ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بالبدیهه در مدح ابوالهیجا خاقان اکبر منوچهر بن فریدون شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ســلــاطــیـن نــژادا خــلــیــفــه پــنــاهــاتـوئی مملـکـت بـخـش و اسـلـام پـرور
از آن گـشـت شـروان سـمـرقـنـد اعـظـمکـه گـردون تـو را خـوانـد خـاقـان اکـبــر
اثـیـر اسـت و اخـضـر بـه بـزم تـو امـشـبیـکـی تـف مـنـقـل، یکـی مـوج سـاغـر
زهــی آفــتـــابـــی کــه در حــضــرت تـــوبــهـم اتــفـاق اثــیـر اســت و اخــضــر
اگـر رفـت خــورشــیـد گـردون بــه مـغـرببــرآمــد ز رای تــو خــورشــیــد دیـگــر
وگـر رخـصـه یـابــد ز تـو هـسـت مـمـکـنکه خـورشید رجـعت کند هم بـه خـاور
کـه خــورشـیـد ایـن قـدر آخــر شـنـاسـدکه شه با سلیمان به قدر است همبر
گـر او را پـری بـود و شـیـطـان بـه فـرمـانمرا این را فرشتـه اسـت و ارواح چـاکر
بــه جـنـت طـبــق هـای نـقـل تـو شـاهـاطــبــق هــای گــردون نــمــایـد مــزور
خــداونـد ایـن ســبــز طــشــت مـعــلــقکند طـشـت شـمع تـو از هفـت اخـتـر
عـجــب نـیـسـت کـز کـام شـیـر فـسـردههــمـــی آب ریــزد بـــه ایــوانــت انــدر
عـجـب آنـکـه خـون ریـزد از زخـم تــیـغـتبــه مـیـدان در از کـام شـیـران جــانـور
بــه گـیـتـی کـسـی دیـد هـیـچ اژدهـائیکــه از کــام شــیـری بــرون آورد ســر
تـــو گــوئی اســد خــورد راس و ذنــب راگـــوارنـــده نـــامـــد بـــرآوردش از بـــر
تــو بــحــری و حــوضــی مـیـان ســرایـتچــو انـدر مـیـان فـلـک چــشـمـه خـور
بــدیـن بــحــر حـوض جــنـان شـد نـظـارهدریـن حـوض حـوت فـلـک شـد مـجـاور
مرا این حوض را نیل خوانده است گردونکه موسـی و خـضر اندر او شـد شناور
درخـــتـــان نـــارنـــج را ســـایــه بـــر ویچـو در چـشم عاشق خـط سـبـز دلبـر
در او قــرصــه خـــور ز چـــرخ تـــرنــجـــیچـو نـارنـج در شـیـشـه بـینـی مـصـور
در او جــرم گــردون چــو در قــعــر قــلـزمیــکـــی ریــگ پـــیــروزه رنـــگ مـــدور
بـــر ایــن آب غـــیـــرت بـــد آب حـــیــوانبـر این حـوض رشـک آورد حـوض کوثـر
مـگـر گـوش خـاقـانی امـشـب بـه عـادتز لـفــظ تــو دزدیـد صــد عــقــد گـوهـر
بــه یـاد آمـدش کــانـکــه چــیـزی بــدزددبـــبــرنــد دســتــش بــه فــرمــان داور
پـس این گـوهر از گـوش بـسـتـد زبـانـشبـه صـد عذر در پـایت افشـاند یک سـر
بـــدیــن ســـکـــه آورد نــقـــد بـــدیــهــهشـد از کیمیای سـخـن سـحـر گسـتـر
شــهـا نــیـک دانـی کــه امــروز گــیـتــینـدارد چــو مــن ســاحــر کــیـمــیـاگــر
تــو بــاقـی بــمـان کـز بــقــای تــو هـرگـزدر ایـن پـیـشـه کـس نـایـد او را بــرابـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.