ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در استغناء طبع خویش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
نـه مـعـن زائده دانـم نـه حــاتــم طــائینـه آنـکـه از پـی هـجـران مـیهـمـان بـگـریـسـت
نکرد بـا من ازین ناکسان کس احسانیکزان سپس نه به چشم هوان به من نگریست
***
گرچه خاقانی از اصحاب فروتر بنشستنـتـوان گـفـت کـه در صـدر تـو او کـم قـدر اسـت
صـدر تـو دایره جـاه و جـلال اسـت مقیمدر تـن دایـره هـرچـا کـه نـشـیـنـی صـدر اسـت
***
امــن جــســتـــی مــجــوی خــاقــانــیکــایــن مــراد از جـــهــان نــخـــواهــی یــافـــت
انـــدر افــــلـــاس خــــانـــه گـــیـــتــــیکـــیـــمـــیـــای امـــان نـــخــــواهـــی یـــافـــت
***
حــوری از کــوفــه بـــه کــوری ز عــجــمدم هــمــی داد و حـــریــفــی مــی جـــســـت
گـــفـــتـــم ای کـــور دم حـــور مـــخـــورکـــو حـــریـــف تــــو بــــه بــــوی زر تــــوســـت
هــان و هــان تـــا ز خــری دم نــخــوریور خـــوری ایــن مــثـــلــش گــوی نــخـــســـت
کـه خــری را بــه عــروســی خــوانـدنـدخــر بــخــنـدیـد و شــد از قــهـقــهـه ســســت
گــفــت مــن رقــص نــدانــم بـــه ســـزامـــطــــربــــی نـــیـــز نـــدانـــم بــــه درســــت
بــــهـــر حـــمـــالـــی خـــوانـــنـــد مـــراکـــاب نــیــکـــو کـــشـــم و هــیــزم چـــســـت
***
مـــهـــتــــر قـــالـــیـــان و نـــور مـــرنـــدمــیـلــشــان جــز بــه ســربــلــنــدی نـیـســت
دو کــریــمــنــد راســـت بـــایــد گــفــتکــه مــرا طــبـــع کــژ پـــســـنــدی نــیــســـت
هـر کـجــا دل شــکـســتــه ای بــیـنـنـدکــارشــان جــز شــکـســتــه بــنـدی نـیـســت
لـیـک چـون طـالـعـم بــه صـحـبــتــشـاننـــیــســـت، در دل مـــرا نـــژنـــدی نــیــســـت
چــون مـهـذب مــراســت وان دو نـه انـدعــافــیــت هــســـت و دردمــنــدی نــیــســـت
چـون مـرا سـنـدس اسـت و اسـتـبــرقشــــایـــد ار قــــالـــی مـــرنـــدی نـــیـــســــت
***
مـــن آن خـــاقـــانــی دریــا ضـــمـــیــرمکــز ابـــر خــاطــرش خــورشــیــد بـــرق اســت
دبــیـری را تــوئی هـم حــرفــتــم لــیـکشــــعـــارم صــــدق و آئیـــن تــــو زرق اســــت
اگــرچــه هــر دو خــون ریــزنــد لــیـکــنهـــم از جــــلـــاد تــــا فـــصـــاد فـــرق اســــت
***
چـار چـیز است خوش آمد دل خاقانی راگـر کـریـمـی و مـعـاشـر مـده این چـار ز دسـت
مال پـاشـیدن و پـوشیدن اسـرار کسـانبـاده نـوشـیدن و بـوسـیدن مـعـشـوقـه مـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.