ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ایضا در مرثیه امام محمد یحیی و خفه شدن او به دست غزان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
های خاقانی تو را جای شکر ریز است و شکرگــر دهــانــت را بـــه آب زهــرنــاک آکــنــده انــد
مـحـیی الـدین کـو دهان دین بـه در آکـنده بـودکــافــران غــز دهـانـش را بــه خــاک آکــنـده انـد
***
دســــت بـــــر پـــــای آز نــــه یــــک چــــنــــدتــــا ســــری بــــر تــــو ســــر گـــران نـــشــــود
شـــو ســـر پــــای را بــــه دســـت بــــگـــیـــرتـــــــا دگــــــر بـــــــر در ســــــران نــــــشــــــود
***
ای شـاه دو مـعـنـی را نـامـد بــه تـو خـاقـانـیکاندر دل از آن هر دو ترسی است که جان کاهد
یـا خــاطــر او نـارد مــدحــی کــه دلــت گــیـردیـا هـمـت تــو نـدهـد مـالـی کــه دلـش خــواهـد
***
انـــدریــن هـــفـــت هـــشـــت نـــه صـــدیـــقمـــصـــطـــفـــی را بـــه خـــواب دیــدســـتـــنـــد
روی آن بــــحـــر دســـت صـــاحــــب فـــیـــضبــــحــــر وش بــــی نـــقــــاب دیـــدســــتــــنـــد
کآمـــــد و الـــــتـــــفـــــات کـــــرد بـــــه مــــنزان مــــــرا جــــــاه و آب دیـــــدســــــتــــــنــــــد
شـــــیــــر تـــــنـــــهــــا رو شـــــریــــعـــــت رابــــا ســــگـــی در خــــطـــاب دیـــدســــتــــنـــد
ســـــگ بـــــیـــــدار کـــــهـــــف را در خـــــوابهـــمــــبــــر شــــیـــر غــــاب دیـــدســــتــــنــــد
مـخــتــلـف خــواب هـاســت کـایـن طــبــقــاتران مــــقــــدس جـــــنــــاب دیــــدســــتـــــنــــد
قــــومـــی از آب دســــت او کــــه چــــکـــیـــدبـــــر عـــــذارم گـــــلـــــاب دیــــدســـــتـــــنـــــد
قـــــومـــــی از کـــــاس او مـــــرا در خــــــوابجـــــرعــــه خــــور شــــراب دیــــدســــتـــــنــــد
قـــومـــی از فـــضـــلـــه هـــای آب دهــانـــشبـــــر لــــب مــــن لــــعــــاب دیــــدســــتــــنــــد
چــــه عــــجــــب زانـــکــــه تــــری لـــب گـــلاز لـــــعـــــاب ســـــحـــــاب دیــــدســـــتـــــنــــد
مــصـــطـــفـــی چـــشـــمــه حـــیــات و مـــراخــــضـــر چــــشـــمـــه یـــاب دیـــدســــتــــنـــد
او عــــلـــیـــه الــــســــلــــام و مـــن بــــنـــدهســــومــــیــــن بـــــوتـــــراب دیــــدســــتــــنــــد
گـــــاهــــی او آســـــمـــــان ســـــوار و مـــــراچــــون صـــبــــا در شـــتــــاب دیـــدســــتــــنـــد
مـــصـــطـــفـــی بــــر بــــراق و دســــت مـــرادر هـــــلــــــال رکــــــاب دیـــــدســــــتــــــنـــــد
آن سؤالــــــــات را کــــــــه مـــــــن کــــــــردماز زبــــــانـــــش جـــــواب دیـــــدســـــتــــــنـــــد
خـــاطـــرم را کـــه کـــرم شـــب تـــاب اســـتخـــــادم مـــــاهـــــتـــــاب دیـــــدســـــتـــــنـــــد
صـــورتـــم را کـــه صـــفـــر نـــاچـــیــز اســـتبــــا الــــف هـــم حــــســــاب دیـــدســــتــــنـــد
خــــواجــــه صـــاحــــب خــــراج کـــون و مـــرااز زکـــــاتـــــش نــــصـــــاب دیــــدســـــتـــــنــــد
خــــواجــــه صـــاحــــب خــــراح کـــون و مـــرااز زکـــــاتـــــش نــــصـــــاب دیــــدســـــتـــــنــــد
پـــیــش خــنــدان لــبـــش ز اشــک چـــو ابـــرگـــــریـــــه آفــــــتــــــاب دیـــــدســــــتــــــنـــــد
ز آتــــــش شـــــوق او کـــــه در دل داشـــــتدل آتــــــش کـــــبــــــاب دیـــــدســــــتــــــنـــــد
مــــن نــــدیـــدم نـــه اهـــل بــــیـــتــــم دیـــدکـــاهـــل حــــســــن الـــمآب دیـــدســــتــــنـــد
نـــه دروغ اســــت خــــواب پــــاکــــان زانــــکاز ســـــر صــــدق خـــــواب دیــــدســـــتـــــنــــد
آنـــک اصـــحــــاب صـــدق زیـــشــــان پــــرستــــا کــــجــــا وز چــــه بــــاب دیـــدســــتــــنـــد
آیــــت رحـــــمــــت اســــت کــــایــــت دهــــربـــــا دلـــــیــــل عـــــذاب ددیــــدســـــتـــــنـــــد
نـــفـــس شـــیــطـــان نــمـــایــد آن حـــاشـــاکـــه ســـپــــهـــری شـــهـــاب دیـــدســـتـــنـــد
مــــن رآنــــی فـــــقــــد رای الــــلــــه گــــویکــایــن نــظــر بـــس عــجـــایــب دیــدســتـــنــد
از هـــمـــه آن شـــگـــرف تـــر کـــه بـــه مـــننـــظــــرش بــــی حــــجــــاب دیـــدســــتــــنـــد
ز آن نــــظــــر کــــشـــــت زرد عــــمــــر مــــراتـــــا ابـــــد فــــتــــح بـــــاب دیــــدســــتــــنــــد
زده از نــــور مــــصــــطــــفــــی خـــــیــــمــــهدســــت مــــن در طــــنــــاب دیـــدســــتــــنــــد
مــــصــــطــــفــــی را ز رنـــج خــــاطــــر مـــنبـــــا بـــــدان در عــــتـــــاب دیــــدســـــتـــــنــــد
آری از بـــــیـــــم غـــــارت گـــــهـــــر اســـــتکآب را اضــــــطــــــراب دیــــــدســــــتـــــــنــــــد
مـــصــــطــــفــــی آمـــده بــــه مـــعــــمـــاریکـــــه دلـــــم را خـــــراب دیـــــدســـــتــــــنـــــد
نـــعـــت او حـــرز جــــان خـــاقـــانـــی اســـتکـــز جــــهـــان احـــتــــســـاب دیـــدســـتــــنـــد
دیــدن مــصـــطـــفــی اســـت حـــجـــت مــنکــــایـــن دلــــیــــل صــــواب دیــــدســــتــــنــــد
ایـــن مـــرا مـــرهـــم اســــت اگـــر قـــومـــیخــــســــتــــن مــــن ثــــواب دیـــدســــتــــنــــد
آبــــم ایـــنـــجــــا بــــرفـــت شــــادم از آنـــککـــــارم آنــــجـــــا بـــــه آب دیــــدســـــتـــــنــــد
پــــس بــــه آخــــر مــــرا دعــــا گــــفــــتــــیآن دعــــا مــــســــتــــجــــاب دیـــدســــتــــنــــد
چــــه عــــجــــب گـــر ز ســــوره والـــتــــیـــنورد جـــــــان غــــــراب دیــــــدســـــــتـــــــنــــــد
***
گـــر بـــه شـــروانـــم اهــل دل مـــی مـــانـــددر ضـــــمـــــیــــرم ســـــفـــــر نــــمــــی آمـــــد
ور بـــــه تـــــبـــــریـــــزم آب رخ مـــــی بـــــودارمــــــنــــــم آبـــــــخــــــور نــــــمــــــی آمــــــد
ور بـــــه ارمــــن دو جــــنــــس مــــی دیــــدمدل بـــــــه جــــــای دگــــــر نــــــمــــــی آمــــــد
هـــرچـــه مـــی کـــردم آســـمـــان بــــا مـــناز در مـــــــــهــــــــر در نــــــــمــــــــی آمـــــــــد
هـــرچـــه مـــی تـــاخـــتـــم بــــه راه امـــیـــدطــــــالـــــعـــــم راهـــــبــــــر نـــــمـــــی آمـــــد
خـــــون هــــمــــی شـــــد ز آرزو جـــــگـــــرمو آرزوی جـــــــــگــــــــر نــــــــمــــــــی آمــــــــد
آرزو بــــــــــود در حـــــــــجـــــــــاب عـــــــــدمبــــــه تـــــمـــــنـــــا بـــــه در نـــــمـــــی آمـــــد
هـــمــــتــــی نـــیـــز داشــــتــــم کــــه مــــرادو جــــــهـــــان در نـــــظـــــر نـــــمـــــی آمـــــد
بـــــیــــش بـــــیــــش آرزو کـــــه بـــــود مــــرابـــــا کـــــم کــــم بـــــه ســـــر نــــمــــی آمــــد
آب روزی ز چــــــــشــــــــمــــــــه هــــــــر روزیــــک دو دم بـــــیــــشـــــتـــــر نــــمــــی آمــــد
دل نـــمـــی داشـــت بــــرگ خـــشـــک آخـــروز جـــــهـــــان بــــــوی تـــــر نـــــمـــــی آمـــــد
تـــرک بـــیــشـــی بـــگــفــتـــم از پـــی آنــککــــشــــت دولــــت بــــه بـــــر نــــمــــی آمــــد
آنـــچــــه آمــــد مــــرا نـــمـــی بــــایـــســــتو آنــــچــــه بــــایـــســــت بــــر نـــمــــی آمــــد
***
خـــاقـــانـــی اگـــرچـــه راســـت پـــیـــونـــدیپــــیـــونـــد تــــو کــــژ نـــهـــاد نــــپــــســــنـــدد
آری هــــمــــه کــــژ ز راســــت بـــــگــــریــــزدچـــــون دال کــــه بـــــا الــــف نــــپـــــیــــونــــدد
***
هر کـه در قـوم بـردگ اسـت امـامـش خـواننـدهـر کـه دل صـیـد کـنـد صـاحـب دامـش خـوانـنـد
افـضـل این مصـرع بـرجـسـتـه ندانیم که گفـتهرکـه شـمـشـیر زند خـطـبـه بـه نامـش خـوانند
***
تـــارمـــویـــم بــــه مـــن نـــمـــود ســـپــــیـــدز آن نــــمــــودن غـــــمـــــان مـــــن بـــــفـــــزود
بــــهـــتــــریـــن دوســـتــــی کـــه بــــود مـــرابـــدتـــریــن دشـــمـــنــی بـــه مـــن بـــنـــمـــود
***
ای امــیــر امــرای ســـخـــن و شــاه ســـخـــابـه سـخـن مثـل عطارد بـه سخـا چـون خـورشید
تـوئی اسـتـاد سخـن هم تـوئی اسـتـاد سخـاحـــاتـــم طــائی شــاگــرد تـــو زیــبـــد جـــاویــد
مـیـر مـیـران تـوئی و مـا هـمـه رسـمـی تـوایمرسـمـیـان را بــه صـخـا و سـخـن تــوسـت امـیـد
از سـخـای تـو تـمـنـا کـنم آن چـیز کـه هسـتچون سخن های تـو شیرین و چو بـخت تو سفید
***
دور کـمـال پــانـصـد هـجــرت شــنـاس و بــسکــان پـــانــصـــد دگــر هــمــه دور مــحـــال بـــود
خــلـقــنـد مـتــفــق کـه چــو خــاقــانـیـی نـزادایــن پـــانــصـــدی کــه مــدت دور کـــمــال بـــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.