ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مذمت کیمیاگری و صنعت اکسیر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
عــلـم دیـن کـیـمـیـاســت خــاقـانـیکـیـمـیـائی ســزای گـنـج ضـمـیـر
مــس زنــگــار خـــورده داری نــفــساز چـنـین کـیمـیـات نـیسـت گـزیـر
جــز از ایـن هـرچــه کــیـمـیـا گـویـنـدآن سـخـن مشـنو و مکـن تـصـویر
عــــمــــل اژدهـــات پــــیـــش آرنــــدکـاب هسـت اژدهای حـلقـه پـذیر
اژدهــا ســر بـــه دم رســانــد و بـــازســر دم اژدهــا خــورد بــر خــیــر
مــپــذیـر ایـن هـوس کــه نــپــذیـرنــدبــهــرج قــلــب نــاقــدان بــصــیــر
بـه چـنین جـهل عـلـم دین بـشـنـاسکه شناسـند نافه مشک بـه سیر
اول ایــن امــتــحــان ســکــنــدر کــرداز ارســطــو کـه بــود خــاص وزیـر
بــــرنـــیـــاورد کـــام تــــا خــــوردنـــدهم سـکندر هم ارسـطـو تـشـویر
بــدعـت فـاضــلـان مـنـحــوس اســتایـن صـنـاعـت بـرای مـیـره و مـیـر
تــا ز خــامــان خــام طــبـــع کــنــنــدمــال مــیــر اثــیــافــتــه تــبــذیــر
مـدبــری را کــه قــاطــع ره تــوســتواصـلـی خــوانـی از پــی تــوفـیـر
کـید قـاطـع مـگـو کـه واصـل مـاسـتکــیـد چــون گـردد آفــتــاب مـنـیـر
کــه کــنــد زر چـــو افــتـــاب از خــاکزحـلـی کـاهـنـی کـنـد بــه زحـیـر
کـــافـــتـــاب از پــــیـــام خـــاکـــی زرنـکـنـد بــی هـزار سـالـه مـسـیـر
آفــتــاب اســت کــیـمــیــاگــر و پــسواصــلـی صــانـعـی قـوی تــاثــیـر
کــی کــنــد زر مــیــان بـــوتــه خــاکدم او آســمــان و بـــوتـــه اثـــیــر
این همه درد سـر ز عـشـق زر اسـتورنـه روزی ضــمـان کـنـد تــقـدیـر
زر کــه بــیـنـد قــراضــه چــون مـه نـوحـرص دیـوانـه بــگـسـلـد زنـجــیـر
زر خـــــرد بـــــزرگ قـــــیـــــمـــــت راهست جرمی عظیم و جرم حقیر
یــکــنــزون الــذهــب نــکـــردی درسیوم یحـمـی نخـواندی از تـفـسـیر
بـر زمین هر کجـا فـلک زده ای اسـتبـیـنـوائی بــه دسـت فـقـر اسـیـر
شـغـل او شـاعـری اسـت یا تـنـجـیمهوسـش فلسفه اسـت یا اکسیر
چـیسـت تـنجـیم و فـسـفـه تـعـطـیلچـیسـت اکسـیر و شاعری تـزویر
کفر و کذب این دو راست خرمن کوبنحـس و فقر آن دو راست دامنگیر
در تـــرازوی شــرع و رســتــه عــقــلفلسـفه فلس دان و شـعر شـعیرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.