ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در توصیف قصر صفوة الدین بانوی منوچهر شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
حـــبـــذا قــصــر شــمــســه مــلــکــاتکآســمـان ظـل آســمـانـه اوســت
مــــادر تـــــاجـــــدار کــــیــــخــــســــروبـــرده بـــزم خــســروانــه اوســت
قــصــر بــلـقــیـس دهـر بــیـن کـه پــریحــارس بـــام بـــالــکــانــه اوســت
صــفــوة الــدیــن زیــبـــده عــجــم آنــکدهــر هــارون آســـتـــانــه اوســت
شــاه جــبـــریــل جــان مــریــم نــفــسکـه مـســیـح کــرم زمـانـه اوســت
دهـــم نـــه زن نـــبـــی کـــه بـــه قـــدرهشـت جـنـت نـعـیم خـانه اوسـت
حــاصـل شــش جــهـات هـفـت اقـلـیـمعـشـر انـعـام بــی بــهـانـه اوسـت
ایـن جــهـان قــلـزم ســخــاش گــرفــتخــنـدق آن جــهـان کـرانـه اوســت
تـــا بـــقـــا شـــد کــبـــوتـــر حـــرمــشنـقـطـه شـیـن عـرش دانـه اوسـت
جــاه خــاتــون عــالــم اســت چــنـانـکپــر صـدا عـالـم از فـسـانـه اوسـت
آســـــمـــــان را دوال گـــــاو زمـــــیــــناز پــی شــیـب تــازیــانــه اوســت
شـمـع بـخـتـش جـهان چـنـان افـروخـتکــه فــک دودی از زبــانــه اوســت
قــاصــد بــخــت اوســت مــاه و نــجــومزنـــگـــل قـــاصـــد روانــه اوســـت
مـســت خــون حــســود اوســت قـضــاهم ز قحـف سرش چـمانه اوسـت
نسل شروان شهان مهین عقدی استصـفـوة الـدین بـهین مـیانـه اوسـت
بــــاد شــــروان بــــه فــــر فــــرزنـــدشکـه ســعـود ابــد نـشــانـه اوســت
بـــخــت نــقــش ســعــادتـــش بـــنــددبـر ششم چـرخ کان خـزانه اوسـت
دانـــه گـــوســــفــــنـــد چــــرخ نـــگــــرکاین معـانی نشـان شـانه اوسـت
بـــلـــبـــل مـــدح اوســـت خـــاقـــانــیهـم در شـکـرش آشـیـانـه اوسـت
نــه فــلــک در ثـــنــای او بـــگــریــخــتکــه فــلـک بــنـده یـگــانـه اوســت
جـــاودان بـــاد کـــاعـــتـــمـــاد جـــهــانهـمـه بــه عـمـر جــاودانـه اوسـت
***
زیــن اشـــارت کـــه کـــرد خـــاقـــانـــیسر فراز اسـت بـلکه تـاجـور اسـت
پــشـت خـم راسـت دل بــه خـدمـت تـوهمچـو نون والقلم همه کمر اسـت
بـــخــتـــم از ســرنــگــونــی قــلــمــشچون سخن های او بلند سر است
ســیـم و شــکـر فــرســتــم و خــجــلـمکه چـرا دستـرس همین قدر است
شـعـر گـفـتــم بــه قـدر ســیـم و شـکـرمخـتـصـر عذرخـواه مخـتـصر اسـت
شـــکـــر و ســـیــم پـــیــش هــمــت اواز من و شـعـر شـرمسـارتـر اسـت
خــود دل و طــبــع او ز ســیـم و شــکـرکان طمغاج و بـاغ شـوشـتـر اسـت
سـیم و سـنـگ اسـت پـیش دیـده آنـکهر تـراشـش ز کـلک او گـهر اسـت
اتــــــصـــــال نـــــجـــــوم خـــــاطـــــر اوفــیـض طــبــع مـرا نـویـدگـر اســت
زیــن ســپـــس ابـــروار پـــاشــم جـــاناین قـدر فـتـح بـاب مـاحـضـر اسـت
تـــا ابـــد نــام او بـــر افـــســـر عـــقـــلمهر بـر سیم و نقش بر حجر استپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.