ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه وحید الدین شروانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
جـان سگ دارم بـه سخـتـی ورنه سگ جـان بـودمیاز فـغـان زار چــون سـگ هـم فـرو نـاسـودمـی
ورنــه جـــانــم آهــنــیــن بـــودی بـــه آه آتـــشـــیــندیــده چــون پــالــونــه آهــن فــرو پــالــودمــی
آه جــان فـرســا اگـر در ســیـنـه نـشـکـســتــی مـرااینکه جـان فرسـودم از آه، آسـمان فرسـودمی
غرقه ام در خون و خون چـون خشک شد گردد سیاهخود سیه پـوشم که دیدی؟ گرنه خون آلودمی
کــوه غــم بــر جــانــم و گــردون نــبــخــشــایـد مــراکاین غم ار بـر کوه بودی من بـر او بـخشودمی
یـوســفــانــم بــســتــه چــاه زمــیـن انــد ار نـه مــنچشمه های خون ز رگ های زمین بگشودمی
گـوش مـن بـایسـتـی از سـیمـاب چـشـم انـبـاشـتـهتــا فــراق نــازنـیـنــان را خــبــر نــشــنـودمــی
کـاشـکـی خـاقـانی آسـایش گـرفـتـی ز اشـک خـونتـا زجـان کم کـردمی در اشـک خـون افـزودمی
روی من کاهی است خاکین کاش از خون گل شدیتــا بــه خـون دل سـر خــاک وحــیـد انـدودمـی
آن زمـان کـو جــان هـمـی داد ار مـن آنـجــا بــودمـیجـان سـتـانـش را بـه صـور آه جـان بــربـودمـی
پــای در گــل چــون گـل پــای آب غــم پــذرفــتــمـیخاک بـر سر ، بر سر خاک اشک خون پالودمی
گــر فــدای او بـــرفــتـــم مــن، چــرا جــانــم نــرفــتتــا اگـر زان بــر زیـان بــودم ازیـن بــرســودمـی
دیـده را از ســیـل خــون افــکــنـده مــی در نــاخــنـهبـس بـه ناخـن رخ چـو زر ناخـنی بـخـشـودمی
مویه گـر بـنشـاندمی بـر خـاک و خـود بـنشـسـتـمیدست و کلکش را بـه لفظ مادحـان بـستـودمی
اول از خـــونــاب دل رنــگــیــن ازارش بـــســـتـــمــیبـعـد از آن از زعـفـران رخ حـنـوطـش سـودمـی
گـر رسـیـدی دسـت، غـسـلـش ز آب حـیوان دادمـیبـل کـه چـون اسـکـندرش تـابـوت زر فـرمودمی
آنــچــه مــادر بـــر ســر تــابـــوت اســکــنــدر نــکــردمـن بــه زاری بــر سـر تــابــوت او بــنـمـودمـی
یـا چـو شـیـریـن کـو بــه زهـر تـلـخ بــر تــابــوت شـاهجـان شیرین داد، من جـان دادمی و آسـودمی
هـر شـبـی بـر خـاکـش از خـون دانـه دل کـشـتـمـیهـر ســحــر خــون ســیـاوشـان ازو بــدرودمـی
واپــســیـن دیـدارش از مــن رفــت و جــانــم بــر اثــرگر بـرفتـی در وداعـش من ز جـان خـشـنودمی
مـن غــلـامـی داغ بــر رخ بــودمـش عــنـبــر بــه نـامور بـه مـعـنی بـودمی عـنبـر حـنوطـش بـودمی
چـون بـدین زودی کفـن می بـافـت او را دسـت چـرخکـاشـکـی در بــافـتــن، مـن تــار او را پــودمـی
گــیـرم آن فــرزانـه مــرد، آخــر خــیـالــش هـم نـمـردهم خـیالـش دیدمـی در خـواب اگـر بـغـنودمـی
نـی نـی آن فــرزانـه را داغ فــراقــم کــشــت و بــسگر بـه عـالم داد بـودی من بـه خـون ماخـوذمی
شـد ز مـن بــدرود گـر بــخـتـیـم بـودی پـیـش از آنـکاو ز مـن بــدرود رفـتــی مـن ز جـان بــدرودمـی
گـر دلـم دادی کـه شــروان بــی جــمـالـش دیـدمـیراه صـد فـرسـنگ را زین سـر بـسـر پـیمـودمی
جــانــم ار در نــیــم تــیــمــار فــراقــش نــیــســتــیآخــر از جــان یـتــیـمــانـش غــمـی بــزدودمـی
گـفـتـی ای بــاز سـپــیـد از دود دل چـون مـی رهـیکـاش ار بــاز سـپـیـدم بـی سـیـاهـی دودمـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.