ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح نظام الملک قوام الدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ایــام نــظــام مــمــالــک قــوام روی زمــیــنتــو آفــتــابـــی و صــدر تــو آســمــان وار اســت
ز دور خـامه تـو شـرق و غرب بـیرون نیسـتکـه بــر مـحـیـط جـهـان خـامـه تــو پــرگـار اسـت
ز بـس که بـر سـم اسـبـت لب کفات رسـیدسـم سـمـند تـو را لـعـل نعـل و مـسـمـار اسـت
بـه دسـت عـدل تـو بـاشـه پـر عـقـاب بـریـدکــبـــوتــران را مــقــراض نــوک مــنــقــار اســت
فسون خـصم تـو بـحـران مغز سرسام استکه مغـز خـصـم بـه سـرسـام حـقـد بـیمار اسـت
مرا بـه دولت تـو همتـی اسـت رفعت جـوینـه در خــور نـســب و نـه سـزای مـقـدار اســت
بـه نـیـم بـیـت مـرا بــدره هـا دهـنـد مـلـوکتـو کـدخـدای مـلـوکـی تـو را هـمـیـن کـار اسـت
بــدان طـمـع کـه رسـانـی بــهـای دسـتــارمشــریـف وعـده کـه فـرمـوده ای دوم بــار اســت
بــه انــتــظــار اشــارات تــو کــه هــان فــردادلـم نـمـانـد بــجـای و چـه جـای گـفـتــار اسـت
بـه سـعـد و نحـسـی کـاین آید آن دگر بـرودگــذشــت مـدتــی و خــاطــرم گـران بــار اســت
نه لفظ من بـه تـقاضای سـرد معروف اسـتنـه صــدر تــو بــه مـواعــیـد کــژ ســزاوار اســت
خــدای دانـد اگـر آن، بــهـا بــه نـیـم سـخـنکـــراکــنــد وگــر آن خـــود هــزار دیــنــار اســـت
سـرم کـه نـیـم جـو ارزد بــه نـزد هـمـت تــوبـه بـخـشـش زر و دسـتـار بـس گران بـار اسـت
گـر این جـگر خـوری ارزد بـهای صـد دسـتـارسرم چنان که سبـک بـار هست سگسار است
بــه دل مــعــایـنـه آیـد مــرا کــه دســتــاریز مــن بــرنــد کــه ایــن را بــهــا و بـــازار اســت
کنون بـه عرض صله خـاطر من آشوب استکــنــون بــه جــای درم در کــف مــن آزار اســت
تــو گـر بــهـا دهـی آن داده را زکـات شـمـاربـــده زکـــات بـــدان کـــس کـــه گــنــج اســـرار
بــه وام کـن زر و زیـن مـخـتــصـر مـرا دریـابچــه وام خــیـزد ازیـن مـخــتــصـر پــدیـدار اسـت
کـرم کـن و بــخــر از دســت وام خــواهـانـمکـه بــر مـن از کـرمـت وام هـای بــسـیـار اسـت
ز گــنـج مــردی ایـن مــایـه وام مــن بــگــزارکـه وام شــکـر تــو بــر گـردن مـن انـبــار اســت
ازیـن مـعــامـلـه ار خــود زیـان کـنـد کــرمـتدلــم ز خـــدمــت تـــو وز خــدای بـــیــزار اســت
بـــده قــراضــگــکــی تــا عــطــات پـــنــدارممـگـو کـه سـوخـتـه مـن چـه خـام پــنـدار اسـت
بـه چشم های جگر گوشه ات که بـیش مرامخـور جـگر کـه مرا خـود فـلک جـگر خـوار اسـت
بــه جــان شــاه کــه در نـگــذرانـی از امـروزکــه نـگـذرم ز ســر ایـن صــداع و نـاچــار اســت
به خاک پای تو کان هست خون بهای سرمکـه حــاجــتــم بــه بــهـاء تــمـام دسـتــار اسـت
بـه شعر گر صله خواهم تـو مال ها بـخشیبـر آن مـگـیـر کـه ایـن مـایـه حـق اشـعـار اسـت
بـه یـک دو بـیـت نـود اقـچـه داد کـافـی کـوربـــه راوی مــن کــو مــدح خــوان احـــرار اســت
تـو را که صـاحـب کـافـی خـریطـه کش زیبـدچهل درست که بخشش کنی چه دشوار است
بـه مـرد مـردمـی آخـر کـه صـلـت چـو مـنیکــم از قــراضــه مـعــلــول قــلــب کــردار اســت
بــهـای خـیـر طـلـب مـی کـنـم بــدیـن زاریتــبــارک الـلـه کــارم نـگــر کــه چــون زار اســت
***
قـــبـــلـــه ابــــدال قـــلـــه ســـبـــلـــان دانکـو ز شــرف کـعــبــه وار قــطــب کـمـال اســت
کـعـبــه بــود ســبــزپــوش او ز چــه پــوشـدجــامــه احــرامــیـان کــه کــعــبــه حــال اســت
در خـــبـــری خــوانــده ام فــضــیــلــت آن راخــاســت مـرا آرزوش قــرب ســه ســال اســت
رفــتــم تــا بـــر ســرش نــثــار کــنــم جــانکـوســت عـروسـی کـه امـهـات جــبــال اســت
چـــادر بـــر ســر کــشــیــد تـــا بـــن دامــنیـعـنـی بــکـرم مـن ایـن چـه لـاف مـحـال اسـت
مـقــعــد چــنـدیـن هـزار ســالــه عــجــوزیبــکـر کــجــا مـانـد ایـن چــه نـادره حــال اســت
مـوســی و خــضــر آمــده بــه صــومــعــه اوصــومــعــه دارد مــگــر فــقــیــر مــثـــال اســـت
هــســت هــمــانــا بـــزرگ بــیــنــی آن زالچــادر از آن عــیــب پــوش بـــیــنــی زال اســت
گـــفـــتــــم چـــادر ز روی بــــاز نـــگـــیـــریبــکـر نـه ای شـرم داشـتــن چـه خـصـال اسـت
از پـــس بـــکـــران غـــیــب چـــادر غـــیــرتبــفــکــن خــاقــانـیـا کــه بــر تــو حــلـال اســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.