ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح جلال الدین الخزاری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
گــفــتــم ای دل بــهــر دربــان جــلــالنـعــل اســب از تــاج دانـائی فــرســت
دل جــوابـــم داد کــز نــعــل پـــی اشتــاج هـفــت اجــرام بــالـائی فــرســت
نــکــتـــه او دانــه و ارواح اســـت مــرغدانـه زی مـرغــان صــحــرائی فـرســت
ایــن دو طــفــل هــنــدو از بــام دمــاغبــر در صــدرش بــه مـولـائی فــرســت
یــــا ز آب دســــت و خــــاک پـــــای اوزقـــه طـــفـــلـــان دانـــائی فـــرســـت
پــیـش یـکــران ضــمــیــرش عــقــل راداغ بــر رخ کـش بــه لـالـائی فــرســت
حـاصـل شـش روز و نـقـد چـل صـبــاحیک شبـه خـرجـش که فرمائی فرسـت
هــر بـــســـاط ذکـــر کآرایــد بـــپـــوشهــر طـــراز شـــکــر کآرائی فـــرســـت
شـحـنه شـرع اسـت مـنـشـور بـقـاشسـوی این نـه شـهر مـینـائی فـرسـت
شب در آن شهر است غوغا ز اخـتـرانمهر شـحـنه سـوی غـوغـائی فـرسـت
از تــن و دل چــون کـنـی نـون والـقـلـمنـزد شـحـنه شـکـل طـغـرائی فـرسـت
پـیش فـکـر او کـه رخـشـد شـمس وارشـمس گردون را بـه حـربـائی فرسـت
بــــهـــر آذیـــن عـــروس خــــاطــــرشچــرخ اطـلـس را بــه دیـبــائی فـرسـت
او بـه تـنـهـا صـد جـهـان اسـت از هنـریک جـهانش جـان بـه تـنهائی فـرسـت
مـعــجــز کـلـی فـرســتــادت بــه مـدحتــو جــزاش از سـحـر اجـزائی فـرسـت
او ز گـــاوت عـــنـــبـــر هــنـــدی دهــدتــو ز آهـو مـشــک یـغـمـائی فـرســت
گـــر نــداری خـــون خـــشـــک آهــوانســنـبــل تــر بــهـر بــویـائی فــرســت
دسـت جــم چــون راح ریـحــانـیـت دادخـوان جــم را خــل خــرمـائی فـرسـت
آب زمــــزم داد بــــطــــحــــائی تــــو رااز فـرات آبــی بــه بــطـحــائی فـرسـت
هـفــت جــوش از آیـنــه دادت تــو نـیـزپـنـج نـوش از کـلـک صـفـرائی فـرسـت
داد نــعــمــت هـا چــو نـعــمــان عــربشـکـرهـا چـون حـاتــم طـائی فـرسـت
کـــوه دانـــش را چـــو داود از نـــفـــسمنطـق الـطـیر از خـوش آوائی فـرسـت
بــانـگ پــشـه مـگـذران بــر گـوش جـمگـر فـرسـتـی لـحـن عـنقـائی فـرسـت
از دواتـــــت دار مـــــلـــــک تـــــیــــر رانــیــزه بـــهــرام هــیــجــائی فــرســت
بـــهــر ری کــو پـــار زهــرت داده بـــودهدیه امـسـال از شـکـرخـائی فـرسـت
طـوطـی ری عـذرخـواه ری بـس اسـتسـوی طـوطـی قـند بـیضـائی فـرسـت
ری بــدیـن طــوطــی ز هـنـدو رای بــهخــدمــت ری هـنـدی و رائی فــرســت
روح شـیـدا شــد ز عـشــق مـنـظـرشاز نـظــر گـو حــرز شــیـدائی فــرســت
عــــازر دل مــــرده ای در وی گــــریــــزگــو مــرا بــاد مـســیـحــائی فــرســت
چـون تـوئی خـاقـان تـرکـسـتـان طـبــعمـه رخــی بــا مـهـر عـذرائی فـرســت
نـثــر تــو نـعـش و ثـریـا نـظـم تــوسـتهـدیـه نـعــشــی و ثــریـائی فــرســت
قــدر نـظــم و نــثــر او دانـد بــه شــرطســـوی روضـــه در دریــائی فـــرســـت
تـخم پـیله است آن بـه دیبـاجی سپـارزعـفران اسـت آن بـه حـلوائی فرسـت
گــر تــوانــی هـاونــی ســاز از هـلــالخـاصـه بــهـر زعـفـران سـائی فـرسـت
زرگــر ســاحــر صــفــت را بــهـر صــنـعســیــم چــیـنــی، زر آبــائی فــرســت
گـویـد ایـنـجــا خــاص مـهـمـانـت آمـدماجـــری خــاص از نــکــورائی فــرســت
نــحــل مــهــمــان بـــهــار آیــد بـــلــینـزل نـحــل از بــاغ گــویـایـی فــرســت
نــحــل را بـــرخــوان شــاخ آور ز جـــودپـس در آن فضـل عـسـل زائی فرسـت
ایـن دل صــد چــشــمـه را پــالـونـه واراز بـــرای شــهــد پـــالــائی فــرســـت
عــقــل را گـفــتــم چــه ســازم نـزل اوگــفــت جــنـت نـزل دربــائی فــرســت
آه تو شمع است و اشکت شکر استشمع و شکر رسـم هر جـائی فرسـت
بــاد را بــهـر ســلـیـمـان رخــش ســاززیـن زر بــرکـن بــه رعــنـائی فــرســت
هـر ســحــرگـاهـش دعـای صــدق رانپـس بـه سوی عرش فرسـائی فرست
وز پـــی احـــمــد بـــراقــی کــن ز نــورپــس بــرای چــرخ پــیـمـائی فــرســت
ورنـه بــاری ســوی بــهـمـن هـمــتــیتــنـگ بــسـتــه خـنـگ دارائی فـرسـت
هـمـتــم گـفـتــا کـه مـلـبــوس جــلـالدق مـصـری وشـی صـنعـائی فـرسـت
عــصــمـتــش گـفـت از تــکـلـف درگـذرشـش گزی دسـتـار و یکتـائی فـرسـت
مـشـتـری فـر و عـطـارد فـطـنت اسـتتـحـفـه هاش از مدحـت آرائی فـرسـت
نی نی از بـود تـو نتـوان تـحفه ساختتــحــفــه بــر قــدر تــوانــائی فــرســت
هرچـه بـفـرسـتـی بـه رسـوائی کشـددل شـفـاعـت خــواه رســوائی اســت
شعر هم جرم است جان را تـحفه سازبــر امـیـدم جــرم بــخـشـائی فـرسـت
نـقـد بــرنـائیـت دانـم مـانـده نـیـســتتــات گــویـم نــقــد بــرنــائی فــرســت
اشـک گـرمـت بــاد و بــاد ســرد پــسهـر دو را بــا عـقـل سـودائی فـرســت
بــهـر تـسـبـیـح سـلـیـمـان عـصـمـتـیاشــــک داودی ز قــــرائی فــــرســــت
یـعــنـی از بــســتــان خــاطــر نـوبــریبـــاز کـــن در زی زیــبـــائی فـــرســـت
قـربــه ای پــر کـن ز تـسـنـیـم ضـمـیـرروح را بـــا آن بــه ســقــائی فــرســت
گـر تــوانـی بــهـر شـیـب مـقـرعـه اشزلـف حـوران هـرچــه پــیـرائی فـرسـت
وز دو قــرص گــرم و ســرد مـهـر و مـاهرایـــت آن صــــدر والـــائی فــــرســــت
وز بـــره تـــا گــاو و بـــزغـــالــه فــلــکگـوشـتـی سـاز و بـه مولـائی فـرسـت
دانـه دل جــوجــو اسـت و چــهـره کـاهکاه و جـو زین دشت سـرمائی فرسـت
آفــتـــابـــی شــو ز خـــاک انــگــیــز زرزی عـــطـــارد زر جــــوزائی فـــرســـت
چـون تــوئی خـاک سـپــاهـان را مـریـدخـرجـش آنـجـا نقـد اینـجـائی فـرسـت
***
مرا شاه بـالای خـواجـه نشانده اسـتاز آن خـواجــه آزرده بــرخـاسـت از جــا
چـه بــایـسـتــش آزردن از سـایـه حـقکه نوری است این سایه از حق تعالی
نـه زیـر قـلـم جـای لـوح اسـت چـونـانکـه بـالای کـرسـی اسـت عـرش معـلا
نـــدانـــد کـــه از دور پــــرگـــار قـــدرتبـــود نــقــطــه کــل بـــر از خــط اجـــزا
مـعــمـا بــر از ابــجــد آمـد بــه مـعـنـیچـو معـنی کـه هم بـرتـر آمـد ز اسـمـا
بــخـور از بــر عـنـبــر آمـد بـه مـجـلـسعــقــول از بــر انـفــس آمـد بــه مـبــدا
کـــواکـــب بـــود زیــر پـــای مــلـــایــکحـــواری بـــود بـــر زبـــردســـت حـــورا
بـبـین نـه طـبـق بـرتـر از هـفـت قـلـعـهبــبـیـن هـفـت خـاتـون بـر از چـار مـامـا
زمین زیر بـه کو کثـیف اسـت و سـاکنفـلـک بـه ز بـر کـو لـطـیف اسـت و دروا
الــف را بــر اعــداد مــرقــوم بــبــیـنـیکــه اعــداد فــرعــنـد و او اصــل و والــا
نـه شــاخ از بــر بــیـخ بــاشــد مـرتــبنــه بـــار از بــر بــرگ بــاشــد مــهــیــا
قـیاس از درخـتـان بـسـتـان چـه گـیریبــبــیـن شــاخ و بــیــخ درخــتــان دانــا
هـنـرمــنــد کــی زیـر نــادان نـشــنـیـدکه بـالای سرطان نشستـه است جوزا
نـه لــعــل از بــر خــاتــم زر نــشــیـنــدنـه لـعـل و زر کـل چـنـین اسـت عـمـدا
دبــیــری چــو مــن زیــردســت وزیــرینــدارنــد حـــاشــا کــه دارنــد حــاشــا
دبــیـر اسـت خـازن بــه اسـرار پـنـهـانوزیـر اسـت ضـامـن بــه اشـکـال پــیـدا
دبــیــری ورای وزیـری اســت یـعــنــیعـــطـــارد ورای قـــمــر یــافـــت مـــاوا
چـو ریگی است تـیره گران سایه نادانچـو آبـی اسـت روشن سـبـک روح دانا
نـه آب از بـر ریـگ بـاشـد بـه چـشـمـهنـه عــنـبــر بــر از آب بــاشــد بــه دریـا
گـران ســایـه زیـر سـبــک روح بــهـتــرچــو ســنــگ ســیـه زیــر آب مــصــفــا
دو سـنـگ اســت بــالـا و زیـر اسـیـا راگـران سـیـر زیـر و ســبــک سـیـر بــالـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.