــن، فــزع یــافــتـــگــان ز آنــکدر ظــلـمـت و در خــوف چــراغـی و رجــائی
گـــرچـــه مــلـــک الـــغـــرب تـــوئی تـــا ابـــد، امــابـر تـخـت خـراسـان ملک الـشـرق تـوشـائی
هــرچــنــد کــه لــنــبــک دهــد آســایــش بــهــرامبـهرام بـه شـاهی بـه و لـنـبـک بـه صـقـائی
صــد مــنــزل از آن ســـوی فــلــک رفــت ثـــنــایــتوز قـدر تــو صــد مـنـزل از آن ســوی ثــنـائی
زلـــزال فـــنـــا گـــر بــــدرد ســــقـــف جــــهـــان راتـــوســـد هــمـــه رخـــنــه زلـــزال فـــنــائی
ایـران بــه تــو شـد حــسـرت غـزنـیـن و خــراســانچـون گـفـتــه مـن رشـک مـعـزی و سـنـائی
فـــی وصـــف مــعـــالـــیــک مــعـــانــی تـــنــاهــتافــدیـک بــه نـفــســی و مـعــادیـک فــدائی
اصــبـــحــت و راس الــامــرا تـــحــت جـــنــاحــیــکامـســیـت و خــیـل الـشـعـرا تــحــت لـوائی
درشــان تـــو و مــن بـــه ســخــا و ســخــن امــروزخــتــم الـامـرائی بــه و خــتــم الـشــعـرائی
بــــاد از مـــدد عـــدل تـــو پــــیـــونـــد حـــیـــاتــــتکـــز عـــدل قـــبـــول آور اخـــلــاص دعـــائی
بــر تــخــت شــهـنـشــاهـی و در مــســنــد عــزتادریــس بــقــا بــاش کــه فــردوس لــقــائی
دادار جـــهـــان مـــشـــفـــق هـــر کـــار تــــو بــــاداکـــورا ابـــد الــدهــر جـــهــانــدار تـــو بـــائیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.