ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در حق مادر خویش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای ریــــــــــزه روزی تــــــــــو بــــــــــودهاز ریــــــزش ریــــــســـــــمـــــــان مــــــادر
خـــو کـــرده بـــه تـــنــگـــنــای شـــروانبــــــا تــــــنـــــگـــــی آب و نـــــان مـــــادر
زیـــر صــــلـــف کــــســــی نـــرفــــتــــهجـــــــــــز آن خــــــــــدای و آن مــــــــــادر
افــســرده چــو ســایــه و نــشــســتـــهدر ســـــــــایــــــــه دوکــــــــدان مــــــــادر
ای بــــاز ســـپـــیـــد چـــنـــد بـــاشـــیمــــحــــبـــــوس بـــــه آشــــیــــان مــــادر
شـــرمــت نــایــد کــه چـــون کـــبـــوتـــرروزی خـــــــــوری از دهـــــــــان مـــــــــادر
تــا کــی چــو مــســیـح بــر تــو بــیـنـنـداز بــــــی پــــــدری نــــــشــــــان مــــــادر
یـک ره چــو خــضــر جــهــان بــپــیـمــایتـــــا چــــنــــد ز خــــانــــه جـــــان مــــادر
ای در یـــتــــیـــم چــــون یـــتــــیـــمـــانافـــــتــــــاده بــــــر آســــــتــــــان مـــــادر
مــدبــر خــلــفــی بــه خــویـشــتــن بــرخــــود نــــوحـــــه کــــن از زبـــــان مــــادر
بـــا ایــن هــمـــه هــم نــگـــاه مــی دارحـــــق دل جـــــانـــــفـــــشـــــان مـــــادر
بـــا غــصــه دشــمــنــان هــمــی ســـازبــــــهــــــر دل مــــــهــــــربــــــان مــــــادر
مــــی تـــــرس کــــه آن زمــــان درآیــــدکـــــارنـــــد بــــــه ســـــر زمـــــان مـــــادر
***
مــهـتــرا بــلــبــل انــســی پــس از ایـنبــــجــــز از دســــت ادب دانـــه مــــخــــور
فــی الــمـثــل تــو خــود اگــر آب خــوریجـــــز ز جــــوی دل فــــرزانــــه مــــخــــور
بـه سـفر سـفره گزین خـوان چـه مخـواهمــرد خـــوان بـــاش غــم خـــانــه مــخــور
حـــصـــه ای زیـــن دل آبـــادتـــر اســـتغــــصــــه عــــالــــم ویـــرانــــه مــــخــــور
عـــاقـــل شـــیــر دلــی بـــاده مــگـــیــرحــض خــرگــوش بـــه پــیــمــانــه مــخــور
ز آب آن مــــیــــوه کــــه روبـــــاه خــــوردآب کــــون ســـــگ دیــــوانــــه مــــخـــــور
عــــارفــــانــــه بــــزی انــــدر ره شــــرعاز ابــــاحــــت دم فــــرغــــانـــه مــــخــــور
آشــــنــــای دل بــــیـــگــــانـــه شــــدیآب و نـــان از در بــــیـــگــــانـــه مــــخــــور
مـــادر روزی ار افــــگــــانـــه فــــکــــنـــدغـــم مـــبــــر انـــده افـــگـــانـــه مـــخـــور
آز چـــون نــیــســـت در ســفــلــه مــزنمـوی چــون نـیـســت غـم شــانـه مـخــور
هـمــچــنــیـن در پــی یـاران مــی بــاشیـــار یـــارا زن و بــــهـــنــــانــــه مــــخــــور
گـفـتــی ار مـن بــه مـعـســکـر بــرســمنــان تـــرکــان خـــورم آن خـــانــه مــخـــور
نــان تــرکــان مــخــور و بـــر ســر خــوانبـــه ادب نــان خـــور و تـــرکــانــه مــخـــور
***
من خدمت تـو کردم و تـو حق شناس نهالحق خیال توست به جای تو حق شناس
از ده خیال تو که به ده شب به تو رسیدبـر دل هـزار مـنـت و بـر دیده صـد سـپـاسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.