ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در وصول ده شتر از امیر الحاج

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـیـر چــون هـفــت بــیـت مـن خــوانـده اســتده شــــتــــر بــــارگـــیـــر فـــرمـــوده اســــت
بـــــا نــــه افـــــلــــاک هــــمــــبـــــرنــــد مــــراایــن ده اشــتـــر کــه مــیــر فــرمــوده اســـت
***
سـپــیـد کـار سـیـه دل سـپــهـر ســبــز نـمـایکـبــود سـیـنـه و سـرخ اشـک و زرد رویـم کـرد
بــمــانــد رنــگــش چــون داغ گــاز ران بــر مــنمــــگــــر مــــرا ز خــــم رنـــگــــرز بــــرون آورد
***
چــون بــه حـد کـوفـه بــاز آیـنـد حــاج از بــادیـهخلق یک فرسنگ استقبال خویشان می کنند
خویش جانم بوی بغداد و دم دجله است و بسکـز همـه آفـاقـم اسـتـقـبـال ایشـان می کـنند
***
ای روح صــــــفــــــات اهـــــرمــــــن بــــــنــــــدوی نـــــوک ســـــنـــــان آســــــمـــــان رنـــــد
در نــــعـــــش و پـــــرن زنــــنــــد طـــــعــــنــــهنــــظـــــم تـــــو و نــــثـــــرت ای خـــــداونــــد
هــر بـــیــخ ســـتـــم کـــه دهــر بـــنــشـــانـــدرای تــــو بــــه دســــت عــــقـــل بــــرکـــنـــد
افــــــــریــــــــدون دولــــــــتــــــــی عــــــــدو رادر زنـــــــدان آر و پـــــــای بــــــــربــــــــنـــــــد
کـــو نـــیـــســـت بـــه جـــور کـــم ز ضـــحـــاکنـــــی زنــــــدانــــــت کــــــم از دمــــــاونـــــد
فــــــردا کــــــه نــــــهــــــد ســـــــوار آفـــــــاقبـــــر ابـــــلـــــق چـــــرخ زیـــــن زر کـــــنـــــد
تــــــــو نــــــــیـــــــز بــــــــه زیـــــــر ران در آریآن رخــــــش تــــــکـــــاور هـــــنـــــرمـــــنـــــد
گـــــوئی کـــــه خـــــدای آفـــــریــــده اســـــتقـــــــلــــــزم ز بـــــــر ســـــــتـــــــام ارونــــــد
بـــیــنــنــد بـــه خــونــد خــصــم و بـــر خــصــمتــــیــــغ تــــو گــــری و آســــمــــان خــــنــــد
انـــشــــاء الــــلـــه کــــه فــــتــــح و نـــصــــرتبـــــا رایــــت تـــــو کـــــنــــنــــد پـــــیــــونــــد
***
هــــرکـــــه را غـــــره کـــــرد دولـــــت نـــــیــــزغــــدر آن دولــــتــــش هــــلــــاک رســــانــــد
خــــاک بـــــر فــــرق دولــــتــــی کــــه تـــــو رااز ســــر خــــاک بــــر ســــمــــاک رســــانـــد
نــــه نــــه صـــــد جـــــان نــــثـــــار آن دولــــتکـــه تــــوانـــد تــــو را بــــه خــــاک رســـانـــد
بــــــاد اگـــــر بــــــرد خـــــاک را بــــــر چــــــرخبـــــازش از چـــــرخ بـــــر مــــغــــا رســــانــــد
***
تـــــا بـــــه ارمــــن رســـــیــــده ام بـــــر مــــناهــــل ارمــــن روان مــــی افــــشــــانــــنــــد
خـــاصـــه هـــمـــســـایـــگـــان نـــســـطـــوریکــــه مــــرا عــــیـــســــی دوم خــــوانــــنــــد
عــــیـــســــی و چــــرخ چــــارم انــــگــــارنــــدکـــز مـــن و جــــان مـــن ســـخــــن رانـــنـــد
بــــحــــر ارجــــیــــش را بــــه مــــعــــنــــی آبغـــــرقــــه بـــــحـــــر خـــــاطـــــرم دانــــنــــد
چــــه عـــجــــب گـــر ز بــــحـــر خـــاطـــر مـــنبـــــحــــر ارجــــیــــش عــــذب گــــردانــــنــــد
***
هـــمـــه عــــیـــب انـــد زنـــان و آن هـــمـــه رانـــیـــک مـــردان بــــه هـــنـــر بــــرگـــیـــرنـــد
چــــون مؤنــــث بــــه مــــذکــــر پــــیـــوســــتگــــرچــــه آن حــــکــــم مـــذکــــر گـــیـــرنـــد
لــــیــــک چــــون مــــرد بــــه زن پــــیــــونــــددحــــکـــم تــــانـــیـــث قـــوی تــــر گـــیـــرنـــد
بــلــبــلــی بــیـن کــه بــه مـقــنـع بــفــریـفــتچـــون ســـمــانــه کـــه بـــه چـــادر گــیــرنــد
صــــیــــد مــــرد اســــت زن امــــا بــــه زبــــانمـــرد را صــــیـــد نـــگــــون ســــر گـــیـــرنـــد
بـــــاز اگــــرچـــــنــــد کـــــبـــــوتـــــر گــــیــــردبــــاز را هــــم بــــه کــــبــــوتــــر گــــیـــرنــــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.