ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت و حکمت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
هــــمــــه کـــــارم ز دور آســـــمـــــانــــیچــو دور آســمــان شــد زیــر و بــالــا
لـبــم بــی آب چــون دنـدان شـانـه اســتازیــن دنــدان کــن آئیــنــه ســـیــمــا
کــــه ایــــن زنــــگــــاری آئیــــنــــه وش راچـو شـانه بـاز نـشـنـاسـم سـر از پـا
دلم مرغی است در قل بسته چون سنگچــو ســیـم قـل هـوالـلـهـی مـصــفـا
وگـــر ســـنــگ آب نــطـــق مـــن پـــذیــردبــخـوانـد قـل هـوالـلـه طـوطـی آسـا
مــــرا گــــوئی چــــرا بـــــالــــا نــــیــــائیکــه از بــالــا رســد مــردم بــه بــالــا
مـن ایـنـجــا هـمـچـو سـنـگ مـنـجـنـیـقـمکـه پـسـتـی قـسـمتـم بـاشـد ز بـالا
مـرا سـر بــسـتـه نـتـوان داشـت بــر پــایبـــه پــیــش راعــنــا گــویــان رعــنــا
مــگــس ران کــردن از شـــهــپـــر طــاوسعجـب زشـت اسـت بـر طـاووس زیبـا
اگــر شــهــبــاز بــگــریــزد چــو ســیـمــرغز روی رشــک مــعــذور اســـت ازیــرا
چـــرا دارد مـــگـــس دســـتــــار فـــوطـــهچــرا پــوشــد مــلــخ رانــیــن دیــبـــا
دل مـن دیـگ سـنـگـیـن نـیـسـت ویـحــککه چون بشکست بتوان بست عمدا
بــــلــــوریـــن جــــام را مــــانـــد دل مــــنکـه چـون شـد رخـنـه نـپــذیـرد مـداوا
جـهان خـاقانیا شـخـصـی اسـت بـی سـردو دسـت آن شـخـص را امروز و فـردا
گر امروزت بـه دسـتـی جـلوه کـرده اسـتکـنـد فــردا بــه دیـگـر دســت رســواپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.