ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تحسر مرگ رشید فرزند خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای خـــواجـــه حـــســـاب عـــمـــر بـــرگـــیــرزیــن خـــط دو رنــگ شـــام و شــبـــگــیــر
جـــــــــز خـــــــــط مــــــــزور شــــــــب و روزحــــاصـــل چــــه ازیـــن ســـرای تــــزویـــر
خـــوانــی اســت جـــهــان و زهــر، لــقــمــهخــوابــی اســت حــیـات و مـرگ، تــعـبــیـر
خــــــاقــــــانـــــی از انــــــده رشــــــیـــــدتتــا کــی بــود اشــک و نــوحــه بـــر خــیــر
کـــــایــــن نــــوحـــــه نــــوح و اشـــــک داوددر یــــوســــف تــــو نــــکــــرد تــــاثــــیــــر
جــــانـــی ز تــــو بــــســــتــــدنـــد و دادنـــدفــــرزنـــد تــــو را بــــه گــــاه تــــصــــویـــر
فــــرزنــــد کــــه از تــــو بــــســــتــــد ایــــامایـــن جـــان بـــه تـــو بــــاز داد تـــقـــدیـــر
او زود شــــــد و تــــــو دیــــــر مــــــانــــــدیایــن ســـود بـــدان زیــان هـــمـــی گـــیــر
***
خــاقــانـیـا بــه تــقــویـت دوســت دل مـبــنـدوز غـصــه نـکـایـت دشــمـن جــگـر مـخــور
چون شد تو را یقین که بد و نیک ز ایزد استبـر کس گمان بـه دوستـی و دشمنی مبـر
ای مرد دوسـتـان چـه و از دشمنان چـه بـاکآنـجـا کـه حـق بـه عـین قـبـولـت کـند نظـر
بـر هـیچ دوسـت تـکـیه مـزن کـو بـه عـاقـبـتدشـمـن نـمـایـد و نـبــرد دوسـتــی بــسـر
وز هـیـچ دشــمـنـی مـشــکـن کـو از آن قـدمهم بـاز گردد و شود از دوسـت دوسـت تـر
گـر دوسـت از غـرور هـنـر بــیـنـدت نـه عـیـبدشـمـن بـه عـیب کـردنـت افـزون کـند هنر
تـرسـی ز طـعـن دشـمـن و گـردی بـلـند نـامبـینی غرور دوست، شوی پـست و مختصر
آن طعن دشمن اسـت تـو را دوسـتـی عظیمکـو نـردبــان تــوســت بــه بــام کــمـال بــر
پـس دوست دشمن است بـه انصاف بـازبـینپس دشمن است دوست به تحقیق درنگر
بــا هـرکـه دوسـتـی کـنـی از دل مـکـن غـلـوبـا هرکه دشـمنی کنی از جـان مکن خـطر
که آن دوسـتـی و دشـمنی کـاین چـنین بـوداز عــادت یــهــود و نــصــاری دهــد خــبـــر
کز دوسـتـی مسـیح نصـاری اسـت در سـعیروز دشمنی مسـیح یهودی اسـت در سـقر
گـرچــه مـســیـح را حــذر اســت از دم یـهـوداز گــفــتــه نـصــاری هـم مـی کــنـد حــذر
طــعــن حــرام زادگــی ارچــه بــد اســت بــدامــا حــجــالــت دم ابـــن الــلــهــی بـــتــر
گـر عـقـلت این سـخـن نپـذیرد کـه گـفـتـه امآن عــقــل را نـتــیـجــه دیـوانـگــی شــمــر
***
عـیـسـی دورانـم و ایـن کـور شـد دجـال مـنقـدر عـیسـی کـی نهد دجـال ناموزون کـور
بــر ســر راهـم چــو بــازآیـم ز اقـلـیـم عــراقهم بـسوزم هم بـریزم جـان کور و خون کور
***
گـــر کـــهـــان مـــه شــــدنـــد خــــاقـــانـــیتـــو در ایــشـــان بـــه مـــهــتـــر مـــنــگـــر
کـــهـــتــــری را کـــه مـــهـــتـــری بــــاشـــدهــم بـــدان چــشــم کــهــتـــری مــنــگــر
خـــرد شـــاخـــی کــه شــد درخـــت بـــزرگدر بــــزرگـــیـــش ســــرســـری مـــنـــگـــر
هـــر ذلـــیــلـــی کـــه حـــق عـــزیــز کـــنـــددر عــــزیــــزیـــش مــــنــــکــــری نــــگــــر
گــــاو را چـــــون خــــدا بـــــه بـــــانــــگ آوردعــــمـــل دســــت ســــامـــری مـــنـــگـــر
***
عــــــذر داری بــــــنــــــال خــــــاقــــــانـــــیکـــاهـــل کـــم داری آشــــنـــا کـــمـــتــــر
دشـــمـــنـــانـــت ز خـــاک بـــیــشـــتـــرنـــددوســـتــــانـــت ز کـــیـــمـــیـــا کـــمـــتـــر
***
عــــلــــوی دوســــت بــــاش خــــاقــــانــــیکـز عــشــیـرت عــلـی اســت فــاضــل تــر
هـــرکـــه بــــد بــــیـــنـــی از نـــژاد عـــلـــینـــیـــک تــــر دان ز خـــلـــق و عـــادل تـــر
بــــدشـــان بـــهـــتـــراز هـــمـــه نـــیـــکـــاننــیــکــشـــان از فـــرشـــتـــه کــامــل تـــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.