ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خاقان اعظم منوچهر شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ولــیــنــعــمــتــم کــیــســت خــاقــان اعــظــمکــز انــعـــام حـــق دعـــاگــو شـــنــاســـد
مــحــمــد خــصــال اســت و حــســان او مــنمــن او را شــنــاســم مــرا او شــنــاســـد
مـنـم در ســخــن مــالــک الــمـلــک مــعــنـیمـلـک ســر ایـن نـکـتــه نـیـکـو شــنـاســد
بـــلــی هــر زری را عــیــاری اســـت و وزنــیمـــحـــک دانـــد آن و تــــرازو شـــنـــاســـد
بـــیــانــی کـــه نــغـــز اســـت فـــرزانــه دانــدکـمـانی کـه سـخـت اسـت بـازو شـناسـد
***
جــــــوی دل رفـــــتــــــه دار خــــــاقـــــانـــــیکـــه آب دولـــت هـــنـــوز خـــواهـــد بــــود
فـــلـــک از ســـرخ و زرد و شـــام و ســــحــــربـــر قـــدت خـــلـــعـــه دوز خـــواهــد بـــود
حـــال اگــر ز آنــچـــه بـــود تـــیــره تـــر اســتعــــاقـــبــــت دل فــــروز خــــواهـــد بــــود
شـــب نـــبـــیــنـــی کـــه تـــیـــره تـــر گـــرددآن زمــــانــــی کــــه روز خــــواهــــد بــــود
***
چــه شــد کـه بــادیـه بــربــود رنـگ خــاقـانـیکـه صـبـح فـام شـد از راه و شـام گون آمد
در آفـتــاب نـبــیـنـی کـه شـد اسـیـر کـســوفچــو تــیـغ زنــگ زده در مــیــان خــون آمــد
میار طـعـنه در آن کش سـموم بـادیه سـوخـتکـه آن ســفــر ز عــذاب ســقـر فــزون آمـد
مکـن بـه لون سـیه دیگ را شـکـسـتـه، بـبـینکـــه از دهـــان کـــدام اژدهــا بـــرون آمـــد
***
روزی مــیــان بـــادیــه بـــر لــشـــکــر عــجـــمدسـت عرب چـو غمزه تـرکان سنان کشید
دیـوان مــیـغ رنـگ ســنـان کــش چــو آفــتــابکـز نوک نیزه شـان سـرکـیوان زیان کـشـید
مــیــغ از هــوا بـــه یــاری آ مــیــغ چــهــرگــانآمـد ز بــرق نـیـزه آتــش فـشــان کـشــیـد
مــا عــاجـــز دو مــیــغ کــه بـــر دامــن فــلــکقـوس قـزح عـلـامـتــی از پــرنـیـان کـشـیـد
مـن در کـمـان نـظـاره کـه نـاگـه بــریـد بــخــتچـون آب در دویـد و چـو آتـش زبـان کـشـید
گــفــتــا مــتــرس ازیـن گــره نــاخــدای تــرسکاینک خـدای کعبـه بـر ایشان کمان کشید
***
بـــــر اهــــل کـــــرم لـــــرز خـــــاقـــــانـــــیــــاکـــه بـــر کـــیـــمـــیـــا مـــرد لـــرزان بـــود
بـــه مــیــزان هــمـــت جـــهــان را بـــســـنــجکــه هـمــت جــهــان ســنــج مــیـزان بــود
عــــیـــار لئیـــمـــان شــــنـــاســــی بــــلــــیشـــنـــاســـد عـــیـــار آنـــکـــه وزان بــــود
ولـــیـــکـــن فـــنـــای بـــخـــیــلـــان مـــخـــواهاگــــرچـــــه بـــــقـــــای کـــــرم زان بـــــود
مــگــو کـــز چـــمــن نــیــســـت بـــادا غـــرابمــــگـــــر نــــرخ انــــجـــــیــــر ارزان بـــــود
تــــو را از حـــیـــات کـــریـــمـــان چــــه ســـودکـــــه از مـــــردن بــــــخـــــل ورزان بـــــود
***
خــــاقــــانـــی اگــــرچــــه نـــیـــک اهـــلــــینــــااهــــلــــانــــت بــــدی نــــمــــایـــنــــد
نـــیـــکــــان کــــه تــــو را عــــیـــار گـــیـــرنـــدبــــر دســــت بــــدانـــت بــــر گــــرایـــنـــد
زری کــــه بــــه آتــــشــــت شــــنـــاســــنـــدمــشــکــی کــه بـــه ســـیــرت آزمــایــنــد
***
شــکــســت ایـن دلـم نـادرســت اعــتــقــادیبـــــــه ســــــم خــــــار در دیــــــده آرزو زد
خـــطـــا کـــرد پـــرگـــار غـــمـــزش هــمـــانـــاکـه زخــمـی بــر آن ســیـنـه نـیـک خــو زد
شـــنــیــدی کـــه زنــبـــور کـــافـــر بـــمـــیــردهـر آنـگـه کـه نـیـشــی بــه مـردم فــرو زد
نـــه کـــژدم ســـر نـــیـــش زد عـــالـــمـــی راکـــه او را وبـــال آمـــد آن نـــیـــش کـــو زد
***
چــون گــشــایـنــد اهـل هـمــت دســت خــودکــهــتــران را پــای بــســت خــود کــنــنــد
راد مــــــردان غــــــافــــــلــــــان عــــــهـــــد راازشـــراب جـــود مــســـت خـــود کـــنــنــد
ســربــلــنـدان چــون بــه مــخــدومـی رســنـدخــادمــی را خــاک پــســت خــود کــنـنــد
مــهـتــران چــون خــوان احــســان افــکــنــنــدکـهـتــران را هـم نـشــســت خــود کــنـنـد
گـــر عـــمـــامـــه دیــگـــری بـــنـــدد رواســـتلـیـکـن اسـتــنـجــا بــه دسـت خـود کـنـنـد
***
تـــــا تـــــو نــــاز فــــروتـــــران نــــکــــشـــــیمــــرا تــــو را لــــاف بــــرتــــری نـــرســــد
چـــون کــســی زیــر بـــار بـــر تـــو نــیــســتبــــــر ســـــر اوت ســـــروری نـــــرســــــد
ور عـــطـــا بــــخـــشـــی ور زنـــی بــــر ســـرهــم تـــو را بـــر ســـران ســـری نــرســـد
***
خــاقـانـیـا بــه بــغــداد اهـل وفــا چــه جــوئیکـز شـهـر قـلـب کـاران این کـیمـیـا نـخـیـزد
گــر خــون اهـل عــالــم ریـزنـد دجــلـه دجــلـهیک قطره اشک رحمت از چشم کس نریزد
***
رشـتــه کـژ داشـتــی در ســر مـگـر خــاقـانـیـاگر زمانه پـای بـندت ساخت ویحک داد بـود
از سرت بیرون کشید آن رشته در پایت ببستچون فرو دیدی نه رشته کآهن و پـولاد بـود
***
شـــب کــه مــثـــال مــه ذی الــحـــجـــه دیــدصـــورت طـــغـــراش ز مــه بـــرکـــشـــیــد
تـــــا نــــهــــم مــــاه بـــــه طــــغــــرای مــــاهحــــاج تــــوانـــنـــد بــــه مـــوقـــف رســـد
چــــشــــم فـــلـــک بــــود مـــگـــر آفــــتــــابمـــاه نـــوش ابـــرو و کـــس مـــی نـــدیــد
چـــشـــم پـــدیــد آمــده پـــنــهــان بـــمـــانــدابــــروی پـــنـــهـــان شـــده آمـــد پـــدیـــد
***
دلـــت خـــاقـــانـــیـــا زخـــم فـــلـــک راســـتکــه آن چــوگــان جــز ایــن گــویــی نــدارد
ز جـــیــب مـــه قـــواره ات زیــبـــد از ســـحـــرکــه بـــابـــل چـــون تـــو جـــادویــی نــدارد
ازیــن هـــر هــفـــت کـــرده هــفـــت دخـــتـــرچـــو طـــبـــعــت چـــرخ بـــانــویــی نــدارد
خـــرد بـــوســـد ســر کــلــکــت کــه چـــون اوعـــرابــــی نـــطـــق هـــنـــدویـــی نـــدارد
بــه شــروان گــر کــرم رنـگــی نـمـی داشــتبـــه بـــاب الـــبـــاب هـــم بـــویــی نـــدارد
بــــــه دامـــــن گـــــرچـــــه دریـــــا دارد امـــــاگــــریـــبــــانــــش نـــم جــــویـــی نــــدارد
چــو کــشــتـــی شــو عــنــان از پـــاردم ســازازیــــن دریــــا کــــه لــــولــــویـــی نــــدارد
نـــــدارد مـــــوکــــــبــــــی کــــــایـــــام در ویردیــــف هــــر ســــگ آهــــویــــی نــــدارد
نــگــوئی کــز چــه مــعــنــی بــشــکــنــنــدتکــــه شــــمــــک آهـــو آهـــویـــی نـــدارد
***
شــــب نــــبــــاشــــد کــــه آه خــــاقــــانــــیفـــلـــک چـــنـــبـــری نــمـــی شـــکـــنـــد
گـــــــرچــــــــه ار روزگـــــــار زاده اســـــــت اوروزگــارش بـــه کـــیــنــه مــی شـــکـــنــد
آبـــــگـــــیــــنــــه ز ســـــنــــگ مـــــی زایــــدلــیـک ســنــگ آبــگــیـنــه مــی شــکــنــد
***
جـــفــاســت از تـــو جـــواب سؤال خــاقــانــیسؤال را ز تـو تــا کـی جـواب بــاشـد سـرد
جــواب ســرد فـرســتــی شــفــای دل نـدهـدشفا چـگونه دهد چـون گلاب بـاشد سـرد؟
***
خـــــاقـــــانـــــی را مـــــپـــــرس کـــــز غـــــمایـــــام چــــــگــــــونـــــه مـــــی گــــــذارد
وامــــی کــــه ازیــــن دو رنــــگ بــــرداشــــتاز کــــیــــســـــه عــــمــــر مــــی گــــذارد
جــــوجــــو ســــتـــــد آنــــچــــه دادش ایــــامخــــرمـــن خـــرمـــن هـــمـــی ســـپــــارد
نـــــی در بــــــن نـــــاخـــــنـــــش زد انـــــدوهتـــــا نــــیــــشـــــکــــر طـــــرب نــــگــــارد
چــــون دل نــــبــــود طــــرب کــــه جــــویــــد؟چــون نــاخــن نــیــســت ســر چــه خــارد
خـــونــاب جـــگــر خـــورد چـــه ســـود اســـتچـــــون غـــــصـــــه دل نــــمــــی گــــوارد
بــــا ایــــن هــــمــــه از ســــرشــــک بــــر رخلــــلــــه الــــحـــــمــــد، مــــی نــــگـــــارد
***
خــــاقــــانـــیـــا ز عــــارضــــه درد دل مـــنـــالکــز نـالــه هـیـچ درد نـشــان بــهـی نـدیـد
بــــیـــمــــار روزگــــار هــــم از اهــــل روزگــــارروی بــهـی نـدیـد کــه جــز روبــهـی نـدیـد
***
آســـمـــان دانـــد کـــه گـــاه نـــظـــم و نـــثـــربــر زمــیـن چــون مــن مــبــرز کــس نـدیـد
در بــــیـــانـــم آب و در فـــکـــر آتــــش اســـتآبــــی از آتــــش مـــطــــرز کـــس نـــدیـــد
ز آتـــــش مــــوســــی بـــــرآرم آب خـــــضــــرز آدمـی ایـن سـحـر و مـعـجــز کـس نـدیـد
از دو دیـــــــوانــــــــم بــــــــه تــــــــازی و درییـک هـجــا و فــحــش هـرگــز کــس نــدیـد
***
مـــرا اگـــر تــــو نـــدانـــی عــــطــــاردم دانـــدکـه مـن کـیم ز سـر کـلـک من چـه کـار آید
هــزار ســال بــمــانــد کــه تــا بــه بــاغ هــنــرز شـاخ دانـش چـون مـن گـلـی بـه بــار آرد
بــه هـر قـران و بــه هـر دو چــون مـنـی نـبــودز روزگــار چــو مــن کــس بـــه روزگــار آیــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.