ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در حماسه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
چــون زمــان، عــهــد ســنــائی درنــوشــتآسـمـان چــون مـن ســخــن گـســتــر بــزاد
چـون بــه غـزنـیـن سـاحـری شـد زیـر خـاکخـــاک شـــروان ســـاحـــری دیـــگـــر بـــزاد
بــلـبــلـی زیـن بــیـضــه خــاکــی گــذشــتطـــوطـــی نــو زیــن کــهــن مــنــظــر بـــزاد
مـفــلــقــی فــرد از گــذشــت از کــشــوریمـــبــــدع فـــحـــل از دگـــر کـــشـــور بــــزاد
از ســـیــوم اقــلــیــم چـــون رفــت آیــتـــیپـــنــجـــم اقـــلـــیــم آیــتـــی دیــگـــر بـــزاد
چـون بــه پـایـان شـد ریـاحـیـن، گـل رسـیـدچــون ســرآمــد صــبـــح صــادق خــور بـــزاد
مــاه چـــون در حـــیــب مــغــرب بـــرد ســرافـــــــتـــــــاب از دامــــــن خـــــــاور بـــــــزاد
جــان مــحــمــود ار بـــه گــوهــر بـــاز شــدســلــجــق عــهــد از بــهــیــن گــوهــر بــزاد
در فـــلـــان تــــاریـــخ دیـــدم کـــز جـــهـــانچــون فــرو شــد بــهـمــن، اســکــنـدر بــزاد
یـوســف صــدیـق چــون بــربــســت نـطــقاز قـــضـــا مـــوســـی پـــیــغـــمـــبـــر بـــزاد
اول شـــب بـــوحـــنـــیـــفـــه درگـــذشـــتشــــافـــعـــی آخــــر شـــب از مـــادر بــــزاد
گـــر زمـــانـــه آیـــت شـــب مـــحــــو کـــردایــــت روز از مــــهــــیــــن اخــــتـــــر بـــــزاد
تـــهــنـــیــت بـــادا کـــه در بـــاغ ســـخـــنگــر شـــکــوفــه فـــوت شـــد، نــوبـــر بـــزاد
گـر شـهـابــی بــرد چــرخ، اخـتــر گـذاشـتور زهــابـــی خـــورد خـــاک، اخـــضـــر بـــزاد
آن مــثـــل خــوانــدی کــه مــرغ خــانــگــیدانـــه ای در خـــورد و پـــس گـــوهـــر بـــزاد
***
دولـت نو اسـت و کـار نو و کـارکـن نو اسـتمــرد قــیـاس شــاه نــو از کــارکــن کــنــنــد
از مـن رسـان بـه کـارکـن شـاه یـک سـخـنکآزادگـان ذخــیـره ازیـن یـک ســخــن کـنـنـد
گـو عـدل کـن چـنـان کـه همـه یاد تـو کـننـدچــونـان مــکــن کــه یـاد وزیـر کــهـن کــنـنـد
***
خــدای دانـد مـعـنـی مـیـان نـطـفـه نـهـادنبه دست مرد جز این نیست کآب نطفه براند
از آفـتـاب وهـوا دان کـه تـخـم یـابــد بــالـشز بـرزگـر چـه بـرآیـد جـز آنـکـه تـخـم فـشـانـد
حـلال زاده صـورت چـه سـودمند که فعـلشدر آزمـایـش مـعـنـی بــه اصـل بــاز بــخـوانـد
حــرام زاده صــورت کــه دارد آیـت مــعــنــیســزد کــه داورش الــا حـــلــال زاده نــدانــد
بـه آب تـیـره تـوان کـرد نـسـبــت هـمـه لؤلؤبـبـین کـه لؤلؤ رشـن بـه آب تـیـره چـه مـانـد
درافـریـنـش نـفـسـی کـه بـد ز مـایه نـاقـصریاضتـش بـه کمالی که واجـب است رسـاند
نه گل به نسبت خاکی نخست درد سر آردچـو یافت صحـبـت آتـش نه درد سـر بـنشاند
***
کـه گـفـت آنـکـه خــاقـانـی سـحــرپــیـشـهدگــر خـــاص درگــاه ســـلــطــان نــشـــایــد
بــلـی راســت گـفــت او و پــی بــردم آن راکـــه دیــو آبـــدار ســـلـــیــمـــان نــشـــایــد
گــــرانـــی بــــبــــردم ز درگــــاهـــش ایـــرامــریــد ســبـــک دل گــران جـــان نــشــایــد
***
خــاقــانــیــا ز نــان طــلــبــی آب رخ مــریــزکـان حــرص کآب رخ بــرد آهـنـگ جــان کـنـد
آدم ز حــرص گـنـدم نـان نـاشــده چــه دیـدبــا آدمــی مــطــالــبــه نــان هــمــان کــنــد
بــس مـور کــو بــه بــردن نـان ریـزه ای ز راهپــی ســوده ســان شـود و جــان زیـان کـنـد
آن طـفـل بـین که ماهیکان چـون کند شـکاربــر سـوزن خـمـیـده چـو یـک پــاره نـان کـنـد
از آدمـی چـه طـرفـه کـه مـاهـی در آب نـیـزجــان را ز حــرص در ســر کــار دهــان کــنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.