ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت از زمان و مذمت اقران

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
در ایــن مـــنـــزل اهــل وفـــائی نــیــابـــیمـجـوی اهـل کـامـروز جـائی نـیابـی
عــجـــوز جـــهــان در نــکــاح فــلــک شــدکـه جــز عـذر زادنـش رائی نـیـابــی
بـــلـــی در زنـــاشـــوئی ســـنــگ و آهــنبــجــز نــار بــنـت الــزنـائی نـیـابــی
اگــر کــیـمــیـای وفــا جــســتــا خــواهــیجـز از دسـت هـر خـاکـپـائی نـیابـی
دمــی خــاکــپـــائی تــو را مــس کــنــد زرپـس از خـاک بـه کـیمـیـائی نـیـابـی
نــفــس عــنــبــریــن دار و آه آتــشــیـن زنکـزین خـوشـتـر آب و هوائی نـیابـی
بـــه آب خــرد ســنــگ فــطــرت بـــگــردانکــزیـن تــیـزتــر آســیــائی نــیـابــی
در ایـن هـفــت ده زیـر و نــه شــهــر بــالــاورای خـــرد ده کـــیــائی نـــیــابـــی
ولـیـکـن بــه نـه شـهـر اگـر خــانـه ســازیبــه از دل در او کـد خـدائی نـیـابــی
چـه بـاید بـه شـهری تـنشـسـتـن که آنجـابــجـز هـفـت ده روسـتـائی نـیـابــی
هــمــه شـــهــر و ده گـــر بـــرانــدازی الــاعــلــف خــانــه چــارپــایـی نـیـابــی
بــه شــب شــهـر غـوغــای یـاجــوج گـیـردبـه روزش سـکـنـدر دهـائی نـیـابـی
زنــی رومــی آیــد کــنــد کــاغــذیـن ســدکـه از هـنـدی آهـن بــنـائی نـیـابـی
هـمــه شــهـر یـاجــوج گــیـرد دگــر شــبکــه ســد زنـان را بــقــائی نـیـابــی
بــرون ران ازیـن شـهـر و ده رخـش هـمـتکـه ایـنـجـاش آب و چـرائی نـیـابــی
بـــه هــمــت ورای خـــرد شـــو کــه دل راجـز این سـدرة الـمـنـتـهائی نـیابـی
بــه دل بــه رجــوع تــو کــان پــیــر دیــن رابــجـز اسـتـقـامـت عـصـائی نـیـابـی
فـلـک هـم دو تـا پـشـت پـیری اسـت کـوراعـصـا جــز خــط اسـتــوائی نـیـابــی
دلـــت آفـــتــــابــــی کـــز او صـــدق زایـــدکـه جـز صـادق ابـن الـذکـائی نـیـاب
بـــه صـــورت دو حـــرف کــژ آمــد دل، امــاز دل راســتــگــوتــر گـوائی نـیـابــی
الـف راســت صـورت صـواب اســت لـیـکـناگـر کـژ شـود هـم خـطـائی نـیـابـی
نـه نـون و الـقـلـم هم کـژ اسـت اول آنـگـهبــجـز راسـتـش مـقـتـدائی نـیـابــی
ز دل شــاهـدی ســاز کـو را چــو کــعــبــههـمـه روی بــیـنـی قـفـائی نـیـابـی
چــو دل کــعــبــه کــردی ســر هـر دو زانـوکـم از مـروه ای یـا صـفـائی نـیـابـی
بــــرو پــــیـــل پــــنـــدار از کـــعــــبــــه دلبـرون ران کـز این بـه وغـائی نـیابـی
بــــیــــا کــــعــــبــــه عــــزت دل ز عــــزیتـهی کـن کـز این بـه غـزائی نیابـی
گــر از کــعـــبـــه در دیــر صـــادق دل آیــیبــه از دیـر حــاجــت روائی نــیـابــی
ور از دیـر زی کــعــبــه بــی صــدق پــویـیبــه کـعـبــه قـبــول دعـائی نـیـابــی
رفـــیـــق طــــرب را وداعــــی کـــن ار نـــهز داعــی غــم مـرحــبــائی نـیـابــی
در ایـن جــایـگـه غــم مـقــیـم اســت کـورابـــجــز پــرده دل وطــائی نــیــابـــی
بــه دیـمـاه خــوف آتــش غــم ســپــر کـنکــه ایـنـجــا ربــیـع رجــائی نـیـابــی
چـو سـرسـام سـرد اسـت قـلـب شـتــا رادوا بــه ز قــلــب شــتــائی نـیـابــی
بـــه غــم دل بـــنــه کــایــنــه خــاطــرت راجـز از صـیـقـل غـم جـلـائی نـیـابـی
غـــم دیـــن زدایـــد غـــم دنـــیـــی از تــــوکـه بـهـتـر ز غـم غـم زدائی نـیـابـی
ولــیـکــن ز هــر غــم مــجــوی انــس زیــراز هـر مـرغ مـلـک سـبــائی نـیـابــی
مــنـه مــهـره کــز راســت بــازان مــعــنـیدر این تـخـتـه نـرد آشـنـائی نـیـابـی
هـمـه عــاجــز شــش در و مـهـره در کــفبـه همت مششـدر گشـائی نیابـی
اگـر کــم زنـی هـم بــه کـم بــاش راضــیکـه دل را بــیـشـی هـوائی نـیـابـی
دغـا در سـه شـش بــیـش بـیـنـی ز یـارانچـو یک نقش خواهی دغائی نیابـی
اگـر ثــلـثــی از ربــع مـســکــون بــجــوئیوفــا و کــرم هــیـچ جــائی نــیـابــی
عــقــاقــیـر صــحــرای دلــهـاســت ایـن دوکـه سـازنـده تـر زیـن دوائی نـیـابـی
دو بــر گـنـد بــر یـک شــجــر لـیـکــن آن راجـز از فـیض قـدسـی نمـائی نیابـی
ازیــن دو عـــقـــاقـــیــر صـــحـــرای دلــهــادر این هـفـت دکـان گـیـائی نـیـابـی
وفــا بـــاری از داعــی حـــق طـــلــب کــنکز این سـاعـیان جـز جـفائی نیابـی
کــرم هـم ز درگـاه حــق جــوی کــز کــسحـــقـــوق کـــرم را ادائی نــیــابـــی
دم عــیــســوی جــوی کآســیــب جــان راز داروی تــرســا شــفــائی نـیـابــی
در یــوســـفـــی زن کـــه کـــنــعـــان دل راز صــاع لئیـمــان عــطــائی نـیـابــی
بــــبــــر بـــیـــخ آمـــال تـــا دل نـــرنـــجـــدکـه بـر خـوان دونـان صـلـائی نـیابـی
خــرد را چــه گـوئی کـه بــر خــوان دو نـانابــا بــیـنـی ار خــود ابــائی نـیـابــی
چـــو شــل کــرده بـــاشــی رگ آب دیــدهبــصـر بــســتــه تــوتــیـائی نـیـابــی
چـو گـرگ اجــری از پــهـلـوی زاغ کـم خـورکه برخوان چنان خوش لقائی نیابی
فــرشــتــه شــو ارنــه پــری بـــاش بـــاریکـه هـم کـاسـه الـا همـائی نـیابـی
نــکــوئی مــجــو از کــس و پــس نـکــوئیچـنان کن که از کـس جـزائی نیابـی
جـــزای نـــکـــوئی اســـت نـــام نــکـــوئیکــه بــالــای آن در فــزائی نــیـابــی
تــن شــمــع را روشــنــی ســربــهـا بــسکـه از طـشـت زر سـربـهائی نـیابـی
نــه خــاکــی کــه بــیـرون نـیـاری ودیـعــتاگـر سـیـم مـزد از سـقـائی نـیـابـی
نـه نـیـز آتــشــی کـز ســر خــام طـمـعـیغــذا کـم پــزی گـر غـذائی نـیـابــی
نه عودی که خوش دم بسوزی چو عاشقاگـر چـون شـکـر دل ربــائی نـیـابـی
اســــیــــران خــــاکــــنــــد امــــیـــران اولکه چـون خـاک عـبـرت فزائی نیابـی
بــــه کـــم مـــدت از تــــاج داران اکـــنـــوننــبــیـره نــبــیـنـی، نـیـائی نـیـابــی
گـــدای مـــجــــرد صــــفـــت را کـــه روزیسـرش رفـت جـز پـادشـائی نـیابـی
ولـی پــادشــه را کـه یـک لـحــظـه از ســرکـلـه گـم شـود جـز گـدائی نـیـابــی
گــرفــتـــم فــنــا خـــســـروی نــقــش اولز خـسـرو شـدن جـز فـنـائی نـیابـی
وگـــر نـــیــز کـــیــخـــســـروی آخـــر آخـــرکـیـانـی کـیـان بـی و بــائی نـیـابـی
ازیـن شـیـر سـگ خـورده شـیـری نـبـینـیوزیـن شـوره مـردم گـیـائی نـیـابــی
ازیــن ریــمـــن آیــد کـــرم؟ نـــی نـــیــایــدز ریـم آهـن اقــلــیـمــیـائی نـیـابــی
مـجـوی از جـهـان مـردمـی، کـایـن امـانـتبــه نـزدیـک دور از خــدائی نـیـابــی
نــدانــی کــه تـــریــاک چـــشــم گــوزنــانز دنــدان هــیـچ اژدهــائی نــیــابــی
اگـــر کـــرم شـــب تـــاب آتـــش نــمـــایــداز آن آتـش انـس و سـنـائی نـیـابـی
ز دو نـــان کـــه بــــرق ســـرابـــنـــد از اولبــه آخـر سـحـاب سـخـائی نـیـابـی
قـــضــــات از در ظـــالـــمـــان کـــرد فـــارغازیــن دادگــرتــر قــضــائی نــیــابــی
تــو ویـک تــنــه غــربــت و وحــش صــحــراکــه از مــرغ خــانـه نــوائی نـیـابــی
چـو عـیسـی کـه غـربـت کـنـد سـوی بـالـابـجـز سـوزنـش رشـتـه تـائی نیابـی
تـو چـون نـام چـوئی ز نـان جـوی بــگـسـلکـه جـم را بـه مـور اقـتـدائی نـیابـی
بـــبـــیــن هــمـــت ســـنــگ آهــن ربـــا راکـه آن هـمـت از کـهـربــائی نـیـابـی
اگـــر کـــبـــریــا بـــیــنــی از نـــار شـــایــدز کــبــریـت هـم کـبــریـائی نـیـابــی
ز خــاقـانـی ایـن مـنـطـق الـطـیـر بــشــنـوکـه چـون او مـعـانی سـرائی نیابـی
لــســان الــطــیـور از دمــش یـابــی ارچــهجـهـان را سـلـیـمـان لـوائی نـیـابـی
ســـخـــن هــاش مــوزون عــیــار آمــد آوخکـه نـاقــد بــجــز ژاژخــائی نـیـابــی
بــلــی نــاقــد مــشــک یـا دهـن مــصــریبــجــز ســیـر یـا گـنـدنـائی نـیـابــی
گـر ایـن فــصــل بــر کــوه خــوانـی هـمـانـاکـه جـز بـارک الـلـه صـدائی نـیـابـی
بـهاری اسـت خـوش چـون گل نخـل بـندانکـه از زخـم خـارش عـنـائی نـیـابـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.