ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نصیحت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
خـــاقـــانـــیــا بـــه دولـــت ایــام دل مـــنـــهکایام هفته ای است خود آن هفته نیز نیست
روز و شـب اسـت سـیم سـیـاه و زر سـپـیـدبـیرون ازین دو عـمـر تـو را یک پـشـیز نـیسـت
چرخ است خوشه ای به زکاتش مدار چشمکـان صـاع کـو دهد دو کـری یک قـفـیز نیسـت
چـون در زمـانـه چـیـز نـداری خـرد چـه سـودکآن را که چـیز نیسـت خـرد هیچ چـیز نیسـت
بــر خــوشـی حــیـات مـشـو غـره کآسـمـانسـیاف پـیشه ای سـت که او را تـمیز نیسـت
آن، بـز نـگـر کـه در پـی طـفـلـی هـمـی رودبــهـر مـویـزکـی کـه جـز آنـش عـزیـز نـیـسـت
روزی بـه دست طفل شود کشته بـی گمانچـون بـنـگـری گـلـو بــر بـز جـز مـویـز نـیـسـت
***
تــــا بــــه غـــربــــت فـــتــــاد خــــاقـــانـــییـــکــــدری خــــانـــه ایـــش زنــــدان اســــت
نــه درون ســاخــتـــنــش تـــوفــیــق اســتنــه بـــرون تـــاخـــتـــنـــش امـــکـــان اســـت
روی چـــــون عـــــنــــکـــــبـــــوت در دیــــوارپـــس ســنــگــی چــو مــور پــنــهــان اســت
پـــاســـبـــانـــش بـــرون در قـــفـــل اســـتپـــــرده دارش درون کـــــلـــــیـــــدان اســـــت
اشـــک جـــیــحـــون و دم ســـمـــرقـــنــدیدل بـــــــخـــــــاری و آه ســـــــوزان اســـــــت
یــعـــنـــی ایــن در چـــهــار دیــواری اســـتکــــه درش ســــوی چــــرخ گــــردان اســــت
از بــرون لـب بــه قـفـل خــامـوشــی اســتوز درون دل بــــه بــــنــــد ایــــمــــان اســــت
خــــانـــه در بــــســــتــــه دار بــــر اغـــیـــارتـــا در او ایــن غـــریـــب مـــهـــمـــان اســـت
بـــرگ عـــیـــشـــی مـــســـاز خـــاقـــانـــیکـــــه وجـــــودش ورای امـــــکـــــان اســـــت
عـــالــم از چـــار عـــلــت اســـت بـــه پـــایکــــه یــــکــــی زان چـــــار ارکـــــان اســـــت
خــــانــــه را هـــم چــــهــــار حــــد بــــایـــدکـــان چـــهــار اصـــل کـــار بـــنـــیــان اســـت
عـــلـــت عـــیــش را ســـه چـــیــز نــهــنـــدکــــان مـــکــــان و زمــــان و اخــــوان اســــت
ز آن نــگـــفـــتـــنـــد چـــارمـــیــن یــعـــنــینـــیــســـت چـــیــزی کـــه چـــارم آن اســـت
***
خـــاقــانــیــا چـــو آب رخــت رفــت در سؤالمـسـتـان نوال کـس کـه وبـال آشـنای اوسـت
بــر خـسـتــگـی دل مـطـلـب مـرهـم قـبــولنه دل نه مـرهمی کـه جـراحـت فـزای اوسـت
آن را کــه بــشــکــنـنــد نـوازش کــنـنــد بــازیعنی که چـون شکسـت نوازش دوای اوسـت
پـنـداری آن شـتـر کـه بــکـشـتـنـد، گـردنـشپـــر زر از آن کــنــنــد خـــون بـــهــای اوســـت
گــیـرم کــه کــان زر شــود آن گــردن شــتــراو را ز زر چـه سـود که سـودش بـقای اوسـت
***
زیـــان تـــو در ســـود دانـــســـتــــن اســـتتــــوان تــــو در نـــاتــــوانـــســــتــــن اســــت
نــــدانــــم ســــپــــر ســــاز خــــاقــــانـــیـــاکــه نــادانــی اکــســیــر دانــســتـــن اســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.