ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در هجو خواجه اسعد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
خـواجـه اسـعـد چـو مـی خـورد پـیوسـتطــرفـه شــکـلـی شــود چــو گـردد مـســت
پــارســا روی هـســت لـیـکــن نـیـســتقـلـتــبــان شـکـل نـیـســت لـیـکـن هـســت
***
وبــالــت نــه از ســر نــهــفــتــن درســتکـــه از گـــوهـــر راز ســــفـــتــــن درســــت
مــگــو راســـت بـــنــدیــش خـــاقــانــیــاهــمــه آفــت از راســـت گــفــتـــن درســـت
***
گــیــرم کــه دل درســـت مــا نــیــســـتآخـــــر نـــــام درســـــت مـــــا هـــــســـــت
خــــاقــــانـــی را اگـــر ســــفــــیـــهـــیهـــنـــگـــام جــــدل زبــــان فــــروبــــســــت
ایــن هــم ز عــجـــایــب خـــواص اســـتکــالـمـاس بــه ضــرب ســرب بــشــکـســت
***
ده دهـی بــاشـد زر سـخـنـم گـرچـه مـراچـون نجـیبـان دگر جـامه بـه زر معلم نیسـت
تـرک چون هست بـه انداختن زوبـین جلدچــه زیـان دارد اگــر مـولـد او دیـلـم نـیـســت
***
مــن کــه خــاقــانــیــم ز هــر دو جــهــانبــی نــیـازم چــه خــوب هــر دو چــه زشــت
عــافـیـت خــواهـم ایـن ســرا نـه یـســارمــغــفــرت خــواهـم آن ســرا نــه بــهـشــت
***
مرغکی را وقت کشتن می دوانید ابلهیگفت مقصود از دوانیدنش نازک گشتن است
ما همان مرغـیم خـاقـانی که ما را روزگارمی دواند وین دویدن را فذلک کشـتـن اسـت
***
گـــنــج دانــش تـــوراســـت خـــاقـــانــیکـــار نـــادان بــــه آب و رنـــگ چــــراســـت؟
نــام شــاهــی بـــه شــیــر دادســتــنــدپــس حــلــی بــر تــن پــلــنــگ چــراســت؟
هــفــت انــدام مــاهـی از ســیـم اســتهـفـت عــضــو صــدف ز ســنـگ چــراســت؟
***
چـــو خــاک ســیــه را دهــی آب روشــنبــه ســالــی گــلــی بــردهـد بــوســتــانــت
مــنـم خــاک تــو گــر دهـی آب لــطــفــمدهــم صـــد گـــل شـــکـــر در یــک زمــانــت
***
چــــــون ز یـــــاران رفـــــتــــــه یـــــاد آرمآه و واحــــســــرتــــا عــــلــــی مـــن مــــات
چــــون ز عـــمـــر گـــذشـــتــــه یـــاد آرمآه و واغـــــصـــــتـــــا عـــــلــــی مــــافـــــات
***
خــاقــانــیــا قــبـــول و رد از کــردگــار دانزو ترس و بـس که ترس تو پا زهر زهر اوست
دیوان فـرشـتـگانند آنجـا که لطـف اوسـتمـردان، مـخـنـثــانـنـد آنـجـا کـه قـهـر اوسـت
هر حکم را که دوست کند دوستدار بـاشمگریز و سـر مکش همه شـهر شـهر اوسـت
***
دروغ اسـت آنکـه گـوید این کـه در سـنگفــروغ خــور عــقــیـق انــدر یـمــن ســاخــت
دل او هسـت سـنگـین پـس چـه مـعـنیکـه عـشـق او عـقـیق از اشـک من سـاخـت
مــن از دل آزمــائی دســـت شــســتـــمکــه او در زلــف آن دلــبـــر وطــن ســـاخـــت
بـــه کــرم پـــیــلــه مــی مــانــد دل مــنکه خـود را هم بـه فـعـل خـود کفـن سـاخـت
کــنــون دل انــده دل مــی خـــورد زانــکهـلـاک خـویشـتـن هـم خـویشـتـن سـاخـت
ز خــاقــانـی چــه خــواهـد دیـگـر ایـن دلجـز آن کـورا بــه مـحـنـت مـمـتـحـن سـاخـت
***
شـــکـــر انـــعـــام پــــادشـــا گـــفـــتـــننـــتــــوان کـــان ورای غــــایـــت هـــاســــت
راه شـکـرش بــه پــای هـرکـس نـیـسـتکــه حــدش زان ســوی نــهــایـت هــاســت
گــرچـــه انــعــام او مــرا شـــکــر اســـتشـــکــر او را ز مــن شـــکـــایــت هــاســـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.