ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در حکمت و قناعت و عزلت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
چـو گـل بـیش نـدهم سـران را صـداعـیکـــنـــم بـــلـــبـــلـــان طـــرب را وداعـــی
نـه از کـاس نـوشـم، نـه از کـس نیوشـمصـبـوحـی میی، بـوالفـتـوحـی سـماعـی
ز مه جـام و ز افـلـاک صـوت اسـم و دارمچـو عیسـی بـر آن صـوت و جـام اطلاعی
مــنـم گــاو دل تــا شــدم شــیـر طــالــعکــه طــالــع کــنــد بـــا دل مــن نــزاعــی
ازیـن شـیـر طـالـع بــلـرزم چــو خــوشــهکــه از شــیـر لــرزد دل هــر شــجــاعــی
مــرا طــالــع ارتـــفــاعــی اســـت دیــدمکــز ایـن هــفــت ده نــایــدم ارتــفــاعــی
کـنـم قـصـد نـه شـهر عـلـوی کـه همـتازیـن هـفـت ســفـلـی نـمـود امـتــنـاعـی
ولــی خــانــه بـــر یــخ بــنــا دارد ار مــنز چــرخ ســدابــی گــشــایــم فــقــاعــی
ازیـن شــقــه بــر قــد هـمــت چــه بــرمکـه پـیـمـودمـش کـمـتـر اسـت از ذراعـی
جـهان نیز چـون تـنگ چـشمان دور استازیـن تـنـگ چـشـمـی، ازین تـنـگ بـاعـی
نـه از جــاه جـویـان تــوان یـافـت جـاهـینـه از صـاع خـواهـان تـوان یـافـت صـاعـی
نـه روشــنــدلــی زایـد از تــیـره اصــلــینــه نــیـلــوفــری رویـد از شــوره قــاعــی
نــهــم چـــار بـــالــش در ایــوان عــزلــتزنـم چــنـد نـوبــت چــو مــیـر مــطــاعــی
چـو یـوسـف بــرآیـم بــه تــخـت قـنـاعـتدرآویـــزم از چـــهـــره زریـــن قـــنـــاعـــی
نــدارم دل جـــمــعــیــت، تـــفــرقــه بـــهبــبــیـن تـا چـه بــیـنـد مـه از اجـتـمـاعـی
ز انــســان گــریــزم کــدام انــس ایــمــهکه وحـشـی صـفاتـی، بـهیمی طـبـاعـی
مـن و سـایـه هـم زانـو و هـم نـشـیـنـیمـن و نـالـه هـم کـاســه و هـم رضـاعـی
کــنــم دفــتـــر عــمــر وقــف قــنــاعـــتنـویـســم بــهـر صــفـحــه ای لـایـبــاعـی
کــرم مــرد پــس مــرثــیــت گــویــم او رانــدارم بـــه مـــدحـــت دل اخـــتـــراعـــی
شـب بــخــل ســایـه بــرافـکـنـد و ایـنـکنــمــانــد آفــتـــاب کــرم را شـــعـــاعـــی
عـلـی الـقـطـع نـپـذیـرم اقـطـاع شـاهـانمـن و تــرک اقـطــاع و پــس انـقـطــاعـی
چــو مـار و نـعـامـه خـورم خــاک و آتــشبــمــیـر و نـعــیـمــش نــدارم طــمــاعــی
چــو نـانـنـد کـون سـوخــتــه و آب رفـتــهمـن از آب و نانشـان چـه سـازم ضـیاعـی
نه نان است پس چیست؟ نار الجحیمینه آب است پس چیست؟ سؤر الضباعی
نـدارم ســپــاس خــســان، چــون نـدارمســوی مـال و نـان پــاره مـیـل و نـزاعــی
بــــه او نـــشــــاط شــــراب آن نـــیـــرزدکــه آخـــر خـــمــارم رســانــد صــداعــی
کـتـابــت نـهـادن بــه هـر مـسـجـدی بــهکه جـسـتـن بـه هر مجـلسـی اصطناعی
مؤدب شـــوم یــا فـــقـــیــه و مـــحـــدثکـاحــادیـث مـســنـد کـنـم اســتــمـاعـی
بــه صــف الـنـعــال فــقـیـهـان نـشــیـنـمکـه در صـدر شـاهـان نـمـانـد انـتــفـاعـی
ور از فــقــه درمــانــم آیـم بــه مــکــتــبنـویـسـم خــط ثــلـث و نـســخ و رقـاعـی
ولـیـکــن گــرفــتــم کــه هـرگــز نـجــویـمنـه مـلـک و مـنـالـی، نـه مـال و مـتـاعـی
نـه تـرکـی و شـاقـی، نـه تــازی بــراقـینه رومی بـسـاطـی، نه مصـری شـراعـی
هـم آخـر بــنـگـزیـرد از نـقـد و جــنـسـیکــه مــســتــغــنـیـم دارد از انـتــجــاعــی
نــه جــامــه بــبــایـد ز خــیـر الــثــیـابــینـه جــائی بــبــایـد بــه خــیـر الـبــقـاعـی
بــه روزی دو بـــارم بــبـــایــد طــعــامــیبــه مـاهـی دو وقـتــم بــبــایـد جـمـاعـی
بــر ایـن اخـتــصـار اسـت دیـگـر نـجــویـممـعـاشـی کـه مـفـرد بــود یـا مـشــاعـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.