ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در توصیف قلم و دوات خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دوات مـن ز بــرون جــدول و درون دریـاســتنهنـگ و آب سـیاهش عـجـب بـدان مـانـد
عــمــود صــبــح نـدیـدی ســواد شــام در اودوات من بـه دو معـنی بـدان نشـان مـاند
رواسـت کو ید بـیضای موسـوی اسـت دواتکـه خـامـه نیز بـه ثـعـبـان درفـشـان مـاند
زبـــان خـــامــه جـــوشـــن در زره بـــر مـــنبـه دور بـاش سـنان فعل و تـیرسـان ماند
چـو خـسـروان گذرم بـر مصـاف نطق و دواتاز آن بـــه خــانــه زراد خــســروان مــانــد
عنان جـیحـون در دست طبـع خـاقانی استاز آن جـهت بـه سـمرقند خـضـرخـان ماند
***
دور دور بــــــدی اســـــت خــــــاقـــــانـــــیهــیــچ بـــد فـــعـــل نــیــک نــنـــمـــایــد
نــیــکــی از بـــد مــجـــوی و راضــی بـــاشکـــه ز نـــیـــکـــان تــــو را بــــدی نـــایـــد
***
مــــبــــر ای خــــواجــــه آب خــــاقــــانــــیکــــه زوال آب عـــــمــــر تـــــو بـــــبـــــرد
هــرکــه بـــرگــش دهــد شــکــســتـــن دلبــشــکــنــد شــاخ عــمــر و بــر نــخــورد
چـــون بـــه نــیــکــان کــســـی بـــد انــدازدبــــدش افـــتـــد چـــو نـــیـــک درنـــگـــرد
رگ چـــشـــم حـــیــا کــســـی کــه بـــریــدرگ جــــان بـــــقــــاش اجــــل بـــــبـــــرد
بـــر عـــزیــزان کــســـی کــه خـــواری کــردزود گـــــــردد ذلـــــــیـــــــل و درگـــــــذرد
هــــرکــــه آرد بــــه روی نــــیــــکــــان بــــدهــم نــتــیــجــه بـــدیــش پــی ســپـــرد
نــــامــــه مــــصــــطــــفــــی درد پــــرویــــزجـــــامــــه جـــــان او پـــــســـــر بـــــدرد
***
ز رهـنــمــون بــدی نــیـک تــرس خــاقــانـیکـه رهنمون چـو بـد آید رهت نمونه شـود
اگـرچــه بــد بــه حــضـور تــو نـیـک فـخـر آردشـعـار فـخــر تــو از عـار بــاژ گـونـه شـود
ز بــد گـهـر هـمـه نـیـک تـو بـد شـود لـیـکـنبـه قـول نیک تـو فـعـل بـدش نکـو نـشـود
بـه رنـگ خـویـش کـنـنـدت بـدان نـبـیـنـی آنکه زر به صحبت سیماب سیم گونه شود
وگر چنان که ز سیماب زر سپید شده استبــبـیـن در آتـش تـا سـرخ رو چـونـه شـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.