ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قصیده

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:16 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
در جــهـان کـس نـیـسـت انـدوه جــهـان کـس مـخـورکــوس عـــزلــت زن دوال رایــگــان کــس مــخـــور
دامـن انـدر چــیـن، بــسـاط احــتــشـام کـس مـبــیـنگـردن انـدر کـش، قـفــای امـتــحــان کـس مـخــور
آنکه کـس دیدی کـنون مقـلوب کـس شـد هان و هانشـیرمـردا هـیچ سـوگـنـدی بـه جـان کـس مـخـور
چــون فـلـک بــا تــو نـسـازد بــا دگـر کـس گـو مـسـازگـر خـوری غـبـنی از آن خـود خـور، آن کـس مخـور
چون سگ و زاغ استخوان خوردی و اکنون همچو کرماز تـن خـود گوشت میخـور اسـتـخـوان کس مخـور
در هــنــر فـــرزنــد بـــازی نــه کـــبـــوتـــر بـــچـــه ایصـید دسـت خـویش خـور طعمه دهان کس مخـور
تــو نـه آنـی کــز کــفــت روحــانـیـان شــکــر خــورنــدقدر خود بشناس و قوت از خوان و خان کس مخور
آب بـــاران خـــور صـــدف کـــردار گـــاه تـــشـــنــگــیمــاهــی آســا هــیــچ آب از آبــدان کــس مــخــور
تــا کـی از پــرز کـسـان روزی خـوری هـمـچـون چـراغشـمع وار از خـود غـذا میخـور، ز خـوان کس مخـور
گـر کــســی را زعــفــران شــادی فــزایـد، گـو فــزایچـون تـو بـا غـم خـو گرفـتـی زعـفـران کس مخـور
چــون تــو انـدر خــانـه خـود مـی هـم آن خـود خـورییــاد جــان خــویـش خــور یــاد روان کــس مــخــور
هـای خــاقــانــی جــهـان را آزمــودی کــس نــمــانــدخـون دل میخـور کـه نوشـت بـاد، نان کـس مـخـور
تـــــــو را کــــــعـــــــبـــــــه دل درون تـــــــار و مــــــاربــــــرون دیـــــر صـــــورت کـــــنـــــی زرنـــــگـــــار
مــــبـــــر قــــفــــل زریــــن کــــعــــبـــــه بـــــدانــــکدر دیـــــر را حــــــلــــــقــــــه آیـــــد بــــــه کــــــار
زهـــــی کـــــعـــــبـــــه ویــــران کـــــن دیــــر ســـــازتـــو ز اصـــحـــاب فــیــلــی نــه ز اصـــحـــاب غــار
گـــر ایـــنـــجـــا بـــه ســـنـــگـــی نـــیـــابـــی فـــرودهـــم از تــــو بــــه ســــنـــگــــی بــــرآیـــد دمـــار
گـــر اول بـــه پـــیـــلـــی کـــنـــی قـــصـــد ســـنـــگهــم آخـــر بـــه مــرغــی شـــوی ســـنــگــســـار
رهــــت ســــنــــگــــلــــاخ اســــت خـــــاقــــانــــیــــاخـــرت ســـم فـــکـــنــده اســـت، بـــا رنـــج بـــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.