ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه امام ناصر الدین ابراهیم باکوئی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
از مـرگ بــراهـیـم کـه عــلـامـه دیـن بــوددردا کـه عـلـامـات کـرامـات نـگـون شــد
تـا تـخـتـه خـاک اسـت حـصـارش فضـلا راسر تـخته خاک آمد و دل خانه خون شد
گویند که سلطان مهین بر در گنجه استدر گنجه کنون بین که ز بغداد فزون شد
من گنجـه نبـینم که بـراهیم در او نیسـتمن مکه نخواهم که ازو کعبـه بـرون شد
***
ســپــهـر مـکـارم صــفـی کـز صــفــاتــشکـــدورت نـــصـــیـــب روان عـــدو شــــد
ازو اقــتـــدار مــعـــالــی فـــزون گــشـــتوزو روزگــــار مــــکــــارم نـــکــــو شــــد
کــهــن گــردد اکــنــون حــدیــث افــاضــلچــو از عــقــل او حــلـه عــلـم نـو شــد
چــــو خــــورشــــیــــد آوازه او بـــــرآمــــدهــمــان گــاه مــاه مــقــنــع فــرو شــد
هــمــی گــفـــتـــم امــروز آخـــر ســـر اوبـدین سـر سـزاوار سـنگ از چـه رو شد
خــرد گــفــت آن ســنــگ نــامــهـربــان راکــه بــر فــرق آن آســمـان عــلــو شــد
مـگـر مـشـکـلـی اوفـتــاده اســت اگـرنـهچـــرا بـــر در حـــجـــره عــقــل او شـــد
***
رای اقـــضـــی الــقــضـــاة اگــر خـــواهــدزلــه پـــیــش از نــکــاح بـــفـــرســـتـــد
خــواجــه چــون خــوان صــبــح دم فـکـنـدزود پـــیــش از صــبـــاح بـــفــرســتــنــد
نــــــزل ارواح دوســــــتــــــان نــــــو نـــــوبــــه صـــبــــاح و رواح بــــفـــرســـتــــد
دل گــرســـنــه اســـت قــوت فـــرمــایــدروح تــشــنــه اســت راح بـــفــرســتــد
بـــیــخ دل را چـــو ریــح صـــرصـــر کـــنــدشـــاخ جـــان را ریـــاح بــــفـــرســـتـــد
نــیــک تـــرســـانــم از فــســـاد جـــهــانمــهــر کــار از صـــبـــاح بـــفـــرســـتـــد
بـــر جـــگــر صــد جـــراحــت اســت مــرایــک قـــصـــاص جـــراح بـــفـــرســـتـــد
شــــحــــنـــه دانـــش مـــرا مـــنـــشـــوراز نـــجـــات و نـــجـــاح بــــفـــرســـتـــد
رســــتــــم فــــضــــل را ز هـــنـــد کــــرمهــم ســنــان هــم رمــاح بــفــرســتــد
در دار الــــکــــتــــب چــــو بــــاز کــــنــــدنــســخــتــی از صــحــاح بـــفــرســتــد
بــفــرســتــد بــه مـن ســقــیـم صــحــاحدرد نـــدهـــد صـــحـــاح بـــفـــرســـتـــد
وقـت هـیـجــاســت در خــورد کـه عــلـیســوی قــنــبـــر ســلــاح بـــفــرســتــد
کــتـــب عــلــم گــنــج روحـــانــی اســتســـوی عــالــم مــبـــاح بـــفــرســـتـــد
هـــم خـــزانـــه فـــتـــوح بــــگـــشـــایـــدهــم نــشـــانــه فــلــاح بـــفــرســـتـــد
مــال دنــیــاســت ســنــگ اســتـــنــجــابـــه ســوی مــســتــراح بـــفــرســتـــد
بـــه کــرم بـــی جـــگــر بـــه خـــاقــانــیآنــچـــه کــرد اقـــتـــراح بـــفـــرســـتـــد
***
ســـر ســـخـــنـــان نـــغـــز خـــاقـــانـــیاز خــواجــه شــنـو کـه عـلـمـش او دارد
از تــــشــــنــــه بـــــپــــرس ارز آب ایــــراارز او دانـــــــــــــد کــــــــــــــه آرزو داردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.